Va­li­miz Sayın Hü­se­yin Aksoy’un 12 Mart İstik­lal Mar­şı­nın Anma Günü Me­sa­jı « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 03:23

Va­li­miz Sayın Hü­se­yin Aksoy’un 12 Mart İstik­lal Mar­şı­nın Anma Günü Me­sa­jı

Va­li­miz Sayın Hü­se­yin Aksoy’un 12 Mart İstik­lal Mar­şı­nın Anma Günü Me­sa­jı
Son Güncelleme :

11 Mart 2021 - 18:58

227 views

Va­li­miz Sayın Hü­se­yin Aksoy’un 12 Mart İstik­lal Mar­şı­nın Anma Günü Me­sa­jı

Va­li­miz Sayın Hü­se­yin Aksoy’un 12 Mart İstik­lal Mar­şı­nın Ka­bu­lü­nün 100. Yıl­dö­nü­mü ve Milli Şa­iri­miz Meh­met Akif Ersoy’u Anma Günü Me­sa­jı

Bugün, mil­let­çe İstik­lal Mar­şı­mı­zın Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si’nde ka­bu­lü­nün 100. Yıl­dö­nü­mü­nü kut­la­ma­nın gurur ve mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz.
Üze­rin­de hür ola­rak ya­şa­dı­ğı­mız bu cen­net va­ta­na kas­te­den düş­man­la­ra karşı büyük bir azim, inanç ve fe­da­kâr­lık­la ka­za­nı­lan is­tik­lal mü­ca­de­le­miz, vatan şa­iri­miz Meh­met Akif Ersoy’un coş­ku­lu mıs­ra­la­rıy­la İstik­lal Mar­şın­da ölüm­süz­leş­miş­tir.
Ta­rih­ten si­lin­mek is­te­nen bir mil­le­tin, hangi de­ğer­le­re sa­rı­la­rak is­tik­lal mü­ca­de­le­si­ni ka­zan­dı­ğı­nı an­la­tan, ta­ri­hi belge ni­te­li­ğin­de­ki İstik­lal Mar­şı­mız, mil­le­ti­mi­zin gönül yü­ce­li­ği­ni, ma­ne­vi de­ğer­le­ri­ni, milli kim­li­ği­ni, vatan sev­gi­si­ni en müs­tes­na bi­çim­de dile ge­tir­mek­te­dir. Milli mü­ca­de­le­nin en zor dö­ne­min­de bu eşsiz eser, hal­kı­mı­za büyük ce­sa­ret ve moral ver­miş, mil­le­ti­mi­zin şah­la­nı­şı­nın tim­sa­li ol­muş­tur.
İstik­lal Marşı’nı şair, mü­te­fek­kir ve va­tan­se­ver kim­li­ğiy­le yazan Meh­met Akif Ersoy, “Allah bu mil­le­te bir daha İstik­lal Marşı yaz­dırt­ma­sın” der­ken ve­ri­len mü­ca­de­le­nin bü­yük­lü­ğü­nü ve zor­lu­ğu­nu ifade edi­yor­du.
Va­tan­se­ver kim­li­ğiy­le Ana­do­lu iş­ga­li­nin en zorlu dö­nem­le­rin­de, milli mü­ca­de­le­ye büyük des­tek veren Meh­met Akif, ölüm­süz eser­le­ri, fi­kir­le­ri, ide­al­le­ri, örnek ki­şi­li­ği ve mü­te­va­zı ha­ya­tıy­la mil­le­ti­mi­zin gön­lün­de taht kur­muş­tur.
Meh­met Akif, İstik­lal Marşı’nı mil­le­ti­mi­ze ve or­du­mu­za ar­ma­ğan ede­rek tüm eser­le­ri­ni top­la­dı­ğı Sa­fa­hat’a al­ma­mış, ne kadar büyük bir va­tan­se­ver ol­du­ğu­nu bu ince dav­ra­nı­şıy­la bir kez daha gös­ter­miş­tir.
Biz­ler bu top­rak­lar üze­rin­de hür ve ba­ğım­sız ya­şı­yor­sak, bunu is­tik­lal mü­ca­de­le­mi­zin ölüm­süz des­ta­nı İstik­lal Marşı’nı yaz­dı­ran ruha, canı pa­ha­sı­na bu top­rak­la­rı vatan yapan ve ko­ru­yan ata­la­rı­mı­za borç­lu­yuz.
O gün savaş mey­dan­la­rın­da, va­ta­nın her karış top­ra­ğın­da ve­ri­len büyük mü­ca­de­le bugün, bi­lim­de, tek­no­lo­ji­de, kül­tür­de, sa­nat­ta, eko­no­mi­de, ha­ya­tın her ala­nın­da devam et­mek­te­dir. Bu mü­ca­de­le­de, ül­ke­miz her geçen gün daha da bü­yü­ye­rek ve güç­le­ne­rek yük­sel­mek­te; şe­hit­le­ri­mi­ze, ga­zi­le­ri­mi­ze ve ec­da­dı­mı­za karşı so­rum­lu­lu­ğu­nu ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir.
İna­nı­yo­rum ki, mil­le­ti­mi­zi mey­da­na ge­ti­ren bi­rey­ler ola­rak her bi­ri­miz, bize ar­ma­ğan edi­len bu eşsiz mıs­ra­lar­da­ki kar­deş­lik ru­hu­nu, bu gönül bir­li­ği­ni din­mez bir coş­kuy­la ile­le­bet mu­ha­fa­za edecek, İstik­lal Mar­şı­mız­da en güzel ifa­de­si­ni bulan ortak de­ğer­ler ve amaç­lar et­ra­fın­da bir­le­şe­rek, daha iyi, daha mü­ref­feh bir ge­lecek için azim­le, inanç­la ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz.
Bu dü­şün­ce­ler­le, İstik­lal Mar­şı­mı­zın Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si’nde ka­bu­lü­nün 100.Yıl­dö­nü­mü­nü kut­lu­yor, Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk başta olmak üzere, milli şa­iri­miz, büyük mü­te­fek­kir Meh­met Akif Ersoy’u ve bütün İstik­lal sa­va­şı kah­ra­man­la­rı­mı­zı rah­met ve şük­ran­la anı­yo­rum.

Hü­se­yin Aksoy
Aydın Va­li­si