Yatacak Yerimiz Yok! « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 02:25

Yatacak Yerimiz Yok!

Yatacak Yerimiz Yok!
Son Güncelleme :

15 Nisan 2021 - 6:57

620 views

Yatacak Yerimiz Yok!

17 Mart 2021 günü Didim Be­le­di­ye­si­nin kar­şı­sın­da­ki Sağ­lık Oca­ğı­nın yan­gın mer­di­ve­ni ko­me­di­si­ni yaz­mış­tım.
Ara­dan bir ay geç­ti­ği için ya­zı­mı ye­ni­den ha­tır­lat­ma ya­pa­yım.

“Didim Be­le­di­ye­si­nin kar­şı­sın­da­ki Sağ­lık Oca­ğı­nı bil­iyorsunuz.
Didim’in ilk sağ­lık ocağı olan bu yer, çok eski ol­du­ğun­dan yı­kıl­dı ve ye­ri­ne ye­ni­si ya­pıl­dı. Ya­pıl­dık­tan sora tes­li­mi de ya­pıl­mış ola­cak ki, hiz­me­te açıl­dı.
Şu anda hiz­met­te.
Sağ­lık Oca­ğı­nın şu an­da­ki du­ru­mu içler acısı.
Bi­na­nın için­den yan­gın mer­di­ve­ni­ne çıkış yok.
Yan­gın yada bir teh­li­ke anın­da re­sim­de gör­dü­ğü­nüz gibi pen­ce­re­den at­la­ya­rak çı­ka­bi­lir­si­niz.
Pen­ce­re­ye de nasıl tır­ma­nır­sı­nız bi­le­mem. tır­man­dı­nız mer­di­ven at­la­dı­nız, mer­di­ven o kadar dik ya­pıl­mış ki, bir ye­ri­ni­zi kır­ma­dan ine­bi­lir­se­niz büyük ba­şa­rı.
Didim if­ta­fi­ye­si, yan­gın tat­bi­ka­tı­nı bu­ra­da yap­sın, ya­rı­sı telef olur.

Dev­le­ti­miz, iş gü­ven­li­ği diye bir şey çı­kar­mış, dük­ka­nı­nı­za yan­gın tüpü veya çok basit bir uyarı lev­ha­sı­nı as­maz­sa­nız ce­za­sı var.
Sağ­lık ba­kan­lı­ğı­na bağlı sağ­lık oca­ğın­da­ki yan­gın mer­di­ve­ninin du­ru­mu­na bak.
Bu yaz­dık­la­rı­mı abar­tı ola­rak gören varsa, gidip bak­sın ko­me­di­yi görün. (Ka­ra­de­niz fık­ra­sı az kalır)” diye bir ay evvel yaz­mış­tım.

Ara­dan bir ay geçti şu anda Sağ­lık oca­ğı­na mer­di­ve­ni diye yap­tık­la­rı demir yı­ğı­nı­nı par­ça­la­ya­rak kal­dır­mış­lar.
Sağ­lık oca­ğı­nın bah­çe­sin­de, kesip par­ça­la­dık­la­rı yan­gın mer­di­ve­ni­nin par­ça­la­rı­nı bir­leş­ti­re­rek, ye­ni­den kay­nak ya­pa­rak, yeni baş­tan yangın merdiveni yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.
Bol kay­nak­lı olan bir demir ne kadar sağ­lam olur siz­ler karar verin.
Yan­gın mer­di­ve­ni­ni ye­ni­den aynı pen­ce­re­nin önüne mi ko­yar­lar.
Yada mer­di­ve­ni ko­yar­lar, son­ra­dan ka­pı­mı açar­lar Allah bilir de.

Sağ­lık ocağı ya­pı­lır­ken pro­je­si na­sıl­dı diye merak edi­yo­rum.
Mi­ma­rı kimdi?
Mühendisi kimdi?
De­net­le­yen kimdi?
Yarım ya­ma­lak ya­pı­lan işi tes­lim alan kimdi? Diye bir kaç soru sorsam “Biz yap­tık” diye açık­la­ma yapan si­ya­si­ler­den cevap veren çıkar mı?
Hiç san­mı­yo­rum.

Yeri gel­miş­ken,
Didim AK Parti İlçe Baş­ka­nı Ma­şal­lah Su­ba­şı. 2021 Şubat ayı içe­ri­sin­de “İhale ko­mis­yon ka­ra­rı onay­la­na­rak teb­liğ edil­di. Didim Dev­let Has­ta­ne­si ek bi­na­sı­nın ihale söz­leş­me­si bu ay ya­pı­la­cak. 75 ya­tak­lı ek bina için Mart Ayı’nın ilk haf­ta­sın­da ihale söz­leş­me­si­nin ya­pı­la­ca­ğı­nı” söy­le­mişti..
Nisan ayı­nın ikin­ci haf­ta­sıda bitti, has­ta­ne ile il­gi­li ihale söz­leş­me­sinin im­za­lan­dı­ğı­nı duyan yada gören var mı?
YOK….
Neyse ki ace­le­si de yok, önü­müz­de yaz vaaar, kış var.
Önce sağ­lık oca­ğı­nın yan­gın mer­di­ve­ni­ni kes­tik par­ça­la­dık, de­mir­le­ri kay­nak­la­ya­rak ek­le­ye­lim, Sağ­lık oca­ğı­nın bi­na­sın­da ka­pı­sı olan bir yer bulup yan­gın mer­di­ve­ni­ni yer­leş­ti­re­lim. 75 ya­tak­lı has­ta­ne­yi yap­mak kolay.

Didim’in hali,
AK Parti, Has­ta­ne yap­mı­yor.
CHP, Me­zar­lık yap­mı­yor.

Has­ta­lan­dın ya­ta­cak yer yok.
Öldün ya­ta­cak yer yok.

An­la­ya­ca­ğı­nız,
Bu si­ya­si­le­re oy veren biz­le­rin, bu dün­ya­da da, öbür Dünyada da ya­ta­cak yerimiz yok…