Sağ­lık­la­rı­nı hiçe sa­yı­yor­lar « Mavi Didim Gazetesi

13 Mayıs 2021 - 10:01

Sağ­lık­la­rı­nı hiçe sa­yı­yor­lar

Sağ­lık­la­rı­nı hiçe sa­yı­yor­lar
Son Güncelleme :

16 Şubat 2021 - 14:04

674 views

Sağ­lık­la­rı­nı hiçe sa­yı­yor­lar

Gö­rev­li­le­rin tüm uya­rı­la­rı­na rağ­men has­ta­ne­de sos­yal me­sa­fe­ye al­dı­rış eden ol­ma­dı

Aydın’da te­da­vi için has­ta­ne­ye giden bazı va­tan­daş­lar sağ­lık­la­rı­nı adeta hiçe say­dı­lar. Gö­rev­li­le­rin tüm uya­rı­la­rı­na rağ­men sos­yal me­sa­fe­ye al­dı­rış et­me­den has­ta­ne ko­ri­dor­la­rın­da bek­le­yen va­tan­daş­la­rın du­yar­sız­lı­ğı gö­ren­le­ri şa­şırt­tı.
Dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan ve bin­ler­ce ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği ko­ro­na virüs sal­gı­nın­dan ko­run­mak için en et­ki­si yön­tem­ler­den biri olan sos­yal me­sa­fe bazı alan­lar­da ti­tiz­lik­le takip edi­lir­ken en çok dik­kat edil­me­si ge­re­ken alan­lar­da uyul­mu­yor. Aydın Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’nde gö­rev­li­le­rin tüm uya­rı­la­rı­na rağ­men va­tan­daş­lar sos­yal me­sa­fe­ye al­dır­ma­dı. Has­ta­ne­de sıra bek­le­yen pek çok kişi sı­ra­sı gel­di­ğin­de ek­ran­lar­da isim­le­ri yaz­ma­sı­na rağ­men he­kim­le­rin oda­la­rı­nın önün­de adeta iç içe bek­le­me­yi ter­cih edi­yor. Has­ta­ne­nin gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­nin uya­rı­la­rı ve zaman zaman ya­pı­lan anons­la­ra rağ­men pek çok ki­şi­nin pan­de­mi­ye rağ­men sos­yal me­sa­fe­ye al­dı­rış et­me­di­ği anlar ob­jek­tif­le­re yan­sı­dı.
Has­ta­ne­le­rin daha risk­li alan­lar ol­du­ğu­nu be­lir­ten yet­ki­li­ler süreç bo­yun­ca özel­lik­le ka­pa­lı, basık ve ha­va­sız or­tam­lar­da sos­yal me­sa­fe­ye daha çok dik­kat edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti­ler.