TGF Genel Baş­ka­nı Ka­ra­ca ; BİK'te Genel Kurul üye­lik­le­ri kal­dı­rıl­ma­lı­dır - Mavi Didim GazetesiMavi Didim Gazetesi

22 Nisan 2021 - 02:00

TGF Genel Baş­ka­nı Ka­ra­ca ; BİK’te Genel Kurul üye­lik­le­ri kal­dı­rıl­ma­lı­dır

TGF Genel Baş­ka­nı Ka­ra­ca ; BİK’te Genel Kurul üye­lik­le­ri kal­dı­rıl­ma­lı­dır
Son Güncelleme :

05 Nisan 2021 - 10:10

69 views

TGF Genel Baş­ka­nı Ka­ra­ca ; BİK’te Genel Kurul üye­lik­le­ri kal­dı­rıl­ma­lı­dır

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu (TGF) Genel Baş­ka­nı Ka­ra­ca, ga­ze­te­ler­den alı­nan yüzde 15’lik ko­mis­yon­dan 36 Genel kurul üye­si­ne yıl­lık 2-3 mil­yon lira öden­di­ği­ni be­lir­tir­ken zor­luk­lar için­de olan Ana­do­lu ba­sı­nın­dan alı­nan ko­mis­yon­la­rın oran­la­rı­nın, bu ge­rek­siz har­ca­ma­lar ne­de­niy­le in­di­ri­le­me­di­ği­ni söy­le­di

Nev­şe­hir Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti genel ku­ru­lun­da ko­nu­şan TGF Genel Baş­ka­nı Ka­ra­ca, Basın İlan Ku­ru­mu’ndan dı­şa­rı­dan bi­ri­le­ri­ne hiç bir ku­rum­da ol­ma­dı­ğı şe­kil­de mil­yon­lar­ca lira para öden­di­ği­ni öne sürdü. Ka­ra­ca bu öde­me­ler ne­de­niy­le Basın İlan Ku­ru­mu’nun zarar et­ti­ği­ni, pan­de­mi dö­ne­mi ne­de­niy­le ile ga­ze­te­le­rin resmi ilan ge­lir­le­rin­den ke­si­len yüzde 15 ko­mis­yo­nun aşa­ğı­ya çe­kil­me­si ta­le­bi­nin kabul edil­me­di­ği­ni, basın ör­güt­le­ri­ne da­ğı­tı­lan 2 mil­yon lira ci­va­rın­da­ki des­te­ğin de 350 bin li­ra­ya dü­şü­rül­dü­ğü­nü söy­le­di.

BİK ADETA AR­PA­LIK MI ?
TGF Genel Baş­ka­nı Ka­ra­ca BİK’in adeta ar­pa­lık gibi kul­la­nıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek şöyle devam etti:
“Basın İlan Ku­ru­mu’nun Genel Ku­ru­lun­da ba­sın­dan 12, hü­ku­me­ti tem­si­len 12, ta­raf­sız­lar­dan 12 üye olmak üzere 36 Genel kurul üyesi bu­lu­nu­yor. Genel Kurul üye­le­ri­ne ko­nak­la­ma, yemek, yol gi­der­le­ri ve otu­rum üc­re­ti ola­rak yıl­lık top­lam 2 ila 3mil­yon TL arası para öden­mek­te­dir. Ay­rı­ca her yıl bu öden­ti­le­rin ra­ka­mı­nı da Genel Kurul üye­le­ri ken­di­le­ri tes­pit et­mek­te­dir. Oysa BİK’te tüm iş­lem­ler Genel Müdür, Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve per­so­nel ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta Genel Kurul üye­le­ri sa­de­ce onay­la­mak­ta­dır. Ay­rı­ca 24 Genel kurul üye­si­nin ba­sın­la ya­kın­dan uzak­tan il­gi­si bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bu ki­şi­ler ba­sı­nın so­run­la­rın­dan bir ha­ber­dir.”

ANA­DO­LU BA­SI­NI­NA KREDİ YOK
Ana­do­lu Ba­sı­nı­nın zor gün­ler ya­şa­dı­ğı­na de­ği­nen TGF Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca”36 Genel kurul üye­si­ne böy­le­si lü­zum­suz­ca 2-3 mil­yon lira öden­mek­te, BİK ta­ra­fın­dan 3 büyük il­de­ki ga­ze­te sa­hip­le­ri­ne kredi ve­ri­lir­ken, Ana­do­lu’daki ga­ze­te sa­hip­le­ri­ne en küçük bir kredi des­te­ği sağ­la­ma­mak­ta­dır. Aci­len BİK mev­zu­atı de­ğiş­ti­ril­me­li, de­mok­ra­si­nin vaz­ge­çil­mez ka­le­le­ri ola­rak ni­te­le­nen Ana­do­lu ba­sı­nı­na da kredi des­te­ği sağ­lan­ma­lı­dır” dedi

FAH­RETTİN ALTUN OLAYA EL KOY­MA­LI­DIR
Ka­ra­ca, açık­la­ma­sı­nın son bö­lü­mün­de İle­ti­şim Baş­ka­nı Fah­ret­tin Altun’a çağ­rı­da bu­lu­na­rak şu gö­rüş­le­re yer verdi:

“Basın İlan Ku­ru­mu’ndaki lü­zum­suz bir şe­kil­de devam et­ti­ril­mek is­te­nen Genel Kurul üye­lik­le­ri­nin biran önce son­lan­dı­rıl­ma­sı için İle­ti­şim Baş­ka­nı­mız Fah­ret­tin Altun’un olaya el koy­ma­sı­nı ve Genel Kurul üye­lik­le­ri­nin son­lan­dı­rıl­ma­sı için ça­lış­ma baş­la­tıl­ma­sı­nı bek­le­mek­te­yiz. Ya­pı­la­cak ta­sar­ruf­lar­la gerek ga­ze­te sa­hip­le­ri­ne ve ge­rek­se basın ku­ru­luş­la­rı­na des­tek sağ­lan­ma­lı­dır”

KA­RA­CA DES­TEK İSTEDİ
TGF Genel Baş­ka­nı Ka­ra­ca, ko­nuş­ma­sı­nın son bö­lü­mün­de önü­müz­de­ki ay içe­ri­sin­de ya­pı­la­cak BİK Ana­do­lu ga­ze­te sa­hip­le­ri se­çi­mi için ga­ze­te sa­hip­le­rin­den TGF aday­la­rı­na des­tek is­te­di.

Ka­ra­ca, yet­ki­yi al­dık­la­rı tak­dir­de genel kurul üye­lik­le­ri­nin kal­dı­rıl­ma­sı ve Ana­do­lu ga­ze­te sa­hip­le­ri­ne des­tek ya­pıl­ma­sı öne­ri­si­ni ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.

%d blogcu bunu beğendi: