Aydın Va­li­li­ğin­den İl Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lun­dan yüz yüze eği­tim açık­la­ma­sı « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 19:51

Aydın Va­li­li­ğin­den İl Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lun­dan yüz yüze eği­tim açık­la­ma­sı

Aydın Va­li­li­ğin­den İl Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lun­dan yüz yüze eği­tim açık­la­ma­sı
Son Güncelleme :

05 Şubat 2021 - 12:45

1.027 views

Aydın Va­li­li­ğin­den İl Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lun­dan yüz yüze eği­tim açık­la­ma­sı

Aydın’da, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da alı­nan yeni ka­rar­lar açık­lan­dı.
Aydın Va­li­li­ği, Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) sal­gı­nı ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da yüz yüze örgün eği­ti­me ka­de­me­li ola­rak baş­lan­ma­sı ile il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı açık­la­ma­da
“1- Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğın­ca örgün eği­tim yap­ma­sı uygun gö­rü­len eği­tim ku­rum­la­rı­nın Öğ­ren­ci/öğ­ret­men/ça­lı­şan­la­rı­nın du­rum­la­rı­nı eği­tim ku­rum­la­rın­ca ve­ri­lecek, kurum ad­re­si ile ça­lış­ma/ders prog­ra­mı­nı ih­ti­va eden belge ile bel­ge­len­dir­me­le­ri şar­tıy­la, gü­zer­gah ve il­gi­li sa­at­ler­le sı­nır­lı ola­cak şe­kil­de 01.12.2020 tarih ve 129 Nolu İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­lis Ku­ru­lu Ka­ra­rın­da be­lir­ti­len so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tul­ma­sı­na,
2-Yu­ka­rı­da­ki madde kap­sa­mın­da kalan eği­tim ku­rum­la­rı­nın öğ­ren­ci/öğ­ret­men/ça­lı­şan­la­rın­dan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı ka­lan­la­rın 01.12.2020 tarih ve 128 Nolu İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­lis Ku­ru­lu Ka­ra­rın­da be­lir­ti­len şehir içi toplu ula­şım araç­la­rı­nı (metro, met­ro­büs, oto­büs, mi­ni­büs, dol­muş vb.) kul­lan­ma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tul­ma­sı­na oy bir­li­ği ile karar ve­ril­miş­tir.” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.