ÖYLE BİR ZAMAN GEÇER Kİ…! « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 02:50

ÖYLE BİR ZAMAN GEÇER Kİ…!

ÖYLE BİR ZAMAN GEÇER Kİ…!
Son Güncelleme :

24 Mayıs 2021 - 15:58

272 views

ÖYLE BİR ZAMAN GEÇER Kİ…!

İnanın ki eskileri arar olduk!…

Hem de her açıdan!…

Üniversite eğitimi de var bunların içerisinde!…1976 yılına dek

Ankara,Ege,Erzurum ve Adana Ziraat Fakülteleri olmak üzere…

Türkiye de 4 ZİRAAT FAKÜLTESİ var dı ve…

5 yıl eğitim süreçleri sonunda mezun olduklarında, Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanını alıyorlardı!…

Bir dönemin yarım sömestresi çiftlik ve resmi tarım teşkilatlarında tatbiki eğitim şeklinde gçetiğinden…

Kitaplarda öğrenilen bilgilerin,uygulamalar ile pekişmesi sağlanırdı!…

5.yılda bölümler oluşur,branşlaşmalara ağırlık verilirdi!..

5 yıl boyunca  farklı konularda toplam 76 ders okuduğumuzu söylesem,olayın ciddiyetini anlayabilir misiniz bilmem?

Yani sizin anlayacağınız;Zirai elektrik,inşaat,hukuk ve toprak-bitki ilişkilerinden tutun tavuk yetiştiriciliğine dek her konuda bilgi sahibi olarak yetiştirilirdi öğrenciler!

Beni mazur görsün Üniversite eğitmenleri ama; şu anda yeni mezun olmuş Ziraat mühendisleri eğitimi ile bizimkiler arasında dağlar kadar fark olduğu tartışılmaz!…

*

Tüm çalışma yaşamını Aydın Tarım İl Müdürlüğünde geçiren ve hala Aydın tarımında onun yarattığı eser ve emekler konuşulan…

Meslek camiasında da farklı yeri olan meslektaşımız…

Mustafa Güleyüz’ün…

Çok samimi ve gerçekçi bularak etkilendiğim, anılarını içeren kısa yaşam hikayesi paylaşmak istiyorum sizlerle!…

 

Bun­dan tam 50 yıl önce,bu gün, yani 21 Mayıs 1971 ta­ri­hin­de, Aydın Tek­nik Zi­ra­at Mü­dür­lü­ğün­de gö­re­ve baş­la­mış­tım. Zaman sular gibi akıp git­miş, anı­lar bir film şe­ri­di gibi gö­zü­mün önün­den geç­me­ye baş­la­dı.
Se­ve­rek ve is­te­ye­rek gir­di­ğim Ank. Ün. Zi­ra­at Fa­kül­te­sin­den 1968 yı­lın­da mezun ol­muş­tum. Bu arada be­lirt­mek is­ti­yo­rum­ki,biz­ler, Zi­ra­at Fa­kül­te­si­ne, bu günün Bo­ğa­zi­çi üni­ver­si­te­si­ne giriş pu­an­la­rı­na eş­de­ğer pu­an­lar­la giren, mü­kem­mel eği­tim ala­rak ye­ti­şen 68 ku­şa­ğı­nın da tem­sil­ci­le­riy­dik.


