Turizm Haftası nedeniyle Vali Aksoy’a ziyaret « Mavi Didim Gazetesi

15 Mayıs 2021 - 07:28

Turizm Haftası nedeniyle Vali Aksoy’a ziyaret

Turizm Haftası nedeniyle Vali Aksoy’a ziyaret
Son Güncelleme :

16 Nisan 2021 - 7:45

298 views

Tu­rizm Haf­ta­sı ne­de­niy­le Vali Aksoy’a zi­ya­ret

Her yıl 15-22 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­nan Dünya Tu­rizm haf­ta­sı ne­de­niy­le Aydın İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Umut Tun­cer ve be­ra­be­rin­de­ki heyet, Aydın Va­li­si Hü­se­yin Aksoy’u zi­ya­ret etti.
Zi­ya­ret­te Aydın İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Umut Tun­cer’in yanı sıra Aydın Kül­tür ve Tu­rizm Der­ne­ği Baş­ka­nı Fatma Ya­zı­cı ve Didim Tu­rizm Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­türk, Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Tacettin Özden, Aydın Tursab Aydın BDK Başkanı Eda Yurtcan ve Aydın Rehberler Odası Başkanı Ozan Sayın hazır bu­lun­du.
Va­li­lik Ma­ka­mın­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te Aydın Va­li­si Hü­se­yin Aksoy, zi­ya­re­te gelen he­ye­tin tu­rizm haf­ta­sı­nı kut­la­ya­rak iyi bir tu­rizm yılı ge­çi­ril­me­si te­men­ni­sin­de bu­lun­du.

HABER: ELİF DİKBAŞ