POSEİDON’MU AYIP EDİYOR, BİZLER Mİ AYIP EDİYOZ? « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 01:38

POSEİDON’MU AYIP EDİYOR, BİZLER Mİ AYIP EDİYOZ?

POSEİDON’MU AYIP EDİYOR, BİZLER Mİ AYIP EDİYOZ?
Son Güncelleme :

28 Ocak 2021 - 17:05

977 views

POSEİDON’MU AYIP EDİYOR, BİZLER Mİ AYIP EDİYOZ?

Bir ri­va­ye­te göre “Kro­nos ile Rhea’nın ikin­ci oğul­la­rı olan Po­se­idon, Zeus ve Hades’in de kar­de­şi­dir. Üç kar­deş ba­ba­la­rı­nı taht­tan in­dir­dik­le­rin­de Zeus, kar­de­şi­ne De­niz­ler Tan­rı­sı ün­va­nı­nı verir.
Zeus’tan son­ra­ki en önem­li tanrı olan POSEİDON en az kar­de­şi kadar güçlü bir tan­rı­dır. Elin­den hiç dü­şür­me­di­ği üç uçlu mız­ra­ğı onun sem­bo­lü ha­li­ne gel­miş­tir. Tri­dent adlı bu mız­rak­la dep­rem­ler, tsu­na­mi­ler, deniz fır­tı­na­la­rı ya­ra­tır. Hatta ne zaman dep­rem olsa, Po­se­idon’un yine de­niz­ler al­tın­dan yeni bir adayı çekip çı­kar­dı­ğı söy­le­nir. İna­nı­şa göre bu mız­ra­ğı ona, Rodos ada­sın­da ya­şa­yan de­mir­ci deniz ya­ra­tık­la­rı ver­miş­tir.
Bi­lin­di­ği gibi, antık çağda de­niz­ci­lik Yu­na­nis­tan’ın en önem­li geçim kay­nak­la­rın­dan bi­ri­dir. Deniz yol­cu­lu­ğu sı­ra­sın­da fır­tı­na çık­ma­ma­sı, ge­mi­le­rin ala­bo­ra ol­ma­ma­sı için Deniz Tan­rı­sı’nın hoş­nut edil­me­si ge­re­kir. Yu­nan­lı­la­rın Po­se­idon’dan ne kadar kork­tu­ğu­nu, ona edi­len du­ala­rın sa­yı­sı­nı varın siz dü­şü­nün!
Po­se­idon, eşi Amp­hit­ri­te ile bir­lik­te deniz di­bin­de­ki gör­kem­li bir sa­ray­da yaşar. De­ni­zat­la­rı­nın çek­ti­ği altın bir ara­bay­la de­niz­le­ri ya­ra­tır. At­la­rın da tan­rı­sı olan Po­se­idon’un şe­re­fi­ne sık sık araba ya­rış­la­rı ya­pı­lır.
Evli ol­ma­sı­na rağ­men Po­se­idon, çap­kın­lık­ta kar­de­şi Zeus’u arat­ma­ya­cak ni­te­lik­te­dir. Tarım Tan­rı­ça­sı De­me­ter’e aşık olun­ca, giz­li­ce onu takip et­me­ye baş­lar. Mev­zu­ya uya­nan De­me­ter ça­re­yi bir kıs­ra­ğa dö­nüş­mek­te bulur. Ama ken­di­si­ni at for­mu­na sokan POSEİDON zorla tan­rı­ça­ya sahip olur. Po­se­idon’un bun­dan başka Me­du­sa, Gaia ve Girit Pren­se­si Eur­ya­le ile bile iliş­ki­le­ri var­dır.
De­me­ter ve Po­se­idon
La­net­len­me­den önce gü­zel­li­ğiy­le ta­nı­nan Me­du­sa, Zeus’un kızı At­he­na’ya ait bir ta­pı­nak­ta yaşar. Ka­dı­nın gü­zel­li­ği­ne karşı ko­ya­ma­yan Po­se­idon, üs­te­lik de ye­ğe­ni­nin ta­pı­na­ğın­da onun­la bir­lik­te olur. Kısa süre sonra At­he­na olayı duyar ve kendi ta­pı­na­ğın­da ya­pı­lan bu say­gı­sız­lı­ğa çok öf­ke­le­nir. Tan­rı­ça o si­nir­le Me­du­sa’yı ce­za­lan­dır­ma­ya karar verir. Gü­ze­lim ka­dı­nı saç­la­rı yı­lan­lar­dan olu­şan, göz göze ge­le­nin taş ke­si­le­ce­ği bir ca­na­va­ra çe­vi­rir.“ Antik çağ­lar­dan kalan ri­va­ye­te POSEDİON’un hi­ka­ye­si böyle.

İlginç olan POSEİDON’un “Evli ol­ma­sı­na rağ­men POSEİDON, çap­kın­lık­ta kar­de­şi Zeus’u arat­ma­ya­cak ni­te­lik­te­dir.” her ri­va­yet de çapkınlığı mut­la­ka ge­çi­yor ol­ma­sı.

Evet POSEİDON’un hi­ka­ye­si böyle.
POSEİDON da ne alaka der­se­niz?
Re­sim­de gör­dü­ğü­nüz, Al­tın­kum es­naf­la­rın­dan bir ar­ka­da­sın yı­kı­lan POSEİDON hey­ke­lin ye­ri­ne geçip çek­tir­di­ği fo­toğ­raf­dan sonra, POSEİDON’nun geç­mi­şi­ne ve ga­ze­te­de yap­tı­ğı­mız ha­ber­le­re bir kere daha ba­kın­ca. Ak­lı­ma ge­len­le­ri yaz­dım.

– Ha­tır­lar­ mı­sı­nız?
Sa­at­te­ki hızı 60 ki­lo­met­re­ye ula­şan fır­tı­na­ya da­ya­na­ma­yan POSEİDON hey­ke­li­nin yı­kı­la­lı iki yıl oldu.


Antik çağda, “Yu­na­nis­tan’ın en önem­li geçim kay­nak­la­rın­dan biri de­niz­ci­lik­miş. Deniz yol­cu­lu­ğu sı­ra­sın­da fır­tı­na çık­ma­ma­sı, ge­mi­le­rin ala­bo­ra ol­ma­ma­sı için Deniz Tan­rı­sı’nın hoş­nut etmek ge­re­kir­miş.” Ve Yu­nan­lı­lar POSEİDON’u hep hoş tut­muş­lar. Yu­nan­lı­lar mutlu ya­şa­mış­lar.

– Biz ne yap­tık
Balık Çif­lik­le­ri ile De­ni­zi mah­vet­tik ve hala mah­vet­mek için yarış ya­pı­yo­ruz.
POSEİDON’u kız­dır­dık.
De­ni­zi­miz kir­len­me­sin diye Didim’e 100 mil­yon do­la­ra “ARIT­MA” yap­tır­dık. Yan­lış an­la­dık sa­hi­den “ARIT­MA’dan” de­ni­ze ver­dik ve hala ARIT­MA’dan de­ni­ze ve­ri­yo­ruz ve denizimizi kirletiyoruz..
POSEİDON’u kız­dır­dık.
POSEİDON’un hey­ke­li­ni sağ­lam yap­ma­dık, rüzgarda yı­kıl­dı, yer­ler­de sü­rük­le­dik.
POSEİDON’u kız­dır­dık.
Ara­dan iki yıl geçti hala ye­ri­ne ye­ni­si­ni yap­ma­dık, ya­pa­ma­dık yada yap­mak is­te­me­dik.
POSEİDON’u kız­dır­dık.
Bu olum­suz­luk­la­rın için­de dik­kat edin hep si­ya­setçilerin parmağı var.
POSEDİON salak değil her halde o da bu du­ru­mu gö­rün­ce, Didim’in si­ya­si­le­ri­ne sar­mış du­rum­da.

– Be­re­ket­li si­ya­set­çi­ler (!)
POSEİDON hey­ke­li­ni yapan Yo­ran­lı KA­MA­CI’ydı. Si­ya­set de mak­bul kişi ol­ma­yabilir ama, Yine de konu Didim’e hiz­met deyin­ce, ki­şi­le­re ta­kıl­ma­mak ge­re­kir diye dü­şü­nü­yo­rum.
Yo­ran­lı KA­MA­CI, POSEİDON hey­ke­li­ni dik­ti­ğin­de, “POSEİDON’un pek mak­bul tanrı ol­ma­dı­ğı or­ta­da. Sen var­ken buna ne gerek var” de­miş­tim
Hatta “POSEİDON ye­ri­ne BE­RE­KET tan­rı­sı­nı dik­sey­din” diye yaz­mış­tım. Bugün ki siyasileri bakınca yan­lış yaz­dı­ğı­mı an­la­dım. BE­RE­KET tan­rı­sı­na gerek yokmuş!
Didim’de si­ya­set ya­pan­la­rdan birinin heykelini dik, POSEİDON kıskansın.
Yanlış anlaşılmasın diye, Bereket tanrısının resmini koymaya gerek görmedim. Her halde nasıl bir şey olduğunu bilmeyen yoktur.