Me­zu­ni­ye­ti ta­ki­ben,Ye­dek­su­bay hiz­me­ti­mi de ta­mam­la­dık­tan sonra, çok sev­di­ğim mes­le­ği­mi, tarım po­tan­si­ye­li çok yük­sek, özel­lik­le bağ-bah­çe ko­nu­la­rın­da ina­nıl­maz özel­lik­le­re sahip,tam bir tarım kenti olan Aydın ilin­de sür­dür­mek, benim için ger­çek­ten büyük bir şans­tı.
Tek­nik Zi­ra­at Mü­dür­lü­ğü mer­kez, ilçe ve köy teş­ki­lat­la­rıy­la tüm Aydın çift­çi­le­ri­ne hiz­met gö­tü­ren güçlü bir ku­ru­luş­tu. Eği­tim, yayım ve örnek tesis pro­je­le­ri ile böl­ge­de yeni ürün de­se­ni olus­tur­ma ça­lış­ma­la­rı, yeni üre­tim tek­nik­le­ri ve üre­tim gir­di­le­ri kul­la­nıl­ma­sı su­re­tiy­le de verim ve ka­li­te­nin ar­tı­rıl­ma­sı amaç­lan­mak­tay­dı.
Mer­kez teş­ki­la­tı, mü­te­va­zi im­kan­la­rıy­la görev yap­ma­ya ça­lı­şan, tek­nik ve idari per­so­ne­li­nin top­lam sa­yı­sı sa­de­ce 44 olan bu ku­ru­luş, ilçe ve köy teş­ki­lat­la­rıy­la bir­lik­te ina­nıl­maz ba­şa­rı­la­rı ger­çek­leş­tir­miş­tir. Bir­lik­te ça­lış­ma ruhu, yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma­nın en güzel ör­nek­le­ri­nin ve­ril­di­ği bu ça­lış­ma­lar, ba­şa­rı­la­rı­da be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor­du. Biz bunu “Tek­nik Zi­ra­at Ruhu” ola­rak ad­lan­dı­rı­yor, ba­şa­rı­nın ger­çek anah­ta­rı ol­du­ğu­na ina­nı­yor­duk.( Gü­nü­mü­zün de­yi­miy­le”takım oyunu” da di­ye­bi­li­riz.)
Bu gün saygı ve rah­met­le anmak is­te­di­ğim Ahmet Rıza Gün­day mü­dü­rüm­le 9 ay, Cevat Peker mü­dü­rüm­le de 4 yıl bir­lik­te ça­lış­ma im­ka­nım oldu. Mes­le­ği­ni çok seven, bil­gi­li, tec­rü­be­li, ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­na değer veren, on­lar­la omuz omuza ça­lı­şan, de­ğer­li yö­ne­ti­ci­ler­le bir­lik­te ça­lış­mak ,ger­çek­ten büyük şans­tı.
Mey­ve­ci­lik, Bağ­cı­lık, Seb­ze­ci­lik ve Se­ra­cı­lık, Zey­tin­ci­lik ko­nu­la­rın­da, ileri ve mo­dern tarım tek­nik­le­ri­ni kul­la­na­rak, çok ba­şa­rı­lı so­nuç­lar alın­mış­tır. Bu gün hala uy­gu­lan­mak­ta olan, ürün de­se­nin­de yer alan ürün­le­rin tes­bi­ti, 1970 li yıl­lar­da ya­pı­lan muh­te­şem ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da oluş­muş bu­lun­mak­ta­dır.
1980 son­ra­sın­da pek çok Tarım ku­ru­lu­şu gibi Tek­nik Zi­ra­at Mü­dür­lük­le­ri­de ka­pa­tıl­mak su­re­tiy­le, Türk Ta­rı­mı­na büyük za­rar­lar ve­ril­di­ği inan­cın­da­yım.
Aydın da kamu hiz­me­tin­de yak­la­şık 24 yıl görev yap­tım ve 11 mü­dür­le ça­lış­tım. Aydın’i, Aydın Ta­rı­mı­nı, Ça­lış­kan Üre­ti­ci­le­ri­ni çok sev­dim, On­la­rın­da beni çok sev­dik­le­ri­ne, bütün kal­bim­le ina­nı­yo­rum. Li­ya­kat, tec­rü­be ve bil­gi­nin göz ardı edil­di­ği,”Tek­nik Zi­ra­at Ruhu”nun kay­bol­du­ğu­na inan­dı­ğım 1994 yı­lın­da, kendi is­te­ğim­le emek­li­ye ay­rıl­dım.Ancak ta­rım­dan kop­ma­dan,bu sefer GÜ­LER­YÜZ TARIM ça­tı­sı al­tın­da,17 yıl daha Aydın’a ve Aydın çift­çi­si­ne hiz­met etme mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dım.
Ta­rım­da geçen bir ömür el­bet­te böyle bir ya­zı­ya sığ­dı­rı­la­maz,bu hi­ka­ye­nin için­de, Türk Ta­rı­mı­nın ne­re­den ne­re­ye gel­di­ği­nin ,hüzün veren hi­ka­ye­si­ni­de bul­mak müm­kün­dür. Bu ne­den­le ,zaman, zaman dile ge­tir­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım.
Selam,sevgi ve say­gı­la­rım­la.