Yeni yılın ilk top­lan­tı­sı Vali Aksoy baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 20:33

Yeni yılın ilk top­lan­tı­sı Vali Aksoy baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di

Yeni yılın ilk top­lan­tı­sı Vali Aksoy baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di
Son Güncelleme :

13 Ocak 2021 - 11:33

310 views

Yeni yılın ilk top­lan­tı­sı Vali Aksoy baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di

Aydın Va­li­si Hü­se­yin Aksoy’un baş­kan­lık et­ti­ği, 2021 yı­lı­nın ilk İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı video kon­fe­rans yön­te­miy­le ger­çek­leş­ti­ril­di.
Aydın ge­ne­lin­de­ki ya­tı­rım ve sek­tö­rel ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­dir­mek, so­run­la­rı ve çözüm öne­ri­le­ri­ni ele almak, ku­rum­lar arası iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di. Aydın Va­li­si Hü­se­yin Aksoy’un baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len yeni yılın ilk top­lan­tı­sı, Ko­vid-19 ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da video kon­fe­rans yön­te­miy­le ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı­da 2020 yılı ya­tı­rım­la­rı de­ğer­len­di­ri­lir­ken, 2021 yı­lın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek ya­tı­rım­lar ve sek­tö­rel so­run­lar ele alın­dı. Top­lan­tı­ya Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı, ADÜ Rek­tör­lü­ğü, Kay­ma­kam­lar, İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı, Ya­tı­rım­cı Bölge ve İl Mü­dür­le­ri ile Oda­lar ve STK tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.