– Si­ya­si ho­var­da­lık
Yo­ran­lı KA­MA­CI’nın Res­ta­uran­tın du­var­la­rın­da Deniz Gez­miş’in, Che Gu­eva­ra’nın fo­toğ­raf­la­rı ası­lıy­ken, Akşam ye­mek­le­rin­de ma­sa­da Rakı eksik ol­maz­ken. AK Parti’nin ampulüne kırarken, bir baktık ki, AK Parti’den Didim Be­le­di­ye Baş­kan adayı oldu.
Yani bir an­lam­da, Sol’la ev­liy­ken, Sağ’la ho­var­da­lık yap­mak gibi bir durum gerçekleşti. Didim siyasetinde At izi, İt izine karışalı çok zaman olmuştu ama, bu kadar net görüldüğü olmamıştı.
Neyse konumuza dö­nersek.

El­le­re 3 ayda var, Bize iki yıl oldu hala yok.
Didim Be­le­di­ye­miz, Kas­ta­mo­nu Uzun­lu Bel­de­si­ne 3 aylık ça­lış­ma ne­ti­ce­sin­de “Şe­ri­fe Bacı” hey­ke­li yapıp gön­der­di.


Yani Didim Be­le­di­ye­miz 3 ayda hey­kel yapıp gön­de­re­bi­lecek ka­pa­si­te­ye sahip ol­du­ğu halde.
POSEİDON hey­ke­li­nin ye­ri­ni iki yıl­dan beri atıl ve yıkık dur­ma­sı, Didim’in en güzel yeri olan Al­tın­kum pla­jı­na ya­kı­şı­yor mu?
Vatandaş üstüne çıkıp resim çektiriyor.
POSEİDON hey­ke­ki­lin ye­ri­nin iki yıl­dan beri yıkık ve atıl dur­ma­sı, va­tan­daş pek hoş kar­şı­la­mı­yor. Vatandaş yapabildiği tek şey, durumu Ti’ye almak oluyor.
Sözü ciddiye almamanız dileği ile, duruma uyan bir söz var.
“Tecavüz kaçınılmazsa, Zevk al” demişler.

– POSEİDON’u kı­nı­yo­rum (!)
Durum böyle olun­ca POSEDİON, na­le­ti­ni si­ya­si­le­rin üs­tü­ne gön­de­ri­yor.
Nasıl mı?
Ara­dan yüz yıl­lar geç­me­si­ne rağ­men, POSEİDON’un la­ne­tin­den kur­tu­la­ma­yan bir Didim var.

Hak­sız da değil ama, Ben yine de POSEİDON bu yap­tı­ğı­nı kı­nı­yo­rum (!)
Ayıp ya bırak Didim’in si­ya­si­le­ri­nin ya­ka­sı­nı (!)
Tamam kızma, di­ke­ce­ğiz hey­ke­li­ni en kısa za­man­da….
Va­tan­da­şın oy ve­re­ce­ği Didim’de temiz si­ya­set­çi bı­rak­ma­dın POSEİDON.
Yapma artık.
Ayıp (!)

– Si­ya­si­ler çözüm bu­la­ma­yın­ca, Va­tan­daş çö­zü­mü buldu.
İki yıl­dan beri POSEİDON hey­ke­li­nin ye­ni­si ya­pıl­ma­dı­ğı için va­tan­daş so­ru­nu kendi çözdü.
Bun­dan böyle ye­ni­si ya­pı­lın­ca­ya kadar. Resimde gördüğünüz gibi ken­di­nizi POSEİDON’nun ye­ri­ne koyup ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­ki­lebileceksiniz.
Foto çekmek ücretsizdir (!)

– Sağ­dan yavaş yavaş!
Se­la­nik’ten çıkan İkinci kah­ra­man Yo­ran­lı KA­MA­CI’da, POSEİDON gibi evli ol­ma­sı­na rağ­men aynı yolun yol­cu­suy­du.
Yo­ran­lı KA­MA­CI’nın, Sol’da çok hızlı si­ya­si ha­ya­tı vardı, hız sınırını aşınca, cezayı yedi.
Şim­di­lerde yoldan çıkmamak için, sağ­dan sağ­dan yavaş yavaş devam ediyor siyasi hayatına.
Pek mutlu değil ama, yine de mutluluklar dilerim.

– Si­ya­si­le­rin Dik­ka­ti­ne!
POSEİDON­ Yu­nan tan­rı­sı, Yo­ran­lı KA­MA­CI’da Se­la­nik’li, Yani POSEİDON’la Yo­ran­lı KA­MA­CI hem­seh­ri, POSEİDON hem­şeh­ri­si­ni la­net­ler­se, baş­ka­sı­na neler yap­maz?
Di­dim­li si­ya­si­le­ri POSEİDON’un na­le­tin­de ko­ru­sun….!
Bizleri de siyasilerden.