Tu­rizm de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı Didim’de ya­pıl­dı « Mavi Didim Gazetesi

15 Mayıs 2021 - 08:57

Tu­rizm de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı Didim’de ya­pıl­dı

Tu­rizm de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı Didim’de ya­pıl­dı
Son Güncelleme :

02 Mart 2021 - 16:49

901 views

Tu­rizm de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı Didim’de ya­pıl­dı

Aydın Va­li­si Hü­se­yin Aksoy baş­kan­lı­ğın­da, Didim Ma­ri­na’da tu­rizm de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı dü­zen­len­di.
Tür­ki­ye’nin önem­li tu­rizm mer­kez­le­rin­de olan Didim, tu­rizm sek­tö­rü­nün top­lan­tı­na ev sa­hip­li­ği yaptı.

Aydın Va­li­si Hü­se­yin Aksoy baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­le­şen top­lan­tı­ya ADÜ Rek­tö­rü Osman Sel­çuk Al­de­mir, Didim Kay­ma­ka­mı Halil Avşar, Aydın İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Meh­met Umut Tun­cer, Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay, Didim Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Müdür Evrim Ka­ma­cı, Didim İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Yunus Dinç, Didim İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Ali Uçar, Didim Ti­ca­ret Odası Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hik­met Atil­la, Didim Tu­rizm Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­türk, TÜR­SAB BTK Baş­ka­nı Eda Yurt­can ve Aydın ili kurum amir­le­ri ve çok sa­yı­da sek­tör tem­sil­ci­si ka­tıl­dı.

 

 

 

“En çok zi­ya­ret­çi alan 6.ülke”
Top­lan­tı­da, Aydın İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Do­çent Dok­tor Meh­met Umut Tun­cer, 2019 yılı se­zo­nu­nu ana­liz ede­rek, pan­de­mi göl­ge­sin­de geçen 2020 se­zo­nun­da Aydın’ın tu­rizm is­ta­tis­tik­le­ri hak­kın­da bil­gi­ler verdi. Tür­ki­ye’nin Dünya’da en çok zi­ya­ret­çi alan 6.ülke ol­du­ğu­nu ifade ede­rek gü­ven­li tu­rizm ko­nu­sun­da Didim’de geçen yıl büyük bir ba­şa­rı elde edil­di­ği be­lirt­ti.

 

 

“Hem fi­zi­ki hem de ka­pa­si­te­si ba­kı­mın­da çok önem­li”
Top­lan­tı­da ko­nu­şan Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay, Didim’de yılan hi­ka­ye­si­ne dönen top­lam­da 75 ya­tak­lı Dev­let Has­ta­ne­si ile il­gi­li ka­yıt­sız ve yaz nü­fu­su­nu ele alı­nın­ca sa­yı­nın ye­ter­siz ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ata­bay, Didim tu­riz­me balta vu­ra­bi­len balık çift­lik­le­ri ile il­gi­li “Balık çift­lik­le­ri ne kadar uzak olur­sa olsun tu­rizm kenti için büyük bir teh­li­ke oluş­tur­mak­ta­dır. Deniz pat­lı­can­la­rı ko­nu­sun­da Ba­kan­lı­ğı­mız ve il mü­dür­lü­ğü­mü­zün kat­kı­la­rıy­la av ya­sa­ğı­nın baş­la­ya­ca­ğı tarih olan 15 Mayıs’ı, 15 Nisan’a çe­kil­me­si, be­lir­li alan­lar­da av­lan­ma ya­pıl­ma­sı ve to­na­jı­nın ayar­lan­ma­sı ko­nu­sun­da ka­rar­lar alın­mış­tı.” dedi. Didim’de ki oto­gar ko­nu­su­na da de­ği­nen Ata­bay, “Pan­de­mi dö­ne­min­de oto­gar büyük bir önem ka­zan­dı. Oto­büs se­fer­le­rin­den do­la­yı oto­gar ko­nu­sun­da büyük bir sı­kın­tı­mız var. Didim’in gi­ri­şin­de, şehir mer­ke­zi­ne gel­me­den mera alanı içe­ri­si­ne giriş ve çı­kı­şı içe­ri­de­ki tra­fi­ği ak­sat­ma­ya­cak bir pla­nı­mız vardı. İl Tarım Mü­dür­lü­ğün­den An­ka­ra’ya kadar ulaş­tır­dık. Fakat so­nu­cun­da bizde pe­şin­den çok fazla gi­de­me­di­ği­miz için pro­je­miz durdu. Son­ra­sın­da dos­ya­mız ge­ri­ye geldi. Bölge Mil­let­ve­kil­le­ri­miz­den ri­ca­da bu­lun­dum. Oto­gar, Didim’in hem fi­zi­ki hem de ka­pa­si­te­si ba­kı­mın­da çok önem­li bir konu.” dedi.
Kamu alan­la­rın­da­ki iş­gal­le­re de­ği­nen Ata­bay, “Özel­lik­le koy­lar­da bah­se­di­len ecri misli ko­nu­su­nun ki­şi­sel ola­rak kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Ecri mis­li­yi in­san­lar bi­le­rek veya bil­me­ye­rek, ki­ra­la­ma­nın başka bir yön­te­mi gibi de­ğer­len­di­ri­yor­lar. Alan­lar işgal edi­li­yor. Şi­ka­yet edil­di­ği za­man­da sezon içe­ri­sin­de mü­da­ha­le et­me­miz ge­rek­ti­ği alan­lar olu­yor. Be­le­di­ye ola­rak tu­riz­mi bal­ta­la­yan bir ya­pı­ya dö­nü­şü­yo­ruz.” dedi. Ata­bay, ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin ve Didim Be­le­di­ye­si­nin yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı ak­tar­dı.

