Bül­bül’den Turizm Ba­ka­nı­na Tepki « Mavi Didim Gazetesi

13 Mayıs 2021 - 08:32

Bül­bül’den Turizm Ba­ka­nı­na Tepki

Bül­bül’den Turizm Ba­ka­nı­na Tepki
Son Güncelleme :

16 Şubat 2021 - 17:16

803 views

Bül­bül’den Turizm Ba­ka­nı­na Tepki

“O KOL­TUK­TA OTU­RU­YOR­SAN ES­NA­FIN HAK­LA­RI­NI KO­RU­YA­CAK­SIN”
CHP Aydın Mil­let­ve­ki­li ve TBMM Ada­let Ko­mis­yo­nu Üyesi Sü­ley­man Bül­bül, tu­rizm ile il­gi­li ko­nuş­tu. Bül­bül’ün eleş­ti­ri ok­la­rı­nın he­de­fin­de Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Meh­met Nuri Ersoy vardı.
Dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na­vi­rüs pan­de­mi­si ha­ya­tı sek­te­ye uğ­ra­tır­ken, sal­gın­dan et­ki­le­nen sek­tör­ler­den biri de tu­rizm oldu. Aydın’ın tu­rizm bel­de­le­ri­nin Ku­şa­da­sı ve Didim ol­du­ğu­nu ifade eden CHP Aydın Mil­let­ve­ki­li ve TBMM Ada­let Ko­mis­yo­nu Üyesi Sü­ley­man Bül­bül, ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rı şöyle an­lat­tı:

“KÜÇÜK OTEL VE ES­NA­FA TEŞVİK DÜ­ZEN­LE­MESİ YA­PIL­MA­LI”
“Didim ve Ku­şa­da­sı’na geçen yıl 239 bin kişi gel­miş. Daha ön­ce­ki yıl ise 2 mil­yon 300 bin kişi bu­ra­la­rı zi­ya­ret etmiş. Bu bölge tu­rizm böl­ge­si ancak siz tu­rizm ko­nu­sun­da dev­let des­te­ği­ni büyük şir­ket­le­re ta­nı­yor­su­nuz. Bu­ra­da pan­si­yon­lar, küçük otel­ler, ça­lı­şan­lar, esnaf var. Tu­rizm­den ya­rar­la­nan esnaf var. On­la­ra ne katkı su­nu­yor­su­nuz? On­la­ra ayrı bir teş­vik dü­zen­le­me­si yap­ma­nız lazım.”

“TURİZM BA­KA­NI HAK­KIN­DA CİDDİ İDDİALAR VAR”
Ça­lı­şan­la­rın işsiz kal­dı­ğı, es­na­fın ise sif­tah dahi ya­pa­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan CHP’li Bül­bül, “Küçük otel­le­re ve pan­si­yon­la­ra des­tek ve­ril­mi­yor ama bizim Sayın Tu­rizm Ba­ka­nı yine işine ve otel­le­ri­ne devam edi­yor. An­tal­ya’da Mar­ma­ris’te Muğla’da, hak­kın­da bazı otel­le­ri al­dı­ğı ko­nu­sun­da ciddi id­di­alar var. Böyle bir man­tık ola­bi­lir mi? O kol­tuk­ta otu­ru­yor­san, tu­rizm ba­ka­nıy­san, tu­rizm­le ge­çi­mi­ni sağ­la­yan küçük otel­le­rin, iş­let­me­le­rin tu­rizm amaç­lı es­na­fın hak­la­rı­nı ko­ru­ya­cak­sın.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.