Nef­ret Suç­la­rı mı De­miş­ti­niz?… « Mavi Didim Gazetesi

25 Haziran 2021 - 01:02

Nef­ret Suç­la­rı mı De­miş­ti­niz?…

Nef­ret Suç­la­rı mı De­miş­ti­niz?…
Son Güncelleme :

28 Mart 2021 - 16:24

317 views

Nef­ret Suç­la­rı mı De­miş­ti­niz?…

80’li yıl­la­rın Dal­las’ının ar­dın­dan 90’lı yıl­lar­da bir Ame­ri­kan ka­na­lı­nın Tür­ki­ye şu­be­sin­de ya­yın­la­nan, özel­lik­le 30 yaş ve üstü kız­la­rı, ka­dın­la­rı baş­tan çı­ka­ran şu Ame­ri­kan di­zi­si SEX AND THE CITY filmi… Ka­dın­la­rı sex and the city kız­la­rı­na dö­nüş­tür­me­si­nin yanı sıra, bir de NEF­RET SUÇ­LA­RI kav­ra­mı­nı soktu ka­mu­sal ala­nı­mı­za… Üs­te­lik o gün­ler­de sı­ra­dan hal­kı­mız henüz var­ma­sa da ayır­dı­na bu ne tür bir suç­tur diye… Ve acaba niye buram, buram cin­sel­lik do­ku­lu bir di­zi­de böy­le­si bir kav­ra­ma de­ği­nil­mek­te diye de el­bet­te dü­şü­nül­me­di o gün­ler­de ya da dü­şü­nen­ler varsa da Big Brot­her fı­sıl­da­mış­tır on­la­rın ku­lak­la­rı­na iyi bel­le­yin bu kav­ra­mı “lazım ola­cak ile­ri­de” diye…

En so­nun­da işte bu di­zi­den çok yıl­lar sonra NEF­RET SUÇ­LA­RI söy­le­mi ül­ke­miz­de de tar­tı­şıl­mak­ta, ül­ke­miz­de de gün­dem­de… Bu kav­ra­mın da söz­cü­le­ri var, göz­cü­le­ri var ve de gös­te­ri­ci­le­ri var. Kuş­ku­suz nef­ret suç­la­rı kap­sa­mın­da tu­tuk­la­nan­lar, sa­lı­ve­ri­len­ler var. Üs­te­lik onlar sıkça Be­yoğ­lu’nda­lar, çık­mak­ta­lar tep­ki­le­ri­ni koy­mak ama­cıy­la top­lum­sal alana, top­lu­mun kar­şı­sı­na, “Nef­ret suç­la­rı ya­sal­laş­ma­lı” diye hay­kır­mak­ta­lar. Ve el­le­rin­de ta­şı­dık­la­rı pan­kart­lar eş­li­ğin­de yük­se­len çığ­lık­la­rı:
-NEF­RET SUÇU TA­NI­MI KABUL EDİLSİN !…
-TRA­VESTİ VE TRANS­SEK­SÜ­EL CİNA­YET­LER POLİTİK CİNA­YET­LERDİR !…
-TRA­VESTİYİZ, BU­RA­DA­YIZ, ALI­ŞIN !…
-ANA­YA­SA­YA “CİNSEL YÖNELİM” !…
Ne diyor bun­lar böyle ve ne is­ti­yor­lar ?..
Bu bağ­lam­da ön­ce­lik­le “nef­ret suçu ta­nı­mı kabul edil­sin” söy­le­mi­ni ir­de­le­yecek olur­sak; acaba ki­min-kim­den nef­re­ti­dir ta­nım­lan­ma­sı ge­re­ken ?…
On­la­ra so­rar­sa­nız; düz cin­sel­le­rin ve do­la­yı­sıy­la DEV­LET’in ve ya­sa­la­rın , eş­cin­sel­le­re yö­ne­lik olum­suz yak­la­şım­la­rı ki on­la­rı öte­ki­leş­tir­me­le­ri, on­la­rı top­lum­sal ya­şam­dan dış­la­ma­la­rı, on­la­rı yok say­ma­la­rı…

Oysa bana so­rar­sa­nız ki­min-kim­den nef­re­ti­dir ta­nım­lan­ma­sı ge­re­ken diye; so­ru­lar üre­te­bi­li­rim dizi, dizi bu ta­nım­la­ma­yı ger­çek­leş­ti­re­bil­mek adına…
Tra­ves­ti­le­rin ve trans­sek­sü­lel­le­rin be­den­le­riy­le ba­rı­şık ol­ma­yan ben­lik­le­ri­ne duy­duk­la­rı nef­re­tin mi ?…
Erkek be­de­nin­de doğ­muş ol­mak­tan, ya­ra­tıl­mış ol­mak­tan ötürü; Ya­ra­dan’a du­yu­lan nef­re­tin mi ?…
Yoksa; erkek be­den­de ol­ma­la­rı­na kar­şın, kadın ola­rak doğ­ma­dık­la­rı için özen­dik­le­ri, öy­kün­dük­le­ri doğal ve de düz cin­sel ka­dın­la­ra duy­duk­la­rı sı­nır­sız kıs­kanç­lık­tan kay­nak­la­nan nef­re­tin mi ?…
Bu­ra­da­ki is­tem­ler ara­sın­da yer alan nef­ret so­run­sa­lı; ka­nım­ca ol­duk­ça kar­ma­şık ve tar­tış­ma­ya açık bir durum.
Ve on­la­rın; “Tra­ves­ti ve trans­sek­sü­el ci­na­yet­ler, po­li­tik ci­na­yet­ler­dir” sav­la­rı­na ge­lin­ce… Özel­lik­le de bu söy­lem­le­ri; ül­ke­de ka­dın­la­rın ne­re­dey­se seri ci­na­yet­le­re kur­ban git­ti­ği bir dö­nem­de, ger­çek bir kara mizah ör­ne­ği olsa gerek…

