Yeni Yılın İlk Gün­le­rin­de « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 21:37

Yeni Yılın İlk Gün­le­rin­de

Yeni Yılın İlk Gün­le­rin­de
Son Güncelleme :

05 Ocak 2021 - 6:15

367 views

Yeni Yılın İlk Gün­le­rin­de

 

Yeni yılı kut­la­ma şen­lik­le­ri yap­ma­mı­za Ulu Ma­ni­tu izin ver­me­di; ver­me­di­ği gibi bir de Mu­tas­yo­na Uğ­ra­mış Virüs gön­der­di. Henüz Covid 19 kod adıy­la bi­li­nen için önlem ala­ma­mış­ken, mu­tas­yon­lu­su kar­şı­sın­da, nasıl bir oto­mas­yon uy­gu­la­na­cak, nasıl bir işlem ya­pı­la­cak, cüm­le­ten zır ca­hi­liz.
Bu ko­şul­lar­da; doğal ola­rak eğ­len­ce­siz ve de en­di­şe­li duy­gu­lar­la te­le­viz­yon iz­le­ye­rek yeni bir yıla gir­dik. Te­le­viz­yon ka­nal­la­rı ki her biri ayrı, ayrı id­di­alı, en iyi prog­ram bizde du­yu­ru­la­rı eş­li­ğin­de be­ce­ri­le­ri­ni ser­gi­le­di­ler 31 Ara­lık 2020 ge­ce­sin­den 1 Ocak 2021 sa­ba­hı­na dek yap­tık­la­rı ya­yın­lar­la… Buna kar­şın biz­le­re en çok kah­ka­ha at­tı­rıp, ya­yın­la­rı­nı me­rak­la iz­let­ti­ren prog­ram­lar hiç kuş­ku­suz akşam haber prog­ram­la­rı oldu. Çünkü biz­ler ya­sa­la­ra say­gı­lı, ku­ral­la­ra uyan yurt­taş­lar ola­rak ev­le­ri­miz­de kuzu, kuzu otu­rur­ken; ki­mi­le­ri de so­kak­lar­da fink atı­yor­du, kur­naz/uya­nık/aklı evvel/ser­keş/sar­hoş/uyuş­tu­ru­cu ba­ğım­lı­sı kon­ten­ja­nın­dan…
Ve on­la­rın po­lis­le karşı, kar­şı­ya gel­dik­le­rin­de; uy­dur­duk­la­rı ba­ha­ne­ler, yaz­dık­la­rı se­nar­yo­lar, an­lat­tık­la­rı hi­ka­ye­ler “ki on­la­rın so­kak­ta bu­lun­ma­la­rı­nı eleş­tir­sek de” ka­tı­la, ka­tı­la gül­me­mi­ze neden olu­yor­du. Son­ra­sın­da da bu ilkel be­yin­ler, bu çağ­dı­şı ka­fa­lar, bu oto­ri­te ta­nı­maz ayak ta­kı­mı var ol­duk­ça da bu ül­ke­de Co­ro­na sal­gı­nı ke­sin­lik­le son bul­maz de­dir­ti­yor­du.
Eline ekmek tor­ba­sı­nı alıp, kumar oy­na­ma­ya gi­den­ler mi is­ter­si­niz, yoksa köpek gez­dir­me ba­ha­ne­siy­le ailecek yü­rü­yü­şe çı­kan­lar mı is­ter­si­niz, yoksa ol­ma­dık yer­le­re ku­mar­ha­ne ku­ran­lar mı is­ter­si­niz?…
Bu kur­naz­la­rın, sözüm ona uya­nık­la­rın; so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı­nın uy­gu­lan­dı­ğı gün­ler­de dı­şa­rı­da po­li­se ya­ka­lan­dık­ça, ke­si­len ce­za­lar­dan, Bütçe’deki de­lik­ler ka­pa­nır bu gi­diş­le…
Ama ko­nu­nun gü­lünç yüzü bir yana bir de ma­dal­yo­nun acık­lı ta­ra­fı da var; bu so­rum­suz­la­rın umur­sa­ma­dı­ğı bo­yu­tuy­la…
Çünkü tutum ve dav­ra­nış­la­rıy­la alt kül­tü­re özgü /ayak ta­kı­mı­na özgü duruş gös­te­ren bu kur­naz­lar ta­kı­mı, so­kak­lar­da gez­dik­çe Virüs’ün ya­şa­ma­sı­na ve ya­yıl­ma­sı­na ola­nak ta­nı­yor­lar. On­la­rın bu so­rum­suz­lu­ğu ne­de­niy­le; hal­kın sağ­lık hiz­me­ti alma hakkı en­gel­len­miş olu­yor ne yazık ki!…
