SGK’ya olan borç­lar, Meclisin Tansiyonunu Yükseltti « Mavi Didim Gazetesi

21 Haziran 2021 - 22:02

SGK’ya olan borç­lar, Meclisin Tansiyonunu Yükseltti

SGK’ya olan borç­lar, Meclisin Tansiyonunu Yükseltti
Son Güncelleme :

04 Şubat 2021 - 9:14

657 views

SGK’ya olan borç­lar, Meclisin Tansiyonunu Yükseltti

Didim Be­le­di­ye­si Şubat Ayı Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı­nın ilk otu­ru­mu 3 Şubat Çar­şam­ba günü Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Mec­lis Top­lan­tı Sa­lo­nun­da ya­pıl­dı.
Mec­lis top­lan­tı­sı­na CHP’li mec­lis üye­le­ri Ahmet Yıl­maz ve Mu­am­mer Kanat ma­ze­ret­li ola­rak ka­tıl­ma­dı. Gün­dem ön­ce­sin­de, Cum­hur it­ti­fa­kı üye­le­ri ta­ra­fın­dan mec­li­se ve­ri­len 4 ya­zı­lı öner­ge kabul edil­di.
Ya­zı­lı ola­rak ilk öner­ge­yi veren MHP’li Eda Yücel İlhan, öner­ge­le­rin sözlü okun­ma­sı­nı da is­te­di. Eda Yücel İlhan ta­ra­fın­dan ya­zı­lı öner­ge­de, be­le­di­ye bi­na­sı­na ve il­çe­de belli yer­le­re asıl­mış olan ‘Ranta geçit yok’ pan­kar­tın­dan kaç adet asıl­dı­ğı, pan­kart­la­rın top­lam har­ca­nan tu­ta­rı ve neden asıl­dı­ğı­na ya­zı­lı bilgi is­te­di.
MHP’li Mev­lüt Kan­dil ta­ra­fın­dan ve­ri­len öner­ge­de, be­le­di­ye bi­na­sı içer­sin­de Cum­hur İtti­fa­kı mec­lis üye­le­ri için oda ay­rıl­ma­sı talep etti.
AKP grubu adına ve­ri­len öner­ge­de ise be­le­di­ye­nin pan­de­mi dö­ne­min­de es­na­fa yö­ne­lik yar­dım­la­rı ve küçük sa­na­yi si­te­si­nin son du­ru­mu ile bilgi is­ten­di.
Öner­ge­le­rin ya­zı­lı ola­rak geri dönüş ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay, gün­dem mad­de­le­ri­ne geçti.

Gün­de­min ilk mad­de­si tar­tış­ma­ya neden oldu
Ocak ayı mec­lis top­lan­tı­sın­da er­te­le­me ka­ra­rı olan Be­le­di­ye Mec­lis Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu ile Hukuk Ko­mis­yo­nu­na sevk edi­len;

Şubat Meclisi İlk Göndem Maddesi “SGK’ya Olan Borç­la­rı­mız” ko­nu­lu ya­zı­sı­na iliş­kin ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­nin ar­dın­dan tar­tış­ma­ya neden oldu. Didim Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek 19 adet ta­şın­ma­zın 7256 sa­yı­lı yasa so­nu­cun­da tram­pa edi­le­rek SGK’ya olan bor­cun bir kıs­mı­nın kar­şı­la­na­ca­ğı ifade eden Baş­kan Ata­bay, “Dev­le­tin çı­kar­dı­ğı ka­nun­da fay­da­la­na­ca­ğız.” dedi.
Cum­hur it­ti­fa­kı üye­le­ri Eda Yücel İlhan ve Şakir Sa­ru­han, ta­şın­maz­la­rın tram­pa edil­me­si SGK’ya olan bor­cun ta­ma­mı­nın öden­me­di­ği için 19 ta­şın­ma­zın sa­tıl­ma­sı­nın doğru ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­me­si üze­ri­ne Baş­kan Ata­bay, 120 aylık ya­pı­lan­dır­ma­nın söz ko­nu­su ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek tram­pa edi­lecek 19 adet ta­şın­ma­zın kabul edil­me­si so­nu­cu bor­cun en az 2 yıl bo­yun­ca süre ka­zan­dı­ğı­nı ifade etti. Gün­de­min ilk mad­de­si olan SGK’ya olan borç­lar ko­nu­lu gün­dem mad­de­si mil­let it­ti­fa­kı mec­lis üye­le­ri­nin ka­bu­lü so­nu­cun­da oy bir­li­ği ile kabul edil­di.

Gün­de­min üçün­cü mad­de­si olan “Yıkım İha­le­si” ile gün­de­min dör­dün­cü mad­de­si olan ” Ay­ko­me Ka­zı­la­rı­na Yetki Ve­ril­me­si” ko­nu­lu ya­zı­sı gö­rü­şü­le­rek oy bir­li­ği ile kabul edil­di.
Ko­mis­yon­la­ra sevk edil­di
Gün­de­min ikin­ci mad­de­si olan “Za­bı­ta Me­mu­ru Fazla Ça­lış­ma Üc­ret­le­ri­nin Be­lir­len­me­si” ko­nu­lu ya­zı­sı gö­rü­şü­le­rek plan ve bütçe ko­mis­yo­nu­na sevk edil­di.
Gün­de­min be­şin­ci ve al­tın­cı mad­de­si olan İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü ile Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü ” Ücret Ta­ri­fe­le­ri ” ko­nu­lu ya­zı­la­rı gö­rü­şü­le­rek oy bir­li­ği ile plan ve bütçe ko­mis­yo­nu­na sevk edil­di.

Gün­de­min ye­din­ci mad­de­si olan ” Efe­ler Mah. 1876 ada 1 par­se­lin Ku­ze­yi Trafo Alanı Plan De­ği­şik­li­ği ” ko­nu­lu ya­zı­sı gö­rü­şü­le­rek oy bir­li­ği ile imar ko­mis­yo­nu­na sevk edil­di.

Gün­de­min se­ki­zin­ci mad­de­si olan “Ak­ye­ni­köy Mah. 199 Par­sel İmar Planı De­ği­şik­li­ği Tek­li­fi ” ko­nu­lu ya­zı­sı gö­rü­şü­le­rek oy bir­li­ği ile imar ko­mis­yo­nu­na sevk edil­di.

Gün­de­min do­ku­zun­cu mad­de­si olan ” Didim Kı­zıl­yer mev­kii 1530, 1531, 1532, 1533, 1535, 1536, 1537 ada­lar, 291 ada 1 par­sel, 292 ada 1 par­sel, 175 ada 106 ve 107 par­sel uy­gu­la­ma imar planı tek­li­fi ” ko­nu­lu ya­zı­sı gö­rü­şü­le­rek oy bir­li­ği ile imar ko­mis­yo­nu­na sevk edil­di.

Gün­de­min onuncu mad­de­si ” Kır­sal Yer­le­şik Alan Ça­lış­ma­sı” ko­nu­lu ya­zı­sı gö­rü­şü­le­rek oy bir­li­ği ile kır­sal ta­rı­mı des­tek­le­me ve imar ko­mis­yo­nu­na sevk edil­di.

Be­le­di­ye Mec­li­si, ko­mis­yon­la­ra sevk edi­len gün­dem mad­de­le­ri­ni gö­rüş­mek üzere 8 Şubat Pa­zar­te­si günü 14:00’da Be­le­di­ye Mec­lis Top­lan­tı sa­lo­nun­da top­la­na­cak.

 

Haber : Ergun KORKMAZ