 

“Do­ğal­gaz ko­nu­su çok önem­li”
Top­lan­tı­da ko­nu­şan Didim Kay­ma­ka­mı Halil Avşar, Didim’de alt yapı ve üst yapı so­run­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, “Didim’in en önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri­si do­ğal­gaz. Do­ğal­gaz ko­nu­su çok önem­li. İlçe­miz­de do­ğal­gaz bu­lun­ma­mak­ta­dır. En son söke ala­nın­da do­ğal­gaz alt ya­pı­sı ta­mam­lan­mış du­rum­da ve il­çe­mi­ze ge­li­şi ko­nu­sun­da yük­sek yar­dım­la­rı­nı­zı esir­ge­mez­se­niz il­çe­miz adına te­şek­kür ede­riz. Kül­tür ve deniz tu­riz­mi an­la­mın­da il­çe­nin ilk tu­rizm olu­şu­mu kül­tür tu­riz­mi üze­ri­ne ku­rul­muş. Özel­lik­le Apol­lon Ta­pı­na­ğı ve Milet Antik Kenti. İlçe­miz­de pek çok des­ti­nas­yon bu­lun­mak­ta. Bun­lar­la il­gi­li far­kın­da­lı­ğın art­tı­rıl­ma­sı ha­lin­de il­çe­miz tu­riz­mi açı­sın­dan önem­li ol­du­ğu­nu dü­şün­mek­te­yim.” dedi.

 

