NEDEN MİLLİ PAR­KIN ÖNÜNE KU­RUL­MAK İSTENİYOR? « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 20:54

NEDEN MİLLİ PAR­KIN ÖNÜNE KU­RUL­MAK İSTENİYOR?

NEDEN MİLLİ PAR­KIN ÖNÜNE KU­RUL­MAK İSTENİYOR?
Son Güncelleme :

25 Aralık 2020 - 19:42

615 views

NEDEN MİLLİ PAR­KIN ÖNÜNE KU­RUL­MAK İSTENİYOR?

Tür­ki­ye’nin ve dün­ya­nın en ben­zer­siz doğal alan­la­rın­dan bi­ri­si olan Dilek Ya­rı­ma­da­sı – Büyük Men­de­res Del­ta­sı Milli Parkı’nın önüne, Kül­tür Ba­lık­çı­lı­ğı Te­sis­le­ri Pro­je­si için, Milli Par­kın için­de bu­lu­nan Do­ğan­bey’de ÇED bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­mak is­ten­di. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan yöre in­san­la­rı ve sivil top­lum ör­güt­le­ri ta­ra­fın­dan, top­lan­tı­nın iptal edil­me­si is­ten­di. Yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan “halk is­te­me­di­ği için top­lan­tı ya­pı­la­ma­mış­tır” de­nil­di ancak top­lan­tı tu­ta­na­ğı kim­se­ye gös­te­ril­me­di.(?)

“ Milli Par­kın önün­de­ki bu böl­ge­ye balık çift­lik­le­ri ku­ru­la­maz” diye mah­ke­me ka­ra­rı ol­ma­sı­na rağ­men, yak­la­şık 15 yıl­dır kül­tür ba­lık­çı­lı­ğı neden Milli Par­kın önüne ya­pıl­mak is­te­ni­yor?

Tür­ki­ye’nin ulus­la­ra­ra­sı öneme sahip en önem­li 10 sulak ala­nın­dan bi­ri­si olan Men­de­res Del­ta­sı, sa­de­ce eko­no­mik boyut dü­şü­nü­le­rek, çev­re­sel, eko­lo­jik, yaban ha­ya­tı ve ge­le­nek­sel ba­lık­çı­lık göz ardı edil­me­me­li­dir.

Dilek Ya­rı­ma­da­sı ve Men­de­res Del­ta­sı, Tür­ki­ye’de ki milli park­lar için­de ben­zer­siz özel­lik­le­ri olan bir doğa ala­nı­dır. 3 ta­ra­fı de­niz­le çev­ri­li, orman, deniz, sulak alan eko­sis­tem­le­ri­ni bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran Önem­li Kuş Alanı, Önem­li Bitki Alanı ve Önem­li Me­me­li Alanı ol­ma­sı ne­de­niy­le aynı za­man­da Önem­li Doğa Ala­nı­dır.

Tüm bu özel­lik­le­ri iti­ba­riy­le; Ulus­la­ra­ra­sı Sulak alan­lar Söz­leş­me­si (Ram­sar), Av­ru­pa´nın Yaban Ha­ya­tı ve Yaşam Or­tam­la­rı­nın Ko­run­ma­sı­na Yö­ne­lik Söz­leş­me (Bern), Bi­yo­lo­jik Çe­şit­li­lik An­laş­ma­sı (Rio) ve Ak­de­niz’in Kir­li­li­ğe Karşı Ko­run­ma­sı Söz­leş­me­si (Bar­se­lo­na) kap­sa­mın­da ko­ru­nan alan ni­te­li­ğin­de­dir. Bitki çe­şit­li­li­ği ne­de­niy­le Av­ru­pa Kon­se­yi ta­ra­fın­dan Flora Bi­oge­ne­tik Re­zevr Alanı ola­rak kabul edi­len Milli Park, nesli teh­li­ke al­tın­da bu­lu­nan bir­çok tü­re­de ev sa­hip­li­ği yap­mak­ta­dır.

Ya­pı­la­cak fa­ali­yet­le­rin Milli Par­kın ko­ru­ma alanı dı­şın­da kal­ma­sı alanı olum­suz et­ki­le­me­ye­ce­ği an­la­mı­na gel­me­me­li­dir. Milli Park sa­de­ce ka­ra­sal alan­dan oluş­ma­mak­ta, aynı za­man­da de­ni­zel böl­ge­nin 250 mt.​lik sı­nı­rı da Milli Park kap­sa­mı için­de bu­lun­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la kül­tür ba­lık­çı­lı­ğı fa­ali­yet­le­rin­den en çok et­ki­le­necek olan deniz eko­sis­te­mi ve kı­yı­sal alan­lar­dır.

Dün­ya­da en nadir 10 deniz can­lı­sın­dan biri olan Mo­nac­hus mo­nac­hus türü Ak­de­niz Fok­la­rı bu böl­ge­de ya­şa­mak­ta ve bes­len­mek­te­dir. Dün­ya­da­ki sa­yı­la­rı­nın 700, Tür­ki­ye-Yu­na­nis­tan ara­sın­da 100 kadar kal­dı­ğı bi­li­nen Ak­de­niz Fok­la­rı, Tür­ki­ye’nin taraf ol­du­ğu söz­leş­me­ler­le, Bar­se­lo­na, Bern ve Cites söz­leş­me­le­riy­le ko­run­ma­sı ge­rek­li tür­ler lis­te­sin­de­dir.

