TGF’DEN BİK’E ZİYARET « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 01:34

TGF’DEN BİK’E ZİYARET

TGF’DEN BİK’E ZİYARET
Son Güncelleme :

05 Mart 2021 - 9:34

176 views

TGF’DEN BİK’E ZİYARET

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu (TGF) Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca ve be­ra­be­rin­de­ki he­ye­tin zi­ya­ret et­ti­ği Basın İlan Ku­ru­mu (BİK) Genel Mü­dü­rü Rıd­van Duran, 2020 yı­lın­da pan­de­mi dö­ne­min­de Ana­do­lu ba­sı­nı­na bir­çok des­tek ver­dik­le­ri­ni, 2021 yı­lın­da da des­tek­le­ri­nin sü­re­ce­ği­ni söy­le­ye­rek, “Ga­ze­te­le­rin güç du­rum­da ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz ve ya­şa­ma­sı için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz , ka­pı­mız her­ke­se açık bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de sı­kın­tı­la­rın gi­de­ril­me­si için var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.

KA­RA­CA, BA­SI­NIN BEK­LENTİLERİNİ İLETTİ
Ana­do­lu ba­sı­nı­nın özel­lik­le pan­de­mi sü­re­cin­de büyük zor­luk­lar için­de ol­du­ğu­nu kay­de­den TGF Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca da, bu sü­reç­te yerel ba­sı­nı ra­hat­la­tan uy­gu­la­ma­lar­dan ötürü Basın İlan Ku­ru­mu Genel Mü­dü­rü Rıd­van Duran’a te­şek­kür etti. Ka­ra­ca ay­rı­ca yerel ga­ze­te­le­rin Basın İlan Ku­ru­mu’ndan bek­len­ti­le­ri­ni içe­ren bir dos­ya­yı da Genel Müdür Duran’a su­nar­ken özel­lik­le yüzde 15’lik ko­mis­yo­nun dü­şü­rül­me­si, ga­ze­te ve iş­let­me­le­rin vergi ve SGK ya­pı­lan­dır­ma­la­rı, ‘borcu yok­tur ya­zı­sı’, uy­gu­la­ma­sı, Basın ilan Ku­ru­mu’nun Ko­ca­eli Bay­ra­moğ­lu’ndaki te­sis­le­ri­nin du­ru­mu, Basın ilan ku­ru­mu­nun yerel ga­ze­te­le­re sağ­la­dı­ğı kredi ola­na­ğı­nın İstan­bul, An­ka­ra ve İzmir’in dı­şın­da­ki il­ler­de de ge­çer­li ol­ma­sı ge­rek­li­li­ği­ni ifade etti.

KA­RA­CA’DAN DURAN’A PLA­KET
BİK Genel Mü­dü­rü Rıd­van Duran TGF Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca ve he­ye­ti­ne zi­ya­ret­ten ötürü te­şek­kür eder­ken, Ka­ra­ca da Duran’a pla­ket tak­dim etti.
Zi­ya­ret­te TGF he­ye­tin­de Genel Baş­kan Yıl­maz Ka­ra­ca’nın yanı sıra Genel Baş­kan Ve­ki­li Cafer Esen­de­mir, Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sezai Matur, Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Le­vent Altun, Mali Say­man Derya Ak­bı­yık, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi İlker Ülker ve İstan­bul Av­ras­ya Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Oğuz­han Bay­rak yer aldı.