DA­NIŞ­MAN HAK­LA­RI MECLİS GÜN­DEMİNDE « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 21:39

DA­NIŞ­MAN HAK­LA­RI MECLİS GÜN­DEMİNDE

DA­NIŞ­MAN HAK­LA­RI MECLİS GÜN­DEMİNDE
Son Güncelleme :

10 Şubat 2021 - 12:16

577 views

DA­NIŞ­MAN HAK­LA­RI MECLİS GÜN­DEMİNDE

CHP Aydın Mil­let­ve­ki­li ve Ada­let Ko­mis­yo­nu üyesi Sü­ley­man Bül­bül’ün, Mec­lis’te ça­lı­şan da­nış­man­la­rın iş­siz­lik si­gor­ta­sı­na tabi ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­ği yö­nün­de ver­di­ği kanun tek­li­fi AKP ve MHP oy­la­rıy­la red­de­dil­di.

CHP’li Bül­bül’ün 2019 yı­lın­da Mec­lis’te ça­lı­şan da­nış­man­lar­la il­gi­li ver­di­ği kanun tek­li­fi dün Genel Kurul’a indi. Bül­bül ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, “Da­nış­man­lar 657 sa­yı­lı Kanun’un çer­çe­ve­sin­de memur ve söz­leş­me­li ola­rak kabul gör­mü­yor ama hu­ku­ki du­rum­la­rı 4857 sa­yı­lı Yasa’ya da uy­mu­yor. Bu ne­den­le iş­çi­le­rin ya­rar­lan­dı­ğı iş gü­ven­ce­si ve diğer hak­lar­dan da ne yazık ki ya­rar­la­na­mı­yor­lar. Kı­sa­ca­sı bu emek­çi ar­ka­daş­la­rı­mı­zı ne­re­ye ko­ya­ca­ğı­mı­zı bir türlü bi­le­mi­yo­ruz” dedi.

Ko­nuş­ma­sın­da da­nış­man­la­rın yoğun me­sa­ile­ri­ne dik­kat çeken Bül­bül, “Mec­lis­te biz mil­let­ve­kil­le­ri ola­rak ve parti grup­la­rı ya­sa­ma hiz­met­le­ri­nin yü­rü­tül­me­sin­de yar­dım­cı olmak için uzun yıl­lar­dır söz­leş­me­li per­so­nel is­tih­dam edi­yo­ruz. Parti grup­la­rın­da gö­rev­li grup da­nış­ma­nı ve da­nış­man ar­ka­daş­la­rı­mız biz­le­rin ça­lış­ma tem­po­su­na göre uzun sa­at­ler mesai ya­pı­yor­lar. Üs­te­lik, sık sık biz­ler­le bir­lik­te il dı­şı­na çı­kı­yor­lar. Kı­sa­ca­sı, bu ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ge­ce­le­ri gün­düz­le­ri belli değil. Hatta sal­gın dö­ne­min­de bile diğer ça­lı­şan­lar dö­nü­şüm­lü ça­lış­ma sis­te­mi­ne gir­di­ği, esnek mesai sis­te­mi­ne dön­dü­ğü hâlde da­nış­man­lar için bu durum söz ko­nu­su de­ğil­di.” dedi.

Da­nış­man­la­rın diğer hak­la­rı­nın da ay­rı­ca iyi­leş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade eden Bül­bül, “Bu ar­ka­daş­la­rın ne taz­mi­nat­la­rı ne iş gü­ven­ce­le­ri ne de iş­siz­lik si­gor­ta­la­rı var. Ar­ka­daş­la­rı­mı­zın Mec­lis­te­ki gö­re­vi, bir­lik­te ça­lış­tık­la­rı mil­let­ve­ki­li­nin gö­re­vi bit­ti­ğin­de, mil­let­ve­ki­li is­ti­fa et­ti­ğin­de, mil­let­ve­kil­li­ği dü­şü­rül­dü­ğün­de ya da mil­let­ve­ki­li ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ğin­de, yani bek­len­me­yen ve ön­gö­rü­le­me­yecek ne­den­ler­le sona ere­bi­li­yor. Per­so­ne­lin iş söz­leş­me­si­nin sona er­me­si per­so­nel için te­la­fi­si güç, za­rar­lı so­nuç­lar çı­ka­rı­yor. Hatta ön­gör­dü­ğü­müz şe­kil­de bu ki­şi­le­rin sa­de­ce ken­di­le­ri değil, aile­le­ri de zor du­rum­da ka­lı­yor” dedi.

Tüm bun­lar kap­sa­mın­da da­nış­man­la­ra ça­lış­ma hak­la­rı­nın aci­len ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade eden Bül­bül, “Mil­let­ve­kil­le­ri­nin eli ku­la­ğı olan ve biz­le­re bir­çok ko­nu­da ya­şam­sal yar­dım­lar­da bu­lu­nan per­so­ne­lin iyi şart­lar­da ça­lış­ma­la­rı, on­la­rın ken­di­le­ri­ni em­ni­yet­te his­set­me­le­ri psi­ko­lo­jik ola­rak ça­lış­ma sis­te­mi­ni de et­ki­li­yor. Ken­di­le­ri­ne bağlı ol­ma­yan se­bep­ler­le gö­rev­le­ri­nin sona er­me­si du­ru­mun­da bir gü­ven­ce al­tın­da ol­ma­la­rı çok önem­li. Eğer Mec­lis­te kendi yol ar­ka­daş­la­rı­mı­zın iş gü­ven­li­ği­ni sağ­la­maz­sak biz va­tan­da­şın iş gü­ven­li­ği­ni nasıl sağ­la­ya­ca­ğız? Emek­ten yana, emek­çi­den yana tavır koy­mak bir si­ya­si ter­cih so­ru­nu­dur” şek­lin­de ko­nuş­tu.

CHP’li Bül­bül’ün ver­di­ği kanun tek­li­fi AKP ve MHP oy­la­rıy­la red­de­dil­di.