SİYASET FEL­SE­FESİNDE “MAĞ­DURİZM”… « Mavi Didim Gazetesi

15 Mayıs 2021 - 09:06

SİYASET FEL­SE­FESİNDE “MAĞ­DURİZM”…

SİYASET FEL­SE­FESİNDE “MAĞ­DURİZM”…
Son Güncelleme :

05 Nisan 2021 - 5:48

315 views

SİYASET FEL­SE­FESİNDE “MAĞ­DURİZM”…

Mağ­du­rum mağ­dur…
Aya­ğım­da top dur­ma­dan çalım ata­rım…
Gol atsam da mağ­du­rum, gol yesem de mağ­du­rum…
Oy­na­rım oy­na­rım her tel­den oy­na­rım…
Sah­ne­nin önün­de ada­le­ti, ar­ka­sın­da eş­kı­ya­yı oy­na­rım…
Hep mağ­dur olan benim, mağ­dur­lu­ğu gu­rur­la oy­na­rım…
Oy­na­dık­ça ik­ti­dar olu­rum, ik­ti­dar ol­duk­ça daha çok oy­na­rım…
Vuran benim, aşa­ğı­la­yan benim, mağ­dur olan da benim…
Kı­sa­ca­sı işin ko­la­yı­nı bul­dum…
Ağ­la­dık, cüm­bür ce­ma­at, göz­le­ri­miz­den yaş ku­ru­ma­dı…
Ağ­la­dık­ça mağ­dur­laş­tık, mağ­dur­laş­tık­ça yü­cel­dik hal­kı­mı­zın gö­zün­de…
Biz­den başka kim­se­nin mağ­dur­la­rı oy­na­ma­sı­nı da kabul ede­me­yiz… Sah­te­le­rin­den sa­kı­nın…
Mağ­dur­lu­ğun, ik­ti­da­rı­nı kim­se­ye kap­tı­ra­ma­yız…
Zam yap­tık, biz mağ­dur olduk…
Biber gazı kul­lan­dık, To­ma­lar­la duş yap­tır­dık yine biz mağ­dur olduk…
Kafa göz de­me­dik, çol çocuk, yaşlı de­me­dik cop­la­dık, gaz­la­dık daha çok mağ­dur olduk…
Ne za­man­dan beri mi mağ­du­ruz?
Ana­mız­dan mağ­dur doğ­duk…
Ba­ba­la­rı­mız de­de­le­ri­miz hep mağ­dur ya­şa­mış­lar…
Biz de şimdi bu si­ya­se­ti­miz­le on­la­rın mağ­dur­lu­ğu­nun in­ti­ka­mı­nı alı­yo­ruz…
Al­dık­ça in­ti­ka­mı, yine mağ­dur­luk sı­ğı­na­ğı­na sı­ğı­nı­yo­ruz…
Biz buna, si­ya­set fel­se­fe­miz­de pa­ten­ti de bize ait olan mağ­du­rizm di­yo­ruz…
Mağ­dur olma si­ya­se­ti­mi­zin, Cum­hu­ri­yet­le bir­lik­te baş­la­dı­ğı­nı da söy­le­ye­bi­li­riz…
Şapka giy­dik mağ­dur olduk…
Sal­ta­nat, ha­li­fe­lik kalk­tı mağ­dur olduk…
Med­re­se­ler kalk­tı mağ­dur olduk…
Arap al­fa­be­si kalk­tı, mağ­dur olduk
Çar­şaf, sarık, cüppe kalk­tı mağ­dur olduk…
Ka­dın­la­rı­mı­za seçme se­çil­me hakkı ve­ril­di, okur­ya­zar edil­di mağ­dur olduk…
Kı­sa­ca­sı Cum­hu­ri­yet­le bir­lik­te trav­ma ge­çir­dik ve mağ­dur olduk…
O gün­den beri hep pu­su­da ya­tı­yo­ruz, ağ­la­ya­rak, mağ­dur­la­rı oy­na­ya­rak…
İkti­dar olsak da; mağ­dur­la­rı oy­na­ma­ya devam edi­yo­ruz…
Si­ya­set­te bu yeni fel­se­fe­nin ku­ru­cu­su ve tem­sil­ci­si­yiz…
Bu yön­de­ki slo­ga­nı­mız da şöyle:
Hep mağ­dur ol, mağ­dur kal, mağ­dur­la­rı oyna ve ik­ti­dar ol…
Kolay gel­sin…