Yu­nan­lı­la­rın geri it­ti­ği 16 göç­men kur­ta­rıl­dı « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 02:44

Yu­nan­lı­la­rın geri it­ti­ği 16 göç­men kur­ta­rıl­dı

Yu­nan­lı­la­rın geri it­ti­ği 16 göç­men kur­ta­rıl­dı
Son Güncelleme :

10 Şubat 2021 - 7:31

275 views

Yu­nan­lı­la­rın Geri İt­ti­ği 16 Göç­men Kur­ta­rıl­dı

Ku­şa­da­sı Kör­fe­zi’nde Yu­na­nis­tan un­sur­la­rı ta­ra­fın­dan geri iti­len las­tik bot içe­ri­sin­de­ki 16 göç­men kur­ta­rıl­dı.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre, sahil gü­ven­lik ekip­le­ri Ku­şa­da­sı açık­la­rın­da las­tik bot içe­ri­sin­de bir grup dü­zen­siz göç­men bu­lun­du­ğu yo­lun­da bir ihbar aldı. Ku­şa­da­sı Sahil Gü­ven­lik Ka­ra­kol Ko­mu­tan­lı­ğı’ndan gö­rev­len­di­ri­len sahil gü­ven­lik botu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan araş­tır­ma­da Yu­na­nis­tan un­sur­la­rı ta­ra­fın­dan Türk ka­ra­su­la­rı­na geri iti­len las­tik bot içe­ri­sin­de­ki göç­men­le­rin yeri tes­pit edil­di. Kur­ta­rı­lan göç­men­ler, Ku­şa­da­sı Setur Ma­ri­na’ya ge­ti­ri­le­rek, sağ­lık kont­ro­lün­den ge­çi­ril­di ve iş­lem­le­rin ar­dın­dan Aydın İl Göç İda­re­si Mü­dür­lü­ğü­ne gön­de­ril­di.

(ZH-OD-Y)