KU­RAK­LIK VE SU­SUZ­LUK … « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 20:07

KU­RAK­LIK VE SU­SUZ­LUK …

KU­RAK­LIK VE SU­SUZ­LUK …
Son Güncelleme :

01 Ocak 2021 - 6:42

591 views

KU­RAK­LIK VE SU­SUZ­LUK …

Ku­rak­lık ka­pı­ya da­yan­dı, yıl­lar­dır ba­ğı­rı­yor BM’lerin Dünya Eko­lo­ji­si eko­sis­tem­ler bi­ri­mi,
Kyoto pro­to­ko­lü­nün im­za­la­na­lı yıl­lar oldu, im­za­sı bu­lu­nan ül­ke­le­rin hiç biri bu pro­to­kol ku­ral­la­rı­nı uy­ma­dı­lar,
Kü­re­sel ISIN­MA,
Ku­tup­lar­da­ki de­ği­şim­ler,
Ku­tup­lar­da­ki bu­zul­la­rın eri­me­si,
Si­bir­ya bu­zul­la­rı­nın kap­la­dı­ğı alan­la­rın ba­tak­lı­ğa dön­me­si
Bütün bun­la­rın hepsi Kü­re­sel iklim kri­zin işa­ret­le­ri­dir,
BM dünya eko­sis­tem­le­ri­ne dik­kat çek­miş­ti yıl­lar ön­ce­sin­de,
So­nuç­ta bizde Dün­ya­mı­zın bir böl­ge­sin­de ya­şa­mak­ta­yız,
Et­ki­le­ne­ce­ği­miz açık­tı,
Bi­li­mi ku­lak­la­rı­mı­zı ka­pa­ta­rak gel­dik bu gün­le­re,
Uya­rı­la­ra ku­lak­la­rı­mı­zı tı­ka­dık,
Göz­le­ri­mi­zi per­de­le­dik neyle mi PA­RAY­LA,

RANT, RANT,RANT.
Her şeyin ila­cı­dır man­tı­ğın­da gel­dik bu gün­le­re.
Şu gün­ler­de ül­ke­mi­zin bit­mek bil­me­yen so­run­la­rı­na birde ge­le­ce­ği­mi­zi teh­li­ke­ye atan SU­SUZ­LUK artık ka­pı­yı çal­ma­dı, ka­pı­dan içe­ri­ye adı­mı­nı attı,
Tüm yerel yö­ne­tim­ler çığ­lık atı­yor­lar,
Mer­ke­zi hü­kü­met­te bir ses­siz­lik.
Çev­re­ye karşı has­sas du­yar­lı­lı­ğı olan ben­de­niz 2007’den bu yana bu Ga­ze­te kö­şe­sin­de Çevre ve Si­ya­si ya­zı­lar yaz­ma­ya baş­la­dım.
Çevre du­yar­lı­ğım­dan do­la­yı baş­la­mış­tım ki o dö­nem­de AKBÜK KÜL­TÜR ve ÇEVRE der­ne­ği baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yor­dum, tam ta­mı­na 3 sene yö­net­tim bu der­ne­ği,
Hep ya­zı­la­rım­da yerel Çevre so­run­la­rı­nın ya­nın­da KÜ­RE­SEL iklim de­ği­şik­lik­le­ri­ni in­ter­net or­ta­mın­dan takip ede­rek bu kö­şem­den ya­za­rak uya­rı­lar da bu­lun­muş­tum,
En azın­dan küçük de olsa AKBÜK çev­re­sin­de­ki ÇEVRE du­yar­lı­lı­ğı­nı ha­ya­ta ge­çir­mek üzere, AKBÜK’ ün Ma­vi­si ve YEŞİLİNİ ko­ru­mak adına mü­ca­de­le ver­miş­tik der­nek ola­rak.
Din­le­yen oldu mu, dik­ka­te alan oldu mu?
Yerel Yö­ne­tim­ler o dö­nem­de bana düş­man­dı­lar, neden mi?
AKBÜK bel­de­si­nin şim­di­ki AKBÜK ma­hal­le­si­nin İMA­RI­NA çomak sok­tu­ğum için,
AKBÜK’ ün da­ğı­na ta­şı­na İMARA aça­rak do­ğa­mı­zın ye­şi­li­ni yok eden, AKBÜK’ ü beton me­zar­lı­ğı­na dö­nüş­tür­me­ye karşı çık­tı­ğım için,
AKBÜK’ e gel­me­ni­ze gerek var mı bil­mem,
Didim’den ge­lir­ken yol­dan bak­tı­ğı­nız­da doğa kat­li­amı­nı çok rahat göz­le­ye­bi­lir­si­niz ,
Ne­re­dey­se AKBÜK dağ­la­rı­nın te­pe­le­ri­ne tır­ma­nan BETON yı­ğın­la­rı­nı çok rahat gö­re­bi­lir­si­niz.
Es­ki­den AKBÜK’ ün bir slo­ga­nı vardı,
“Mavi ile Yeşil’in bu­luş­tu­ğu tek yer” de­nir­di, bu slo­gan bı­ra­kıl­dı artık
Dağ­la­rı­nın ye­şi­li ÇAM ağaç­la­rı ve Zey­tin­le­riy­di,
AKBÜK’ de nem oranı ne­re­dey­se % “0” dı, çünkü Çam ve Zey­tin ha­va­nı­nın ne­mi­ni eme­rek ya­şar­lar­dı.
Ak­ci­ğer ra­hat­sız­lı­ğı olan­la­ra tav­si­ye edi­lir­di AKBÜK’ de ya­şa­ma­la­rı için,
Ya şimdi o ÇAM ve ZEYTİN ağaç­la­rı ye­rin­de BETON yı­ğın­la­rı var,
Nem ise aşırı de­re­ce­de. yağ­mur gibi ÇİĞ ya­ğı­yor.
Bütün bun­la­ra sebep ise Çev­re­ye ve­ri­len tah­ri­bat­tır.
AKBÜK’ e imar­la ve­ri­len za­ra­rın ya­nın­da,
Or­ma­nı yok eden TAŞ OCAK­LA­RI