Bu yasa ta­nı­ma­yan, ku­ral­la­ra uy­ma­yan, hal­kın sağ­lı­ğı­na saygı duy­ma­yan bu ilkel ka­fa­lı­lar ne­de­niy­le; sal­gı­nın ya­yıl­ma­sı sü­rü­yor, ama sağ­lık hiz­me­ti almak için has­ta­ne­le­re git­me­si ge­re­ken halk “virüs bu­la­şır” kor­ku­suy­la, en­di­şe­siy­le hiç bir sağ­lık ku­ru­mu­na gi­de­mi­yor.
Biz­ler de on­la­rın po­lis­ler­le oy­na­dık­la­rı sak­lam­baç ya da ko­va­lam­baç oyun­la­rı­nı belki gü­le­rek iz­ler­ken te­le­viz­yon­da, öf­key­le so­lu­ya­rak sor­ma­dan da du­ra­mı­yo­ruz “Hani ne­re­de oto­ri­te?” diye…
Ger­çek­ten de ne­re­de oto­ri­te?….
Oto­ri­te; yoksa söz ge­çi­re­mi­yor mu on­la­ra?…
Oto­ri­te; yal­nız­ca bize mi gös­te­ri­yor gü­cü­nü dü­şün­dü­ğü­müz /yaz­dı­ğı­mız/eleş­tir­di­ği­miz için?…
Oto­ri­te; top­lum­sal dü­ze­ni bo­za­nı, hal­kın sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye so­ka­nı neden en­gel­le­mi­yor?…
Ve sonra Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, Sağ­lık Bilim Ku­ru­lu Üye­le­ri, has­ta­ne­le­rin yoğun bakım he­kim­le­ri ve hem­şi­re­le­ri; lüt­fen biz­le­re yar­dım­cı olun, ku­ral­la­ra uyun, ge­rek­li ol­ma­dık­ça so­kak­la­ra çık­ma­yın di­ye­rek bir ba­kı­ma halka yal­va­rı­yor­lar.
Ama yal­var­sa­lar neye yarar?…
Bu umur­sa­maz­lar so­kak­lar­da ge­zer­ken ve Oto­ri­te de on­la­rı en­gel­le-ye-mez­ken; sağ­lık­çı­la­rın ça­ba­la­rı neye yarar?… Nasıl ki 2020 gi­der­ken bin­ler­ce canı da ya­nı­na katıp, gö­tür­dü. Bu so­rum­suz­luk­lar ve Oto­ri­te ta­nı­maz­lık­lar sür­dük­çe; hiç kuş­ku­suz 2021 de ya­nı­na pek çok canı ka­ta­rak gider.
Oto­ri­te de­miş­ken…
Yılın ilk Cuma na­ma­zı kı­lı­nı­yor 1 Ocak 2021 günü Aya­sof­ya’da, Tan­rı­nın hu­zu­run­da secde edi­li­yor soran olur­sa…
Ve an­sı­zın ca­mi­ye AK­Baş­kan gi­ri­yor ki ken­di­si ül­ke­de­ki tek Oto­ri­te !…
Namaz kı­lan­lar na­ma­zı bı­ra­kıp “Reis, Reis” diye sevgi gös­te­ri­si ya­pa­rak, ayağa kal­kı­yor­lar ve bu arada imam uya­rı­yor namaz kı­lan­la­rı “ayağa kalk­ma­yın” diye…
Ama ço­ğun­luk umur­sa­mı­yor; acaba bu du­rum­da namaz ne olu­yor?… Bo­zu­lu­yor mu, bo­zul­mu­yor mu?… So­ra­lım mı derin ho­ca­la­ra?…
Aman bize ne ?… Her koyun kendi ba­ca­ğın­dan ası­lır; bir ölüm­lü için, Ulu Tanrı’nın hu­zu­run­dan dö­nül­dü­ğü için günah ya­zı­lır mı, ya­zıl­maz mı ?…
Ve sonra di­yor­lar ki ATA­TÜRK’Ü PUT­LAS­TI­RI­YOR­SU­NUZ…
Öyle mi ya­pı­yor muşuz ?…
Kıs­sa­dan hisse, lafın çoğu söy­le­nir ap­ta­la…