Ve en il­gin­ci de; “Tra­ves­ti­yiz, bu­ra­da­yız, alı­şın” söy­lem­le­ri…
Acaba hangi kadın; “Ka­dı­nız, bu­ra­da­yız, alı­şın” ya da hangi erkek; “er­ke­ğiz, bu­ra­da­yız, alı­şın” diyor ki ?…
Olim­pos mit­le­rin­den, antik Yunan fel­se­fe­si­nin var ol­du­ğu çağ­lar­dan beri; siz­le­re hiç kimse bir şey dedi mi ?… O gün­ler­den beri var­sı­nız. Ve ka­dın­la erkek ara­sın­da bazen yı­kıl­maz bir du­var­sı­nız. O çağ­lar­dan gü­nü­mü­ze; ger­çek er­kek­ler­le, ka­dın­la­rın ara­sı­na siz­ler gir­di­ği­niz­den beri kadın dış­lan­mak­ta; ön­ce­lik­le dü­şün­sel dün­ya­dan… Si­ya­set­te söz söy­le­mek­ten, oy kul­lan­mak­tan, fel­se­fe­den, ya­zın­dan… Ve on­la­ra iş bı­rak­tır­ma­mış­sı­nız; ne­sil­le­rin üre­ti­mi bir başka de­yiş­le çocuk do­ğur­mak­tan başka…Yine de ka­dın­lar siz­le­rin on­la­ra duy­du­ğu­nuz düş­man­lık­tan ya­kı­na­cak­la­rı­na, ger­çek­te siz­ler düş­man­sı­nız on­la­ra ve ka­dın­lar­la cin­sel re­ka­be­te gi­riş­me­niz de bir başka kar­ma­şa…
Senin cin­sel kim­li­ğin­den bana ne ya da kime ne de­mez­ler mi böy­le­si “cin­sel kim­lik teş­hir­ci­le­ri”ne ?… Böy­le­si “cin­sel kim­lik ırk­çı­la­rı”na ?…

Tra­ves­ti, trans­sek­sü­el, ho­mo­sek­sü­el, gay, oğlan, gıl­man; her ne sözle ad­lan­dı­rı­lıp ta­nım­lan­san da İSA’dan son­ra­sın­da var ol­du­ğun gibi, ön­ce­sin­de de eş­cin­sel iliş­ki­le­rin­le var ola gel­miş­sin be adam. Kuş­ku­suz bun­dan son­ra­sın­da da sürüp gi­de­cek­tir var­lı­ğın…
Daha başka ne ay­rı­ca­lık is­ti­yor­sun an­la­mak ola­nak­lı değil; cin­sel kim­lik teş­hir­ci­si ve “üçün­cü tür” tem­sil­ci­si ola­rak­tan ?…
Os­man­lı­nın Sakız Adası’nda; pa­di­şah­la­ra “has oğ­lan­lar” ye­tiş­ti­ril­miş. Zeki Müren’e, Bü­lent Ersoy’a, Cemil İpekçi’ye, Bar­bie Şan­sal’a bu ül­ke­nin hal­kın­ca değer ve­ril­miş. Kuş­ku­suz ki­mi­le­rin­ce de ye­ril­miş eş­cin­sel­ler ama yine de genel kabul gör­müş­ler, hoş gö­rül­müş­ler hal­kın ara­sın­da… İyi de, hoş da; daha başka ne ay­rı­ca­lık ge­re­ki­yor bu adam­la­ra ?…
KADIN; Cum­hu­ri­yet’in Dev­rim Ya­sa­la­rı’na kar­şın gün­den, güne yi­ti­ri­yor sos­yo-po­li­tik, sos­yo-eko­no­mik ve sos­yo-kül­tü­rel an­lam­da tüm ka­za­nım­la­rı­nı… Ne­re­dey­se di­li­ni yut­muş ya da dili yut­tu­rul­muş ve belki de ke­sil­miş du­rum­da; ama bu olum­suz­luk­lar kar­şı­sın­da yay­ga­ra­yı ko­pa­ran­lar ger­çek ka­dın­lar değil de, ne­den­se bu KA­DIN-ADAM­LAR…
Çünkü Ame­ri­kan di­zi­le­ri… Çünkü AB norm­la­rı fı­sıl­dı­yor ku­lak­la­rı­na; çıkın so­kak­la­ra, baş kal­dı­rın yer­le­şik dü­ze­ne, ko­pa­rın yay­ga­ra…
Ama onlar ka­dın­la­rın baş­kal­dı­rı sa­va­şım­la­rın­da ka­rış­tık­ça ara­la­rı­na; ka­dın­la­rın hak ara­yış­la­rı ama­cın­dan sa­pı­yor, bu ka­dın-adam­lar ka­dın­la­rın sa­va­şım­la­rı­nı di­na­mit­li­yor. Ne yazık ki ka­dın­lar; on­la­rın ken­di­le­ri­ne ne kadar zarar ver­dik­le­ri­ni de gö­re­mi­yor­lar. Biraz yavaş olan (M)adam­lar; önden ba­yan­lar !…