Sev­gi­li Ka­dın­lar « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 02:39

Sev­gi­li Ka­dın­lar

Sev­gi­li Ka­dın­lar
Son Güncelleme :

09 Mart 2021 - 5:53

332 views

Sev­gi­li Ka­dın­lar

O kadar ha­zır­lan­dı­nız, he­ye­can­la bek­le­di­niz; ama size so­kak­lar­da yü­rü­me­yi ve “ka­dı­nız varız” diye hay­kır­ma­yı çok gör­dü­ler yine bir 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü et­kin­lik­le­rin­de…
Çünkü size; Cum­hu­ri­ye­ti­niz’in, Ulu Ön­de­ri­niz Ata­türk’ün sun­du­ğu, ta­nı­dı­ğı hak­la­rı­nı­zı bile çok gö­ren­ler, bu günü mü çok gör­me­ye­cek­ler­di?…
Üs­te­lik sor­mak is­te­rim; şu 8 Mart Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü, ne ka­za­nım­lar sağ­la­dı ki siz­le­re?…
Seçme mi, se­çil­me mi?… Eği­tim mi ?… İstih­dam mı?… Yaşam da er­ke­ğe eş ve eşit olmak mı?… Top­lum­sal ya­şam­da sağ, sağ­lık­lı ve say­gın ola­rak ya­şa­mak mı?… Ne ay­rı­ca­lık sundu siz­le­re?…
Oysa Ata­türk İlke ve Dev­rim­le­ri; size kim­li­ği­ni­zi, ki­şi­li­ği­ni­zi, top­lum­sal say­gın­lı­ğı­nı­zı, her alan­da hak ve öz­gür­lük­le­ri­ni­zi su­nar­ken siz­le­re… Ama her ne­den­se siz on­la­rı ya­şat­mak, ya­şa­ma ge­çir­mek ve sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­mak ye­ri­ne, yılda bir gün 8 Mart diye, diye ya­şam­da var ol­ma­ya ça­lı­şı­yor­su­nuz.
Eme­ği­ni­zi, ener­ji­ni­zi, se­si­ni­zi, kadın gü­cü­nü­zü; var olan hak­la­rı­nı­zı yok sa­yan­la­ra ya da on­la­rı bü­tü­nüy­le yok et­me­yi amaç­la­yan­la­ra karşı çık­mak için kul­lan­mak var­ken, sizi top­lum­sal ya­şam­dan silip, ezip geç­mek için gün sa­yan­la­ra karşı çık­mak var­ken… Kı­sa­ca­sı… Evde bul­gur var­ken, or­man­da pi­rinç arı­yor­su­nuz.

