Türk Dün­ya­sı Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Aydın İl Baş­kan­lı­ğı’dan, ABD Baş­ka­nı Joe Biden’ın “SOYKIRIM” Açıklamasına Tepki « Mavi Didim Gazetesi

15 Mayıs 2021 - 08:58

Türk Dün­ya­sı Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Aydın İl Baş­kan­lı­ğı’dan, ABD Baş­ka­nı Joe Biden’ın “SOYKIRIM” Açıklamasına Tepki

Türk Dün­ya­sı Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Aydın İl Baş­kan­lı­ğı’dan, ABD Baş­ka­nı Joe Biden’ın “SOYKIRIM” Açıklamasına Tepki
Son Güncelleme :

25 Nisan 2021 - 14:05

195 views

Türk Dün­ya­sı Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Aydın İl Baş­kan­lı­ğı’dan,
ABD Baş­ka­nı Joe Biden’ın “SOYKIRIM” Açıklamasına Tepki

ABD Baş­ka­nı Joe Biden’ın 1915 olay­la­rı­nı “soy­kı­rım” ola­rak ni­te­le­me­si­ne iliş­kin, bunun ABD’nin F-35, S-400 krizi ve Su­ri­ye’deki terör ör­güt­le­ri­ne ver­di­ği des­te­ğin ar­dın­dan bek­le­nen bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu, bu açık­la­ma­nın zaten ger­gin olan Türk-ABD iliş­ki­le­rin­de daha fazla ge­ri­li­me yol aç­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor. Baş­kan, Biden’ın bir yan­dan Er­me­ni di­as­po­ra­sı­na ver­di­ği seçim va­adi­ni ye­ri­ne ge­tir­di­ği, bir yan­dan da Su­ri­ye’de terör ko­ri­do­ru ku­rul­ma­sı­na mü­sa­ade et­me­yen Tür­ki­ye’yi ce­za­lan­dır­mak için elin­de­ki son kozu da har­ca­dı­ğı gö­rü­şün­de.

Türk Dün­ya­sı Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Aydın Baş­ka­nı Rıza Ka­ray­mir, ABD Baş­ka­nı Biden’ın açık­la­ma­sı­nın se­çim­ler­de ve­ril­miş bir va­adin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ola­rak gö­rül­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. ABD’deki Er­me­ni di­as­po­ra­sı­nın çok güçlü ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Ka­ray­mir, özel­lik­le se­çim­le­rin ka­de­ri­ni be­lir­le­yen Ca­li­for­nia oy­la­rı­nın, Er­me­ni­le­rin yoğun ça­lış­ma­la­rıy­la De­mok­rat­lar ta­ra­fı­na geç­ti­ği­ni ha­tır­lat­tı.

‘SOY­KI­RIM İDDİALARI, ASIL­SIZ BİR YA­LAN­DIR’

Ka­ray­mir, Biden’ın açık­la­ma­sı­nın ta­ri­hi hiç­bir ger­çe­ği de­ğiş­tir­me­ye­ce­ği­ne işa­ret ede­rek, “Bir baş­ka­nın söz­le­riy­le bir mil­let soy­kı­rım­cı ola­maz. Böyle bir karar ta­ri­hi arşiv bel­ge­le­ri­nin in­ce­len­me­si ve bi­lim­sel ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da ancak ve­ri­le­bi­lir. Bu­gü­ne kadar ya­pı­lan bi­lim­sel ça­lış­ma­lar gös­ter­miş­tir ki Er­me­ni soy­kı­rım id­di­ala­rı, asıl­sız bir ya­lan­dır.” diye ko­nuş­tu. Er­me­ni­le­rin büyük bir yalan or­ta­ya at­tı­ğı­nı ve bu büyük ya­la­nı güçlü di­as­po­ra va­sı­ta­sıy­la pro­pa­gan­da di­li­ne dö­nüş­tür­dü­ğü­nü be­lir­ten Ka­ray­mir, “Gü­nü­müz­de hem Ame­ri­kan hem Batı top­lum­la­rı yü­rü­tü­len kara pro­pa­gan­da kam­pan­ya­la­rı ile ikna edil­miş­ler­dir. Ger­çek, ta­ri­hi bel­ge­ler­le bunu ispat ede­mez­ler.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Ka­ray­mir, ABD Baş­ka­nı’nın açık­la­ma­sı­nın ta­ri­hi ve bi­lim­sel açı­dan hiç­bir de­ğe­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler­de Tür­ki­ye’ye karşı kul­lan­mak üzere elin­de bu­lun­dur­du­ğu son kozu da tü­ket­ti­ği­ni kay­det­ti. Bugün Su­ri­ye’deki terör ör­güt­le­ri­ne her türlü des­te­ği ABD’nin ver­di­ği­ne dik­ka­ti çeken Ka­ray­mir, “Tür­ki­ye, Su­ri­ye’de bir terör ko­ri­do­ru ku­rul­ma­sı­nı en­gel­le­mek için savaş ve­ri­yor. Artık ra­ki­bi­mi­zin ABD ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz, Ka­ra­bağ sa­va­şın­da ABD des­te­ği­nin Er­me­nis­tan’dan yana ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. 30 yıl­lık Er­me­ni iş­ga­lin­de Minsk Grubu’nda ol­ma­sı­na rağ­men ABD’nin so­ru­nun çö­zü­mü için hiç­bir şey yap­ma­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz.” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Rıza Ka­ray­mir , Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­rin­de yeni bir sayfa açı­la­ca­ğı ka­na­atin­de ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, şöyle ko­nuş­tu:

ABD SON KO­ZU­NU HAR­CA­DI

“Bu­gün­kü Tür­ki­ye’nin elin­de, alı­nan bu ka­ra­ra karşı ata­cak bazı adım­la­rı ve im­kan­la­rı var­dır. ABD ile NATO müt­te­fi­ki­yiz. Ancak bir düş­man­la müt­te­fik olun­maz. Daha üç gün önce F-35 pro­je­sin­den Tür­ki­ye’yi çı­kar­ma­sın­dan böyle bir açık­la­ma ge­le­ce­ği bel­liy­di. Bu ge­liş­me­le­ri çok büyük fe­la­ket ola­rak gör­me­mek ge­re­kir, ta­ri­hi ger­çek­le­ri­miz or­ta­da­dır. ABD, ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler­de Tür­ki­ye’ye karşı kul­lan­mak üzere elin­de bu­lun­dur­du­ğu son kozu da har­ca­mış­tır. Artık kul­la­na­cak başka bir şey­le­ri kal­ma­mış­tır.” “21.Yüz­yıl Türk Asrı” ola­cak­tır… Son­suz sevgi ve say­gı­la­rım­la Baki se­lam­lar Rıza Ka­ray­mir

Türk Dün­ya­sı Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Aydın İl Baş­kan­lı­ğı