Tu­rizm ça­lı­şan­la­rı için aşı prog­ra­mı ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı - Mavi Didim GazetesiMavi Didim Gazetesi

22 Nisan 2021 - 01:45

Tu­rizm ça­lı­şan­la­rı için aşı prog­ra­mı ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı

Son Güncelleme :

16 Mart 2021 - 18:06

483 views
Tu­rizm ça­lı­şan­la­rı için aşı prog­ra­mı ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı

Tu­rizm ça­lı­şan­la­rı için aşı prog­ra­mı ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı

Tu­rizm se­zo­nu­nun açıl­ma­sı­na az bir süre kala, tu­rizm ça­lı­şan­la­rı­na aşıda ön­ce­lik ve­ril­me­si ka­ra­rı üze­ri­ne Aydın’da da ça­lış­ma­lar baş­la­dı.
Tu­rizm hiz­met­le­ri­nin yıl bo­yun­ca ke­sin­ti­siz bir şe­kil­de açık kal­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Gü­ven­li Tu­rizm Ser­ti­fi­ka­lı ola­rak hiz­met ve­recek olan ko­nak­la­ma yer­le­rin­de­ki tu­rizm ça­lı­şan­la­rı aşı prog­ra­mı­na dahil edil­di. Aydın’ın önem­li tu­rizm mer­kez­le­rin­den olan Ku­şa­da­sı ve Didim il­çe­le­rin­de de alı­nan karar ile bir­lik­te sezon ön­ce­si ha­zır­lık­la­rı­na hız ka­zan­dır­dı. Aşı­la­ma prog­ra­mı­nın Aydın’daki sü­re­ci­ne iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Aydın İl Kül­tür Tu­rizm Mü­dü­rü Umut Tun­cer ve Aydın İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Osman Açık­göz, süreç ile il­gi­li ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de ça­lış­ma­la­rın baş­la­dı­ğı­nı ifade etti.

“2021 se­zo­nu­nun iyi ge­çe­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz”
Aydın’daki tu­rizm pay­daş­la­rı­nın ta­lep­le­ri­nin geç­ti­ği­miz gün­ler­de ger­çek­leş­ti­ri­len Aydın İl Tu­rizm Ko­or­di­nas­yon Top­lan­tı­sı’nda ele alın­dı­ğı­nı ifade edenTurizm Çalışmaları Aydın İl Kül­tür Tu­rizm Mü­dü­rü Umut Tun­cer; “Aydın Va­li­li­ği­mi­zin baş­kan­lı­ğın­da Didim’de ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­mız­da biz­le­re ile­ti­len talep, tu­rizm ça­lı­şan­la­rı­nın aşı prog­ra­mı­na dahil edil­me­siy­di. Tür­ki­ye’nin de fark­lı il­le­rin­den de ba­kan­lı­ğı­mı­za bu ko­nu­da ta­lep­ler ile­til­di­ği­ni bi­li­yor­duk. Ba­kan­lı­ğı­mız, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ile bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü ça­lış­ma son­ra­sın­da tu­rizm sek­tö­rün­de ça­lı­şan­la­rın aşı­la­ma prog­ra­mı­na dahil edil­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı. Bu kap­sam­da biz­ler de Aydın’da aşı prog­ram­la­rı­nın nasıl ola­ca­ğı yö­nün­de­ki ça­lış­ma­la­rı­mı­za baş­la­dık. İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz ile ko­or­di­ne­li ola­rak bir prog­ram ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Zaten 2020 tu­rizm se­zo­nun­da Gü­ven­li Tu­rizm Ser­ti­fi­ka­sı sis­te­mi ile tüm Dün­ya­ya örnek bir model ge­liş­tir­miş­tik. Gü­ven­li Tu­rizm kon­sep­ti­ni bir adım ile­ri­ye ta­şı­ya­rak yine Dünya’ya örnek ola­cak öncü bir uy­gu­la­ma­yı ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. 2021 se­zo­nun çok iyi ge­çe­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz” dedi.

Aydın’daki aşı­la­ma sü­re­ci ile il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Tun­cer; “Önü­müz­de­ki hafta içe­ri­sin­de tu­rizm sek­tö­rü pay­daş­la­rı, oda­la­rı, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile bir top­lan­tı ya­pa­ca­ğız. Top­lan­tı kap­sa­mın­da be­lir­ti­len kri­ter­le­re göre biz­le­re sa­yı­la­rın ve isim­le­rin ve­ril­me­si­ni is­te­ye­ce­ğiz. Şu an için net bir sa­yı­mız yok. Açı­la­cak olan otel­le­rin sa­yı­sı­nın ve mev­cut re­zer­vas­yon sa­yı­la­rı­nın art­ma­sıy­la per­so­nel sa­yı­sın­da da art­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Zaten biz­ler art­ma­sın­dan ya­na­yız. Çünkü sa­yı­lar ne kadar ar­tar­sa is­tih­dam da o kadar artar. Bu konu üze­rin­de mü­dür­lü­ğü­müz ola­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­za baş­la­dık” dedi.

“Ça­lış­ma­lar baş­la­tıl­dı”
Aşı prog­ra­mı­na iliş­kin açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Aydın İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Osman Açık­göz; “Ba­kan­lı­ğı­mız ve Bilim Ku­ru­lu’nun uygun gör­dü­ğü grup­lar, Bilgi Sis­tem­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü va­sı­ta­sıy­la aşı ola­cak­lar hedef nü­fu­su­na kay­de­di­li­yor. 65 yaş üstü grup­lar­da, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın aşı­la­ma lis­te­le­rin­de ol­du­ğu gibi bu­gü­ne kadar bütün prog­ram­lar bu şe­kil­de yü­rü­tül­dü. Şim­di­ki sü­re­ci­miz de aynı şe­kil­de yü­rü­tü­lecek. Ba­kan­lı­ğı­mı­zın il­gi­li ba­kan­lık ile gö­rüş­me­si­nin ar­dın­dan isim lis­te­le­ri be­lir­le­necek. O isim lis­te­le­ri ve bil­gi­le­ri de bizim hedef nü­fu­su­mu­za ilave edi­lecek ve o ki­şi­le­rin de aşı­la­rı­nın nasıl ve hangi doz­lar­da ya­pı­la­ca­ğı be­lir­le­ni­yor” dedi.
Tür­ki­ye Tu­rizm Ta­nı­tım ve Ge­liş­tir­me Ajan­sı (TGA) ta­ra­fın­dan isim lis­te­si ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni ifade eden Açık­göz; “Şu anda Gü­ven­li Tu­rizm kap­sa­mın­da Aydın İl Kül­tür Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü­müz­le ko­or­di­ne­li ola­rak aktif olan otel­ler be­lir­le­ni­yor. İl Kül­tür Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü­mü­zün kendi kri­ter­le­ri­ne göre isim lis­te­le­ri net­leş­tik­ten sonra bize gelen ve­ri­ler doğ­rul­tu­sun­da aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ya­ca­ğız. İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ola­rak biz, ba­kan­lık­la­rın uygun gör­dü­ğü lis­te­le­rin aşı­lan­ma sü­reç­le­ri­ni takip etme ko­nu­sun­da görev alı­yo­ruz” dedi.(UE-OD-Y)

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
%d blogcu bunu beğendi: