Laiklik « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 08:03

Laiklik

Laiklik
Son Güncelleme :

07 Şubat 2021 - 16:59

369 views

Laiklik

Laiklik, demokratik yaşamda özgürlük algısıdır. Özgür yaşam, güvenceler içinde seçenek kullanarak istenir üretkenliklere erişmektir. Dünyevileşmek, gerçeklerle karşı karşıya olmak ve karşılaşılan sorunlara insanca ve akılcı çözümler üretebilmektir.

Haydar Ergülen’in  “Laikçi Teyze!” başlıklı yazısında laikliğin ne olduğu şöyle anlatılıyor:

“Laiklik; insanın yeryüzünde nefes almasıdır, insanın doğaya ve doğasına uygun biçimde insanca yaşamasıdır, otorite, yetke, erk, iktidar gibi kurumlar karşısında varoluşunu savunması, özgürlüğünün hiçbir koşulda kısıtlanmaması, haklarını sonuna kadar alması, kullanması, ‘kadınlar erkeğin hizmetkârıdır’ yollu, Tanrının da kulun da ağrına gidecek faşist söylemlere karşı avazı çıktığınca kahkaha atması, sokaklarda dans etmesi, kimsenin ibadetine kimsenin karışmaması, bir dinin ya da mezhebin ibadethane talebine başka mezheplerin karar vermemesi, ve elbette çoğulcu bir düzende, dil farkı, din farkı ve mezhep ayrımına uğramadan eşit yurttaş olmanın tadına varması, çocukların çağdaş bilimsel eğitimle birer dünya yurttaşı olarak yetişmesi, ondan gelip yine ona döneceğimiz tabiat anamıza saygıda kusur edilmemesi, hayvanların yeryüzüne geldiğine pişman edilmemesi, ve dünya nimetlerinin hakça paylaşılmasıdır bizim nazarımızda.”

Laiklik bir kültür, bir yaşama biçimi ve bir özgürleşme yöntemidir. Özgür yaşamanın en belirgin ve yaşamsal güvencesi laikliktir. Demokrasinin olmazsa olmazı laikliktir. Düşünce, inanç ve vicdan özgürlüğü uzun yıllara yayılan bir mücadelenin en önemli kazanımıdır. Yaşamın dünyevileşmesi insanlığın en uzun soluklu mücadeleleri sonucunda elde edilmiştir.

Anayasamız yürürlükte ise; ona uymak, hepimizin öncelikli görevlerindendir!

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Laiklik, dindarlığın karşıtı olmayıp, aksine tüm inançların( ki buna inançsızlık da dâhildir) güvencesidir. İnsanca ve onurluca sürdürülebilir bir yaşamı, yasal ve kurumsal güvencelere kavuşturmak laikliktir. Her birey özgürce inancını yaşamalıdır. Özgür birey, inancını yaşarken, kendisinin dışında kalanları istemsiz etkilerle karşı karşıya bırakmamalıdır. Her koşulda, eşitlik temelinde vicdan özgürlüğü ve inanç özgürlüğü laikliğin omurgasını oluşturur.

MADDE 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

“Laiklik yüzyıllara yayılan bir mücadele ve birikimin sonucunda insanlığın en büyük kazanımlarından biridir. “Laiklik insan olmaktır” söylemi haklı ve tutarlı bir tabana oturmaktadır. Dünyevileşmek yaşadığı ortama egemen olmaktır. Egemen olduğu ortamda yaşamsal sorunlara insan onuruna yaraşır akılcı çözümler üretebilmektir. İnsanların yaşadıkları ortamlarda onurlu, mutlu ve umutlu yaşayabilmeleri için dinin de bu yaşama olumlu katkılar sunması

gerekir. Din insanca yaşama fren olmamalıdır. Bu bağlamda, dine ilişkin yorumların sağlıklı ve tutarlı kaynaklara dayanması gerekir.

Anayasalar, her ülkede her yasanın üstündedir ve hiçbir yasa anayasaya aykırı olamaz, hiçbir uygulama veya kararname anayasanın üstüne çıkamaz. Anayasa nasıl bireyin ibadet etme, dilediği inancın gereklerini yerine getirme özgürlüğünü garanti altına alıyorsa, herhangi bir dini pratiği uygulamak istemeyenlerin hukuki ve anayasal hakları da dokunulmazdır..(BEDRİ BAYKAM, CUMHURİYET)

Anayasamızın 24. Maddesinin son fıkrası şöyle:

“Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz”

Geriye kalan, anayasamızın bağlayıcılığını kabul etmek ve onun gereklerine uymaktır!