Ya­sak­la­rı hiçe say­dı­lar: 5 yıl­dız­lı otel­de şa­şır­tan parti « Mavi Didim Gazetesi

25 Haziran 2021 - 00:09

Ya­sak­la­rı hiçe say­dı­lar: 5 yıl­dız­lı otel­de şa­şır­tan parti

Ya­sak­la­rı hiçe say­dı­lar: 5 yıl­dız­lı otel­de şa­şır­tan parti
Son Güncelleme :

12 Nisan 2021 - 9:10

326 views

Ya­sak­la­rı hiçe say­dı­lar: 5 yıl­dız­lı otel­de şa­şır­tan parti

Aydın’ın Ku­şa­da­sı il­çe­sin­de­ki 5 yıl­dız­lı bir otel­de, sağ­lık ürünü satan bir firma ta­ra­fın­dan bayi top­lan­tı­sı dü­zen­len­di. Eği­tim ve eğ­len­ce gün­le­ri adı al­tın­da ya­pı­lan top­lan­tı­dan sonra ko­ro­na virüs ted­bir­le­ri hiçe sa­yı­la­rak ote­lin bah­çe­sin­de parti ve­ril­di. O anlar ise cep te­le­fo­nu ka­me­ra­la­rıy­la gö­rün­tü­len­di.
Böl­ge­de bu­lu­nan ve pan­de­mi ku­ral­la­rı­nın hiçe sa­yıl­ma­sın­dan ra­hat­sız­lık duyan bir şahıs ya­şa­nan­la­rı cep te­le­fo­nu ile kay­de­de­rek what­sapp ihbar hat­tı­na gön­de­re­rek du­ru­ma mü­da­ha­le edil­me­si­ni is­te­di. Ku­şa­da­sı Pine Bay otel­de ger­çek­leş­ti­ril­di­ği ileri sü­rü­len et­kin­lik­te doğal sağ­lık ürün­le­ri sa­tı­şı yapan bir firma bayi top­lan­tı­sı dü­zen­len­di. 5 yıl­dız­lı otel­de­ki top­lan­tı­ya yak­la­şık 400 kişi ka­tıl­dı. Top­lan­tı­nın ar­dın­dan ote­lin bah­çe­sin­de yasak ol­ma­sı­na rağ­men parti ve­ril­di. Cep te­le­fo­nu ka­me­ra­la­rı­na yan­sı­yan gö­rün­tü­ler­de sah­ne­ye ya­ban­cı dans­çı­la­rın çık­tı­ğı ve sos­yal me­sa­fe ku­ra­lı­na uyul­ma­dı­ğı gö­rül­dü. Maske ta­kan­la­rın ne­re­dey­se yok de­necek kadar az ol­du­ğu par­ti­nin ge­ce­nin iler­le­yen sa­at­le­ri­ne kadar devam et­ti­ği bil­di­ril­di.
Pan­de­mi ku­ral­la­rı­nın hiçe sa­yıl­dı­ğı et­kin­li­ğin ya­pıl­dı­ğı ileri sü­rü­len otel yet­ki­li­le­ri te­le­fon­la­ra cevap ver­me­di.

(İHA)