Yok, Yok !… « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 19:59

Yok, Yok !…

Yok, Yok !…
Son Güncelleme :

01 Şubat 2021 - 6:57

264 views

Yok, Yok !…

Kü­re­sel iklim de­ği­şik­li­ği üze­ri­ne yaz­mak ve bu so­ru­nun art­ma­sın­da olum­suz dış­sal­lık­lar üre­ten ül­ke­le­re sövüp, say­mak ko­nu­sun­da öz­gür­lük­le­ri­miz sı­nır­sız. Ama ül­ke­de ya­şa­nan çevre so­run­la­rı­nı, ter­mik sant­ral­la­rı, maden ocak­la­rı­nı, orman alan­la­rı­nı yok eden­le­ri eleş­tir­mek YOK!…
Kü­re­sel gıda so­ru­nu­nu tar­tış­mak, Af­ri­ka­lı aç­lar­dan, ye­ter­siz bes­le­nen kara ço­cuk­lar­dan söz etmek, on­la­rın kay­nak­la­rı­nı ça­lan­la­rı eleş­tir­mek free… Ama bu ül­ke­de kal­mak is­ti­yor­san sağ­lık­lı ve diri; ül­ke­nin aç­la­rı­nı dile ge­tir­mek, ta­rım­sal yan­lış po­li­ti­ka­la­rı eleş­tir­mek YOK!…
Kü­re­sel insan hak­la­rın­dan ya da küre ge­ne­lin­de ya­pı­lan hak, hukuk gasp­la­rın­dan, ırk­çı­lık­tan söz etmek, on­la­rı an­ti-de­mok­ra­tik bulup, yerin di­bi­ne sok­mak ya da top­lum­sal cin­si­yet ay­rım­cı­lı­ğı ne­de­niy­le on­la­rı yer­den, yere vur­mak ve en çok Ame­ri­kan Baş­kan­la­rı’nı sı­nır­sız­ca eleş­tir­mek al­kış­la­nır. Ama göz­le­ri­ni, söz­le­ri­ni, eleş­ti­ri ok­la­rı­nı ül­ke­de ya­şa­nan­la­rın üze­ri­ne çe­vir­mek sanma ki ba­ğış­la­nır, asla bu an­lam­da gö­re­bi­le­ce­ğin hoş­gö­rü YOK!…

Bu­nun­la bir­lik­te başta CHP üze­ri­ne eleş­ti­rel pay­la­şım­lar yap­mak ya­şa­ya­bi­le­ce­ğin en büyük ay­rı­ca­lık ve öz­gür­lük; öy­ley­se gi­ri­şe­lim söze…

Anım­sa­na­ca­ğı gibi 90’lı yıl­lar­da Murat Ka­ra­yal­çın baş­kan­lı­ğın­da­ki SHP; HADEP’le ya­kın­laş­ma­sı, bir­leş­me­si, bu­luş­ma­sı son­ra­sın­da Çil­ler’in DYP’si ile ko­alis­yon or­tak­lı­ğı yap­mış­tı. Bu bir­lik­te­lik son­ra­sın­da da o günün SHP’si her ne kadar CHP’nin ye­ri­ne ikame edil­miş, onun iş­le­vi­ni görüp, boş­lu­ğu­nu dol­dur­muş ol­du­ğu sa­vıy­la var­lı­ğı­nı sür­dür­müş olsa da Ata­türk’ün kur­du­ğu par­ti­nin il­ke­le­rin­den, de­ğer­le­rin­den çok uzak­laş­mış­tır. Daha son­ra­sın­da Deniz Bay­kal’ın baş­kan­lı­ğın­da ye­ni­den CHP adıy­la Türk Si­ya­sal Ya­şa­mı’nda ye­ri­ni alan bu si­ya­sal dü­şün­ce; işte daha o gün­ler­de eroz­yo­na/to­zu­ma­ya/bo­zul­ma­ya/eri­me­ye/çö­zül­me­ye/çü­rü­me­ye baş­la­mış­tır.
Bugün için Der­sim­li Kemal’in CHP’si ile Se­la­nik­li Kemal’in CHP’si ara­sın­da uçu­rum­lar var­dır. Çünkü bu­gü­nün CHP’si; Ata­türk’ün “altı oku”nu kıra, kıra yol al­mak­ta, se­çim­ler­de oy yi­tir­me kay­gı­sıy­la PKK’ya gönül ve­ren­ler­le ya­kın­laş­mak­ta ve bun­dan do­la­yı da ger­çek Ata­türk­çü CHP’li­le­rin oy­la­rı­nı yi­ti­re­bi­le­ce­ği ola­sı­lı­ğı­na hiç al­dır­ma­mak­ta­dır. Daha açık bir de­yiş­le HDP ile aynı yol­la­ra dal­mak­ta­dır, sanki geç­miş­te ya­şa­nan­lar­dan der­si­ni al­ma­mış gibi…

Kuş­ku­suz biz bu söz­le­ri son yıl­lar­da sıkça yazar, söy­ler ve bu gi­di­şin yan­lış­lı­ğı­nı vur­gu­lar olduk. El­bet­te ki kim­se­ler umur­sa­maz söz­le­ri­mi­zi ama bizim söz­le­ri­mi­ze ben­zer söz­ler söy­le­ye­rek Ocak 2021’in son gün­le­rin­de 3 mil­let­ve­ki­li­nin zehir zem­be­rek açık­la­ma­lar­la par­ti­den is­ti­fa et­me­si, ka­fa­la­rı ka­rış­tı­rır, hal­kın na­za­rın­da par­ti­nin de­ğe­ri­ni sar­sar, kan kay­bı­na neden olur. En önem­li­si de CHP kar­şıt­la­rı­nın de­ğir­me­ni­ne su taşır, ek­me­ği­ne bal-kay­mak sürer, en çok da AK­Baş­kan’ın ho­şu­na gider. Ve son aşa­ma­da CHP’yi YOK eder, hal­kın tu­tu­na­ca­ğı dalı kırar ve ya­pa­yal­nız bı­ra­kır ay­dın­lı­ğa ulaş­mak is­te­yen­le­ri…
Do­la­yı­sıy­la…
Ül­ke­nin “fab­ri­ka ayar­la­rı­na dön­me­si” uya­rı­sı­nı yapan CHP’li­le­rin; aynı uya­rı­yı ken­di­le­ri için de yap­ma­la­rı ol­duk­ça ge­rek­li !… Çünkü yi­ti­ri­lecek zaman YOK!… Bir kez daha yi­ti­ri­lecek bir CHP YOK!… Eğer düzen de­ği­şir­se, ge­le­cek­te CHP’nin mu­ha­le­fet par­ti­si ola­bi­le­ce­ği ko­şul­lar bile YOK!…
Öy­ley­se; ive­di­lik­le ku­ru­luş il­ke­le­ri­ne dön CHP!… Halkı kör ka­ran­lık­la­ra itme !…