Şen­türk, tu­riz­min genel so­run­la­rı dile ge­tir­di
Top­lan­tı­da ko­nu­şan Didim Tu­rizm Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­türk ise, OSB, balık çift­lik­le­ri, deniz pat­lı­can­la­rı, va­kıf­la­rı ara­zi­si, ha­zi­ne ara­zi­le­ri­nin sa­tıl­ma­sı, ko­ro­na ve gü­ven­lik ko­nu­la­rı­nı dile ge­tir­di. Şen­türk “Al­tın­kum’dan baş­la­ya­rak 3. koya kadar olan alan çev­re­sel ve eko­lo­jik ya­pı­yı da ko­ru­ya­rak kı­yı­nın aci­len dü­zen­len­me­si çünkü Al­tın­kum plajı yazın Ha­zi­ran, Tem­muz, Ağus­tos ay­la­rın­da mev­cut yo­ğun­lu­ğu kal­dır­mı­yor. İnsan­lar taş­la­rın ara­sın­dan de­ni­ze gi­ri­yor, yüzme yolu dahi yok.
Didim koy­la­rın­da kont­rol­süz ve de­ne­tim­siz iş­ga­li­ye­ler var. Bun­la­rın önüne ge­çil­me­si ge­re­kir. Tu­rist­ler ve in­san­lar ka­la­ba­lık­lar­dan uzak­laş­tı­rı­lıp koy­la­ra git­mek rahat bir de­ni­ze gir­mek is­ti­yor. Ba­kı­yor­sun kar­şı­sı­na bir kıyı çık­mış ve ne ol­du­ğu belli ol­ma­yan­lar para is­ti­yor.
Didim il­çe­si­nin yol­la­rı­nın be­le­di­ye­ler olan yer­le­ri be­le­di­ye ka­ra­yol­la­rın­da­ki ağ­la­rı ka­ra­yol­la­rı aci­len yapı­l­ma­sı ge­re­kir. Se­zo­na hazır hale ge­ti­ril­me­li­dir. Yön­len­dir­me ve yol lev­ha­la­rı­nın ye­ni­den dü­zen­len­me­si ge­re­ki­yor.
Ke­sin­lik­le kaçak ta­şı­ma­cı­lı­ğı ve kaçak se­ya­hat acen­te­le­ri­nin kont­rol al­tı­na alın­ma­lı­dır.
15 Ma­yıs-15 Ekim ara­sın­da­ki in­şa­at ya­sak­la­rı­na har­fi­yat uy­gu­la­ma­sı ge­re­ki­yor.
Be­le­di­ye bel­ge­li ve tu­rizm bel­ge­li ko­nak­la­ma te­sis­le­ri, iç­ki­li lo­kan­ta ev eğ­len­ce yer­le­ri­nin çev­re­yi ra­hat­sız­lık veren yük­sek sesin önüne ge­çil­me­li­dir. Kaçak içki ko­nu­sun­da ön­lem­le­rin sı­kı­laş­tı­rıl­ma­sı ve ge­rek­li de­ne­tim­le­rin ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor.
Gü­ven­li tu­rizm ile il­gi­li ko­nak­la­ma sek­tö­rü­nün ta­lep­le­ri­miz ara­sın­da aşı­la­ma ko­nu­sun­da tu­rizm sek­tö­rü ça­lı­şan­la­rı­na ön­ce­lik ve­ril­me­li­dir. Müm­kün­se PCR test­le­ri­nin ma­li­yet­le­ri­nin uygun hale ge­ti­ril­me­li­dir. Bu sene eğ­len­ce ver­gi­si­nin alın­ma­ma­sı, ko­nak­la­ma ve hiz­met te­si­si­nin sa­hip­le­ri­nin kredi borç­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı, kısa ça­lış­ma öde­nek­le­ri­nin Ha­zi­ran’a kadar devam et­me­si ge­re­ki­yor. Aydem ile ma­sa­ya otu­ra­rak sezon ön­ce­si gö­rüş­me­le­rin ya­pıl­ma­sı çünkü çok fazla elekt­rik ke­sin­ti­le­ri var. He­pi­mi­zin artık vaz­ge­çe­me­di­ği hızlı in­ter­ne­tin Didim ge­ne­lin­de daha aktif hale ge­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor.
Ha­nut­çu­luk ve imi­tas­yon ürün­le­ri ile mü­ca­de­le edil­me­li­dir.
Tu­rizm ta­nı­tım ajans­la­rıy­la daha iyi bir ko­or­di­nas­yon ve proje ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­ma­lı ve su­nul­ma­lı­dır. Din tu­riz­mi üze­rin­de daha aktif ça­lı­şıl­ma­lı­dır bu bölge bu ko­nu­da çok zen­gin ve ve­rim­li bir des­ti­nas­yon­dur. Men­de­res ve delta tu­riz­mi ma­sa­ya ya­tı­rıl­ma­lı­dır. Didim mü­ze­si mut­la­ka ve mut­la­ka ka­vuş­tu­rul­ma­lı bu­nun­la il­gi­li nasıl bir ça­lış­ma ya­pı­la­cak­sa top­ye­kün ça­lı­şa­rak bir müze ka­zan­dı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Lat­mos kör­fe­zi can­la­nı­yor. Pa­nar­mos­dan, Mi­le­tos’a kut­sal deniz yo­lu­nu tek­rar ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ge­re­ki­yor. Sayın Valim bu ko­nu­da size bir bri­fing ver­mek is­ti­yo­rum.
Mi­le­tos’da ki ayaz­ma gün ışı­ğı­na çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Ta­ho­us­sa antik ken­ti­nin ve Po­se­idon ye­ni­den iş­lev­sel hale ge­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor.” dedi.
Aydın Va­li­si Hü­se­yin Aksoy ise, top­lan­tı­ya ka­tı­lan her­ke­se te­şek­kür ede­rek dile ge­ti­ri­len so­run­la­rın üzer­le­ri­ne düşen kıs­mı­nı ge­rek­li yer­le­re ile­te­cek­le­ri­ni dile ge­tir­di.

Didim Turizm Derneği