Vah Biz­le­re Vah !… « Mavi Didim Gazetesi

25 Haziran 2021 - 01:30

Vah Biz­le­re Vah !…

Vah Biz­le­re Vah !…
Son Güncelleme :

26 Mart 2021 - 11:42

327 views

Vah Biz­le­re Vah !…

1982 Ta­rih­li Ana­ya­sa’nın “Bi­rin­ci Bölüm” Genel Hü­küm­ler baş­lı­ğı al­tın­da yer alan Be­şin­ci bölüm, on al­tın­cı mad­de­si aşa­ğı­da­ki gi­bi­dir.
“V. Ya­ban­cı­la­rın du­ru­mu
MADDE 16.– Temel hak ve hür­ri­yet­ler, ya­ban­cı­lar için, mil­let­le­ra­ra­sı hu­ku­ka uygun ola­rak ka­nun­la sı­nır­la­na­bi­lir.”

Ül­ke­miz­de sı­ğın­ma­cı sta­tü­sün­de bu­lu­nup da “va­tan­daş­lık” hakkı olan ya da ol­ma­yan ya­ban­cı­la­rın; dav­ra­nış­la­rı, on­la­ra gös­te­ri­len hoş­gö­rü ve ta­nı­nan ay­rı­ca­lık­lar ve sağ­la­nan hak­lar kar­şı­sın­da, in­sa­nın ister is­te­mez Ana­ya­sa’nın bu mad­de­si iş­lev­sel­li­ği­ni yi­tir­miş, Hu­kuk­çu­lar’ın de­yi­miy­le “kaduk” olmuş di­ye­si ge­li­yor.
Ve yine “İkinci Bölüm” Ki­şi­nin Hak­la­rı ve Ödev­le­ri baş­lı­ğı al­tın­da yer alan be­şin­ci bölüm, yirmi üçün­cü mad­de­si de şöy­le­dir:

“V. Yer­leş­me ve se­ya­hat hür­ri­ye­ti
MADDE 23.– Her­kes, yer­leş­me ve se­ya­hat hür­ri­ye­ti­ne sa­hip­tir.
Yer­leş­me hür­ri­ye­ti, suç iş­len­me­si­ni ön­le­mek, sos­yal ve eko­no­mik ge­liş­me­yi sağ­la­mak, sağ­lık­lı ve dü­zen­li kent­leş­me­yi ger­çek­leş­tir­mek ve kamu mal­la­rı­nı ko­ru­mak;
Se­ya­hat hür­ri­ye­ti, suç so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma­sı se­be­biy­le ve suç iş­len­me­si­ni ön­le­mek;
Amaç­la­rıy­la ka­nun­la sı­nır­la­na­bi­lir.”
Yine sı­ğın­ma­cı sta­tü­sün­de olup da “va­tan­daş­lık” hakkı da ve­ril­miş ya­ban­cı­la­rın özel­lik­le İstan­bul, Bursa gibi kent­le­ri­miz­de “fink at­tık­la­rı ger­çe­ği” kar­şı­sın­da, 23. mad­de­de yer alan hük­mün de iş­lev­sel­li­ği­ni yi­tir­di­ği­ni, bir başka de­yiş­le “kaduk” ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­lir miyiz?… Ana­ya­sa­mız de­ğiş­me­miş ol­ma­sı­na kar­şın, uy­gu­la­ma­da pek çok de­ği­şik­lik­ler ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­lir miyiz?…

De­mok­ra­tik bir hukuk dev­le­tin­de ya­şı­yor olsak el­bet­te ki söy­le­riz, ter­si­ne söy­le­me­mi­ze gerek de kal­maz, çünkü böy­le­si du­rum­lar ya­şan­maz. Önem­li olan, ön­ce­lik­li olan ül­ke­nin asıl yurt­taş­la­rı­dır, on­la­rın gö­nen­ci­dir, on­la­rın mut­lu­lu­ğu­dur, gü­ven­li­ği­dir, gü­ven­ce­si­dir.
Oysa “bu ül­ke­nin zen­ci­si­yiz” di­ye­rek ik­ti­da­ra ge­len­ler sa­ye­sin­de; bugün için ger­çek an­lam­da “zenci” olan­lar da ül­ke­nin ger­çek yurt­taş­la­rı­dır, bir başka de­yiş­le ikin­cil ko­num­da ka­lan­lar da ne yazık ki biz­le­riz. Üs­te­lik bu du­ru­ma iliş­kin yorum yap­mak da, ya­kın­mak da yurt­ta­şın ba­şı­na işler aça­bi­lir bu za­man­da… Bu da ke­sin­lik­le gö­zar­dı edil­me­me­li­dir.
Do­la­yı­sıy­la ne ka­lı­yor biz­le­re?… Ana­do­lu bil­ge­le­ri gibi, Ana­do­lu eren­le­ri gibi; iyim­ser olmak… Yoksa sü­rek­li bu ko­nu­la­ra kafa yor­mak in­sa­nı; hem beyin, hem de beden sağ­lı­ğın­dan eder ali­mal­lah…

En iyisi biz uslu, uslu ve de al­dır­maz­ca; iyim­ser­lik üze­ri­ne güzel söz­ler söy­le­ye­lim, tuz ba­sa­rak ya­ra­la­rı­mı­za…
Türk halkı ola­rak aç­lık­tan kı­rı­la­cak du­ru­ma gel­sek de sırt­la­ya­lım başka ül­ke­le­rin bes­le­ye­me­di­ği insan atık­la­rın­dan ne dü­şer­se pa­yı­mı­za…
Bursa’yı, İstan­bul’u “başta Su­ri­ye­li­ler olmak üzere” mül­te­ci­ler ne­de­niy­le terk etmiş ol­ma­mı­za kar­şın; şu bir avuç Didim’de bile on­la­rı gör­dük­çe kar­şı­mız­da…
Ara, sıra bizde de hat­lar ka­rı­şı­yor işte böyle ama yine de ne ya­pa­bi­li­riz ki “Öl­mü­şüz de ağ­la­ya­nı­mız yok; ya­na­lım kara bah­tı­mı­za” de­mek­ten başka ?…