Milli Beka Ha­re­ke­ti dediler, Altından Milli Vaka Çıktı « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 03:29

Milli Beka Ha­re­ke­ti dediler, Altından Milli Vaka Çıktı

Milli Beka Ha­re­ke­ti dediler, Altından Milli Vaka Çıktı
Son Güncelleme :

20 Ocak 2021 - 14:00

2.024 views

Milli Beka Ha­re­ke­ti dediler. Altından Milli Vaka Çıktı

Milli Beka Ha­re­ke­ti olarak  20 Ocak Çarşamba günü saat 12.00’da Didim Belediyesi önünde “TACİZLERE DUR DEMEYE GELİYORUZ” dediler. Resimdeki gördüğünüz gibi TAHRİK ettiler.

Milli Beka Ha­re­ke­ti ‘Ka­dın­la­rın sesi ol­ma­ya ge­li­yo­ruz’ di­ye­rek, Didim Be­le­di­ye önün­de basın açık­la­ma­sı yap­mak is­te­di. 20 Ocak Çar­şam­ba günü ger­çek­leş­ti­ril­mek is­te­nen basın açık­la­ma­sı­na, ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da izin ve­ril­me­di.
Didim Be­le­di­ye­si çev­re­sin­de yoğun gü­ven­lik ön­lem­le­ri alın­dı. Sabah sa­at­le­rin­de alı­nan gü­ven­lik ön­lem­le­ri kap­sa­mın­da be­le­di­ye giriş çı­kış­la­rı ve yol­lar ka­pa­tıl­dı. Şüp­he­li ha­re­ket­te bu­lu­nan va­tan­daş­la­rın kim­lik sor­gu­la­ma­sı ya­pı­lır­ken, elin­de pan­kart­la gezen bir ki­şi­yi bir sü­re­li­ği­ne alı­koy­du.
Milli Beka Ha­re­ke­ti Genel Baş­kan Yar­dı­mı­cı­sı Sü­ley­man Ayhan, taciz ve te­ca­vü­ze dur demek için basın açık­la­ma­sı ya­pa­cak­la­rı­nı iddia ede­rek “Ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da açık alan­da basın açık­la­ma­sı yap­ma­mı­za izin ve­ril­me­di” dedi. Milli Beka Ha­re­ke­ti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sü­ley­man Ayhan, basın top­lan­tı­sı­nı ka­pa­lı alan­da ya­pa­cak­la­rı­nı ifade etti.