YÖ­NE­TE­ME­MEK Mİ? « Mavi Didim Gazetesi

21 Haziran 2021 - 22:47

YÖ­NE­TE­ME­MEK Mİ?

YÖ­NE­TE­ME­MEK Mİ?
Son Güncelleme :

24 Aralık 2020 - 18:28

468 views
YÖ­NE­TE­ME­MEK Mİ?

Ge­nel­lik­le ya­zıp-çi­zen­ler ve özel­lik­le­de mu­ha­le­fet, ik­ti­da­rın yö­ne­te­me­di­ğin­den söz edi­yor­lar. Da­ha­sı; “iyi yö­ne­te­mi­yor” diye ifade edi­yor­lar. Ön­ce­lik­le şunu vur­gu­la­mak gerek; iyi yö­ne­te­bil­mek için, her şey­den önce iyi ni­yet­li olmak gerek. İyi ni­ye­tin ka­nı­tı, ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri; temel hak­la­rı gö­ze­te­rek ve her ko­şul­da ülke ya­ra­rı­nı ön plan­da tu­ta­rak yap­mak gerek. Uy­gu­la­nan id­di­alı pro­je­ler ne­de­ni ile tanık olu­nan yak­la­şım­la­rın iyi niyet sı­nır­la­rı için­de ol­du­ğu­nu söy­le­mek zor. Bunun ka­nı­tı, ya­pı­lan iş­le­rin, genel ço­ğun­lu­ğun ya­ra­rı­na ol­ma­ma­sı­dır. Çözüm adı al­tın­da uy­gu­la­nan şey­le­rin, çözüm ye­ri­ne, ta­mi­ri kolay ol­ma­yan so­run­lar üret­ti­ği­dir(!) Sözcü Ga­ze­te­si­nin yaz­dı­ğı­na göre; Kü­tah­ya Zafer ha­va­li­ma­nı için 2019’da 1 mil­yon yolcu ga­ran­ti­si ve­ril­miş. Fiili ola­rak ger­çek­le­şen yolcu sa­yı­sı 82 bin. Kü­tah­ya Zafer Hava Alanı dik­ka­te alın­dı­ğın­da, sap­ta­nan he­def­ten %87,8 ora­nın­da sa­pıl­dı­ğı gö­rü­lü­yor. Bu­ra­da ve öteki id­di­ala­rı pro­je­ler­de, ke­sin­lik­le kamu za­ra­rı söz ko­nu­su­dur.
Hüsnü Mahli bu ko­nu­la­ra iliş­kin ola­rak şu sap­ta­ma­da bu­lu­nu­yor (23 Ara­lık 2020):

“AKP, kim­se­yi din­le­me­den ve hiç bi­ri­mi­zin göz ya­şı­na bak­ma­dan yo­lu­na devam edi­yor.

İkti­da­ra gel­di­ği gün­den bu yana is­te­di­ği her şeyi yaptı.

Özel­lik­le Nisan re­fe­ran­du­muy­la baş­kan­lık sis­te­mi­ne ge­çil­dik­ten sonra.

Artık her şey AKP, yani Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’a bağlı.

Ordu, MİT, em­ni­yet, Milli Eği­tim, Ha­zi­ne, Mer­kez Ban­ka­sı, yargı ve ak­lı­nı­za ge­le­bi­lecek her şey ve her­kes.

YANİ DEV­LET.

Emi­rin­de de işe ya­ra­maz yan­daş bir medya ve pa­ra­lı trol­ler or­du­su.”

Tek­rar baş­la­dı­ğı­mız nok­ta­ya dö­ner­sek, yö­ne­te­me­dik­le­ri­ni söy­le­mek, ya­şa­dı­ğı­mız ger­çek­ler­le ör­tüş­mü­yor. As­lın­da yö­ne­te­me­dik­le­rin­den değil; özel­lik­le bu şe­kil­de yö­net­mek is­te­dik­le­rin­den söz ede­bi­li­riz. Bu nok­ta­da­ki yol ve yön­tem­le­ri­nin bir sı­nıf­sal ter­cih ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Bu sı­nıf­sal ter­ci­hin uy­gu­la­ma­sın­da da “biz­den” ter­ci­hi­nin ya­pıl­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz ki; bu sı­nıf­sal ter­ci­hin bile ay­rım­cı bir yak­la­şım­la sür­dü­rül­mek is­ten­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz.

Ye­ter­siz­lik ve ye­te­nek­siz­lik bir kusur veya ayıp­lı hal ol­ma­ya­bi­lir. Bu ko­num­da olan­lar, neyi bilip, ne­le­ri bil­me­di­ği­ni bil­me­li­dir. Kendi du­ru­mu­nu bilen ki­şi­nin, ye­ter­siz­li­ği­ni bile bile, so­rum­lu­luk yük­le­ne­rek so­rum­suz­luk yap­ma­ma­sı ge­re­kir! Ko­nu­mu­nu ve ko­şul­la­rı­nı bi­le­rek bo­yu­nu aşan iş­le­rin al­tı­na gi­ren­ler, sa­de­ce ken­di­le­ri­ne değil; bu iş ve iş­lem­ler­le il­gi­li olan tüm öteki ki­şi­le­re ve özel­lik­le­de ül­ke­ye zarar ver­miş olur­lar. Bir adım daha ile­ri­ye gi­de­rek, in­san­lı­ğa ve tüm var­lık­la­ra zarar ver­dik­le­ri­ni söy­le­ye­bi­li­riz.

Yö­ne­ten­le­rin ter­ci­hi sı­nıf­sal­dır. Bu sı­nıf­sal ter­cih de ay­rım­cı­lık eş­li­ğin­de uy­gu­la­nı­yor. Yö­ne­ten­ler, kendi ya­rat­tık­la­rı ser­ma­ye gru­bu­nu öne çı­ka­rın­ca, pay­la­şım çev­re­si da­ra­lı­yor. Pay­la­şım ol­gu­su ne kadar dar bir çer­çe­ve­de uy­gu­la­nır­sa, top­lum­sal hoş­nut­suz­luk da o oran­da artar. Bu hoş­nut­suz­luk­la­rı göre göre yö­net­me­ye devam etmek hu­ku­ki so­run­la­rın or­ta­ya çık­ma­sı­na ve devam et­tir­mek­te­ki ısrar ise, top­lum­sak ku­tup­laş­ma­la­ra neden olur. Bu ne­den­ler­den do­la­yı, or­ta­da bir yö­ne­te­me­mek değil; yö­ne­ti­min ter­ci­hi­nin bu yönde ol­du­ğu gö­rü­lür.

Gel­di­ği­miz bu nok­ta­da, dar bir gru­bun dı­şın­da(%10), genel ço­ğun­lu­ğun ge­le­ce­ği gü­ven­ce­de değil:

1-Ka­za­nı­lan veya bi­rik­ti­ri­len var­lık­lar hızla aşın­dı­rı­lı­yor,

2- Ka­za­nı­lan­lar vergi ve har­ca­ma­lar­la geri alı­nı­yor,

3-Ge­le­ce­ğin ge­lir­le­ri­ne, borç gü­ven­ce­le­ri el ko­yu­yor(!)

Olası so­run­la­rı gö­re­rek ge­re­ği­ni yap­maz isek; için­de yer ala­bi­le­ce­ği­miz bir ge­lecek de ol­ma­ya­cak!