Res­ta­urant­lar ve Ca­fe­ler açıl­ma­lı­dır ! « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 02:29

Res­ta­urant­lar ve Ca­fe­ler açıl­ma­lı­dır !

Res­ta­urant­lar ve Ca­fe­ler açıl­ma­lı­dır !
Son Güncelleme :

28 Şubat 2021 - 15:00

262 views

Res­ta­urant­lar ve Ca­fe­ler açıl­ma­lı­dır !

Pan­de­mi sü­re­ci top­lu­mun tümü üze­rin­de çok olum­suz et­ki­ler bı­rak­mak­ta­dır.
Tüm dünya üze­rin­de res­ta­urant, bar, kafe ola­rak ad­lan­dı­rı­lan iş­let­me­ler;
hiz­met sek­tö­rün­de­ki is­tih­da­mın önem­li bir bö­lü­mü­nü sağ­la­yan sek­tör­le­rin ba­şın­da gel­mek­te­dir.

Didim gibi tu­rizm il­çe­le­ri bu iş­let­me­le­rin yoğun ol­du­ğu, eko­no­mi­si­nin önem­li bir kıs­mı­nın bu iş­let­me­le­re bağlı ol­du­ğu yer­ler­dir.

Bu süreç, hem iş­let­me sa­hip­le­ri, hem de ça­lı­şan­la­rı açı­sın­dan sür­dü­rü­le­mez ve kat­la­nı­la­maz du­ru­ma gel­miş­tir.

Buna is­ti­na­den 1 Mart iti­ba­rıy­la;

1- Kamu ku­rum­la­rı, ban­ka­lar ve AVM vb. yer­ler­de­ki gibi HES kodu de­ne­ti­mi ya­pıl­ma­sı ve ka­pa­lı me­kan­da bu­lun­ma­sı ge­re­ken kişi sa­yı­sı, maske ve me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uyu­la­cak şe­kil­de ayar­lan­ma­sı,

2- Aşçı, gar­son ve diğer ça­lı­şan­la­rın maske ve el­di­ven kul­lan­ma­sı şartı sağ­lan­ma­sı,

3- Hesap alma iş­le­mi­nin sa­de­ce ka­sa­da, tek bir kişi ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı,

4- Ma­sa­lar­da bu­lu­nan; tuz, pul biber , ka­ra­bi­ber , su , pe­çe­te vb ih­ti­yaç­la­rın tek kul­la­nım­lık ürün­ler ol­ma­sı,

5- Kul­la­nı­lan tabak, çatal, bıçak gibi mal­ze­me­ler en­düst­ri­yel bu­la­şık ma­ki­ne­le­rin­de yı­ka­na­rak mak­si­mum hij­yen ko­şul­la­rı­na uygun ha­li­ne ge­ti­ril­me­si,

6- Bu tür iş­let­me­le­rin 2020-2021 yı­lın­da­ki tüm vergi, SGK, Eğ­len­ce, İlan-Rek­lam, oda aidat­la­rı vb. öde­me­le­ri faiz iş­le­til­mek­si­zin 2022-2023 yı­lı­na er­te­len­me­si,

7- Bu tür iş­let­me­le­rin kira, banka gibi borç­la­rın­dan do­la­yı devam eden veya açı­la­cak olan icra ta­kip­le­ri 2022 ba­şı­na kadar er­te­len­me­si gibi ön­lem­ler alı­na­rak Res­ta­urant­lar ve ka­fe­le­rin açıl­ma­sı­nı öne­ri­yo­ruz.

DİDİM TURİZM ALT­YA­PI HİZMET BİRLİĞİ