Ame­ri­ka­lı yobaz; 1692 yı­lın­da Salem kö­yün­de ca­dı­lık yap­tık­la­rı ge­rek­çe­siy­le genç kız­la­rı yak­mış.
Yine Ame­ri­ka­lı kan emici pa­ra­göz; 1857’de daha iyi ko­şul­lar­da ça­lış­mak is­te­yen 129 do­ku­ma iş­çi­si ka­dı­nı diri, diri yak­mış.
Oysa seni 21. yüz­yıl­da, Or­ta­çağ ate­şi­ne atmak is­te­yen­ler var­ken…
Cum­hu­ri­yet’in ku­ru­lu­şuy­la bir­lik­te, sana ta­nı­nan hak ve öz­gür­lük­le­ri se­nin­le bir­lik­te yak­mak is­te­yen­ler var­ken…
On­la­ra kör ba­kı­yor­sun, sus­kun ka­lı­yor­sun, 8 Mart Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü gibi bir anma, bir et­kin­lik gü­nün­den ka­za­nım­lar sağ­la­ya­ca­ğı­nı sa­nı­yor­sun.
Nasıl ki Dünya Barış Günü ile, Dünya’ya barış gel­mi­yor­sa… Nasıl ki Dünya Çevre Günü ile, Dünya’daki çev­re­sel so­run­lar ve sal­dı­rı­lar son bul­mu­yor­sa… Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü de senin so­run­la­rı­na çözüm sun­maz. Böy­le­si gün­ler yal­nız­ca “far­kın­da­lık” gün­le­ri­dir, seni çağ­dı­şı kal­mak­tan kur­tar­maz. Seni yok say­mak, hak ve öz­gür­lük­le­ri­ni tır­pan­la­mak is­te­yen­le­ri dur­dur­maz. Bu­nun­la bir­lik­te sen; Cum­hu­ri­yet’in ku­ru­lu­şuy­la bir­lik­te sana ta­nı­nan hak ve öz­gür­lük­le­ri­nin pe­şi­ne dü­şer­sen, top­lum­sal ya­şam­da seni 6. yüz­yı­lın ko­şul­la­rı­na gö­tür­me­ye, Ata­türk İlke ve Dev­rim­le­ri’ni yok sa­ya­rak seni, çağ­dı­şı ka­ran­lık­la­ra it­me­ye kal­kı­şan­la­ra hesap so­rar­san, on­la­rın kar­şı­sı­na di­ki­lir­sen eğer… Ancak o ko­şul­lar­da ter­si­ne iş­le­til­me­ye ça­lı­şı­lan ev­ri­mi, ye­ni­den dev­ri­me dö­nüş­tü­re­bi­lir­sin.
Anım­sa, Tarih ne diyor ?…
Türk ka­dı­nı; pek çok Av­ru­pa ve Dünya ül­ke­le­rin­de­ki ka­dın­lar­dan önce, seçme ve se­çil­me hak­kı­nı ka­zan­mış­tır.
Ve yine Türk ka­dı­nı; 1475 Sa­yı­lı İş Ya­sa­sı ile “eşit işe, eşit ücret” hak­kı­nı edin­miş­tir.
Ama sen bu hak­la­rı­nı yal­nız­ca yasa ki­tap­la­rın­da yazan söz­ler di­zi­ni ola­rak bı­ra­kır­san; TBMM’de, sen­di­ka­da, sivil top­lum ör­güt­le­rin­de ve so­kak­lar­da dile ge­tir­mez­sen, ya­şa­ma geç­me­si için sa­va­şım ver­mez­sen, daha açık söy­le­yiş­le bu hak­la­rın için kavga et­mez­sen…
Kadın ola­rak ak­lı­nı, gü­cü­nü, ener­ji­ni; Ata­türk İlke ve Dev­rim­le­ri’nin sana sun­du­ğu, ta­nı­dı­ğı hak ve öz­gür­lük­le­rin ya­şa­ma ge­çi­ril­me­si, uy­gu­lan­ma­sı ve sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği için har­ca­maz­san…
Eği­tim­siz de ka­lır­sın, işsiz de ka­lır­sın, aşsız da ka­lır­sın, şid­de­te de uğ­rar­sın, ya­şam­dan da dış­la­nır­sın, eğer hak­la­rı­nın pe­şi­ne düş­mez­sen !…
Eğer Ata­türk Cum­hu­ri­yet’in ku­rar­ken; bana ne hak­lar ta­nı­mış diye bir gün olsun merak edip, araş­tı­rıp, oku­yup, öğ­ren­mez­sen… İşte böyle seni bir ka­ran­lık yol­cu­su ya­par­lar, hak ve öz­gür­lük­le­rin­den yok­sun bı­ra­kır­lar da ne ol­du­ğu­nu an­la­ya­maz­sın.
Ey sev­gi­li kadın; daha ne di­ye­yim ben sana ?…
Geç­miş 8 Mart Günün Mü­ba­rek ola!… Sen gi­der­sen bu ka­fay­la; daha çok bek­ler­sin, 8 Mart gün­le­ri ay­rı­ca­lık­lar ge­ti­recek diye sana…