Del­ta­nın kıyı ku­mul­la­rın­da Nesli kü­re­sel öl­çek­te teh­li­ke al­tın­da bu­lu­nan Te­pe­li Pe­li­kan (Pe­le­ca­nus cris­pus), Küçük ka­ra­ba­tak (Pha­lac­ro­co­rax pygm­rus), Küçük Ak­ba­lık­çıl (Eg­ret­ta gar­zet­ta) gibi 256 kuş türü üreme, ba­rın­ma ve bes­len­me alanı ola­rak kul­lan­mak­ta­dır. Kül­tür ba­lık­çı­lı­ğı ne­de­niy­le böl­ge­de ar­ta­cak insan bas­kı­sı ve pey­zaj narlıdere eve gelen escort bü­tün­lü­ğü­nün bo­zul­ma­sı, kuş­la­rın üre­me­si­ne ve bes­len­me­si­ne büyük öl­çü­de zarar ve­re­cek­tir.
Men­de­res Del­ta­sı lev­rek ve çi­pu­ra ba­lık­la­rı­nın üreme ama­cıy­la kul­lan­dı­ğı ül­ke­miz­de­ki ender eko­sis­tem ve re­zevr alan­la­rın­dan bi­ri­si­dir. Bu­ra­da bölge hal­kı­nın en önem­li geçim kay­nak­la­rı ara­sın­da olan Dal­yan ba­lık­çı­ğı ya­pıl­mak­ta­dır. Bahse konu olan böl­ge­de kül­tür ba­lık­çı­ğı ya­pıl­ma­sı du­ru­mun­da, Dal­yan ba­lık­çı­lı­ğı büyük sek­te­ye uğ­ra­ya­cak ve bu durum hal­kın eko­no­mi­si­ne yan­sı­ya­cak­tır.

Ül­ke­miz Bi­yo­lo­jik Çe­şit­li­lik, Bern, Bar­se­lo­na, CİTES, Ram­sar Söz­leş­me­le­ri­ne taraf ola­rak, bu söz­leş­me­ler­den kay­nak­la­nan yü­küm­lü­lük­le­ri­mi­zin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ni ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de ta­ah­hüt et­miş­tir.

Aynı za­man­da 2872 Sa­yı­lı Çevre Ka­nu­nu’nun 9. Mad­de­si (e) bendi ve 4915 Sa­yı­lı Kara Av­cı­lı­ğı Ka­nu­nu’nun 4. Mad­de­si de bunu des­tek­le­mek­te­dir. Bu bağ­lam­da Dilek Ya­rı­ma­da­sı ve Büyük Men­de­res Del­ta­sı eko­sis­te­mi­nin etki alan­la­rı da dü­şü­nü­le­rek bir bütün ola­rak ko­run­ma­sı, bahse konu olan söz­leş­me­le­rin bir ge­re­ği­dir.

Ön­ce­ki yıl­lar­da balık çift­lik­le­ri­nin Man­dal­ya Kör­fe­zi’nde ve Ka­zık­lı Kör­fe­zin­de ya­rat­tı­ğı kir­li­li­ğin iz­le­ri hala du­rur­ken, Milli Par­kın son de­re­ce bakir ve temiz kı­yı­la­rı, balık çift­lik­le­rin­den kay­nak­la­na­cak kir­li­lik, de­ni­zel akın­tı ve ha­re­ket­ler­le Dilek Ya­rı­ma­da­sı Milli Par­kı­nı ve delta sulak alan eko­sis­te­mi­ni olum­suz yönde et­ki­le­ye­ce­ği ka­çı­nıl­maz­dır.

Tür­ki­ye kı­yı­la­rın­da bin­ler­ce ki­lo­met­re­lik yer var­ken, dün­ya­da eşsiz bir yer olan ve böy­le­si­ne önem­li özel­lik­le­ri bu­lu­nan bir doğa ala­nı­na ke­sin­lik­le izmir kınık vip escort bayan kül­tür ba­lık­çı­lı­ğı te­sis­le­ri için izin ve­ril­me­me­li­dir.

Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken; Dün­ya­ca meş­hur in­san­la­rın, AB bü­yü­kel­çi­le­ri­nin, Av­ru­pa ül­ke­le­ri­nin bü­yü­kel­çi­le­ri­nin zi­ya­ret et­ti­ği Milli Park, plan­la­ma­la­rın­da yer alan Eko­köy pro­je­si­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si için des­tek­len­me­li ve eko­tu­riz­min ge­liş­ti­ril­me­si için tüm dün­ya­ya ta­nı­tıl­ma­lı­dır. Bun­dan da en ka­zanç­lı Aydın – Söke ve yöre in­san­la­rı ola­cak­tır.

EN ÇOK KAZANANLAR

 • RODRG18.70 10.00%
 • IDGYO5.50 10.00%
 • ISBIR6.655.20 10.00%
 • TKURU126.60 9.99%
 • KONTR71.65 9.98%

EN ÇOK KAYBEDENLER

 • BERA18.81 -10.00%
 • BAGFS17.26 -9.96%
 • PENTA32.04 -8.98%
 • DOKTA28.52 -8.24%
 • YESIL2.14 -7.76%

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

 • THYAO14.66 2.37%
 • GARAN8.19 -2.03%
 • EKGYO2.12 -4.50%
 • BJKAS6.79 0.15%
 • GUSGR6.14 -4.81%

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

DÖVİZ KURU

BIST100 1.414.15 % -1,20
DOLAR 8.7191 % 1,30
EURO 10.3957 % 0,62
BITCOIN 37.781.06 % -1,95
ÇEYREK ALTIN 814.77 % -0,74
GRAM ALTIN 500.24 % -0,58