Söz­leş­me ip­ta­liy­le büyük hak­sız­lık « Mavi Didim Gazetesi

15 Mayıs 2021 - 07:52
Erol Yıldız

Erol Yıldız

Erol Yıldız

Söz­leş­me ip­ta­liy­le büyük hak­sız­lık

Söz­leş­me ip­ta­liy­le büyük hak­sız­lık
Son Güncelleme :

30 Mart 2021 - 16:40

401 views

Söz­leş­me ip­ta­liy­le büyük hak­sız­lık

Artık yetti de­ni­lecek dü­ze­ye geldi. Ha­ki­ka­ten bu işler kim için, neden ve se­be­bi neye da­ya­na­cak diye dü­şü­nen­ler­de­nim. İstan­bul Söz­leş­me­si­nin içe­ri­ği­ne ba­kıl­dı­ğın­da ka­dı­nı ko­ru­yan bir ol­gu­nun ol­du­ğu­nu gö­re­cek­si­niz. Yani açık­ça­sı ka­dı­nı öl­dür­mez. Bu şu an­la­ma ge­li­yor. Her ne şe­kil­de sos­yal bir dü­şün­ce­ye sahip olur­sa olsun, her ka­dı­nı ko­ru­yan bir ça­lış­ma­nın imza al­tı­na alın­ma­sı­dır. Bu­ra­da Müs­lü­man, Hris­ti­yan, açık ka­pa­lı, oku­muş cahil ve bir­çok ay­rım­lar ye­ri­ne sa­de­ce kadın var. Üs­te­lik de ül­ke­mi­zin ev sa­hi­bi ol­du­ğu bir or­ga­ni­zas­yon­da bu işin bize ya­ra­ma­dı­ğı­nı an­la­tı­yo­ruz. Ben çok utan­dım. Bu utanç as­lın­da he­pi­mi­zin. Bir erkek ola­rak bu ül­ke­de ya­şa­nan kadın ci­na­yet­le­ri­ne uta­nı­yo­rum. Her gün bir ci­na­yet ha­be­ri içi­mi­zi ka­na­tı­yor. Bu işin çö­zü­mü başta be­yin­de bi­ti­yor diye dü­şü­nü­yo­rum. Beyin çok önem­li. Be­yin­de bu ko­nu­yu dü­şün­mek demek, ilk defa her­ke­si dokuz ay on gün kar­nın­da ta­şı­dık­tan sonra onu do­ğu­ran ana­sı­na saygı de­mek­tir. Bu iş çı­ğı­rın­dan çık­tı­ğı­na göre, kim­se­nin ana­sı­na say­gı­sı bile kal­ma­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si.
Mem­le­ke­tin büyük bö­lü­mü İstan­bul söz­leş­me­si­nin ne ol­du­ğu­nu bile bil­mi­yor. Or­ta­da bir söz­leş­me­dir gi­di­yor ama, ne işe ya­ra­dı­ğı­nı hatta bu işin sa­de­ce Av­ru­pa­lı ola­bil­me­nin ver­di­ği dü­şün­ce­nin içine sak­la­nan bir olgu gibi gö­rü­lü­yor. Biz bazı ko­nu­la­rı AB norm­la­rı­na ta­şı­ya­lım fakat bu iş fi­ili­yat ile tam ters bir dü­şün­ce­dir an­la­mı­na ge­li­yor. Yeter artık di­yo­rum.
İstan­bul söz­leş­me­si, 2011 yı­lın­da İstan­bul’a gelen kırk beş ülke ve AB’ye ka­yıt­lı ül­ke­le­rin im­za­la­dı­ğı ve 2014 yı­lın­da ise yü­rür­lü­ğe gir­di­ği bir söz­leş­me­dir. Amacı ise, ciddi an­lam­da değer ka­zan­dıy­sa, ka­dın­la­rın, her türlü şid­de­te karşı ko­ru­mak ve ka­dın­la­rı­mı­za yö­ne­lik ile ev içi şid­de­tin ön­len­me­si ve or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ama­cı­nı ta­şı­yor. Bu söz­leş­me ka­dı­na karşı şid­det ko­nu­sun­da­ki bağ­la­yı­cı­lı­ğa sahip ulus­la­ra­ra­sı ilk söz­leş­me­dir. Önem­li olan imza atmak değil, ka­dı­na ya­pı­la­cak olan şid­de­ti azal­ta­cak acil ön­lem­le­ri or­ta­ya koy­mak­tır.
Bu­ra­da ic­ra­at ve dü­şün­ce­nin ta­ma­men ay­rıl­dı­ğı­nı or­ta­ya ko­yu­yor. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ya­sa­la­rı­na göre, kadın hak­la­rı be­lir­len­miş­tir. Ne yazık ki, bu ya­sa­la­rı kabul et­me­yen ve ka­dı­nın yaşam hak­la­rı­nı bağ­naz­lık­la ka­bul­len­me­mek­te ıs­rar­cı bazı zih­ni­yet­le­rin dü­şün­ce­le­ri­nin eseri ol­du­ğu açık­ça or­ta­da bence. Peki bun­dan sonra ne ola­cak diye sor­mak ge­re­kir­se, bence pek bir şey ola­ca­ğı­nı san­mı­yo­rum. Bu güne kadar ya­şa­nan tüm ci­na­yet­le­rin ar­dın­dan içe­ri­ye girip ceza alan­lar, iyi niyet gös­ter­ge­si so­nu­cun­da ce­za­sı bile ha­fif­le­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Yazık değil mi? Biri kal­ka­cak bir ka­dı­nı ya­ka­cak, biri ge­lecek par­ça­la­ra ayı­ra­cak, di­ğe­ri va­ri­le beton ata­rak kat­le­decek. Bu res­men bir ca­ni­lik, Bu söz­leş­me­ye uy­ma­mak ise ka­dı­na ha­ka­ret­tir. Hadi neyse de, ka­dı­na ya­şa­tı­lan bu şid­de­ti kı­na­yan ka­dın­la­ra polis neden mü­da­ha­le eder, ben bunu hiç an­la­ya­ma­dım.