Yu­na­nis­tan’ın de­ni­zin or­ta­sın­da bı­rak­tı­ğı 26 göç­men kur­ta­rıl­dı « Mavi Didim Gazetesi

15 Mayıs 2021 - 08:54

Yu­na­nis­tan’ın de­ni­zin or­ta­sın­da bı­rak­tı­ğı 26 göç­men kur­ta­rıl­dı

Son Güncelleme :

22 Aralık 2020 - 16:30

1.251 views

Yu­na­nis­tan’ın de­ni­zin or­ta­sın­da bı­rak­tı­ğı 26 göç­men kur­ta­rıl­dı

Yu­na­nis­tan un­sur­la­rı ta­ra­fın­dan can salı içe­ri­sin­de Ku­şa­da­sı’na bağlı Gü­zel­çam­lı açık­la­rın­da de­ni­zin or­ta­sın­da bı­ra­kı­lan 26 göç­men sahil gü­ven­lik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­dı.

Edi­ni­len bil­gi­ye göre, gece ya­rı­sı saat 01.42’de, Ku­şa­da­sı Kör­fe­zi’nde Gü­zel­çam­lı açık­la­rın­da can salı içe­ri­sin­de bir grup dü­zen­siz göç­men ol­du­ğu bil­gi­si­nin alın­ma­sı üze­ri­ne Ku­şa­da­sı Sahil Gü­ven­lik Ka­ra­kol Ko­mu­tan­lı­ğı ta­ra­fın­dan sahil gü­ven­lik botu gö­rev­len­di­ril­di. Böl­ge­ye giden Sahil Gü­ven­lik Botu ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Yu­na­nis­tan un­sur­la­rın­ca Türk Ka­ra­su­la­rı­na bı­ra­kı­lan can salı içe­ri­sin­de­ki 26 dü­zen­siz göç­men kur­ta­rıl­dı. Ku­şa­da­sı Setur Ma­ri­na’ya ge­ti­ri­len kaçak göç­men­ler, sağ­lık kont­ro­lün­den ge­çi­ril­di.