AKBÜK’ ün için­de İKİ taş ocağı ve çok yakın çev­re­sin­de “ATA­NAJ DERESİNİN “ ya­nın­da­ki ne­re­dey­se dağı yu­ta­cak bir başka taş ocağı,
Bütün bun­la­rı ya­pan­lar, do­ğa­yı RANT’ a kur­ban veren biz insan oğlu şimdi de ba­ğı­rı­yo­ruz,
Su­suz­luk ka­pı­da,
Ku­rak­lık ola­cak­mış!!!!
GÜ­NAY­DIN de­mek­ten başka ne di­ye­bi­li­riz,
TÜRKİYE’ mizin ta­ma­mı aynı yo­ğun­luk­ta hatta daha faz­la­sı,
KAZ­DAĞ­LA­RI ör­ne­ğin­de,
KA­RA­DENİZ’ deki HES Kur­ba­nı yay­la­la­rı ve de­re­le­ri,
Say­mak­la bi­ti­re­me­ye­ce­ği­miz doğa kat­li­am­la­rı,
Birde Maden ara­ma­da kur­ban ver­di­ği­miz Or­man­la­rı­mız var, ORMAN ör­tü­sü­nü kat­le­den ” Il­bı­ra da­ğı­mız gibi” Maden ara­ma­la­rı­na izin veren dev­le­ti­miz,
Yet­mez SİYA­NÜR­LE ALTIN ara­yan­la­rı da unut­ma­mak lazım
DOĞA daha ne yap­sın,
Bu kadar KATLİAM’ dan sonra elbet biz­den in­ti­ka­mı­nı ala­cak­tır DOĞA,
Daha bun­lar bize az bile
Gel de şimdi rah­met­li TOP­RAK DEDE’ nin adını an­ma­ya­lım, az mı mü­ca­de­le verdi TEMA vakfı ça­tı­sı al­tın­da,

Hala ya­şa­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lan TEMA vak­fı­na üç beş doğa se­ve­rin elin­de mü­ca­de­le ver­me­ye ça­lı­şı­yor,
Dev­le­tin ko­ru­ma­sı ve Des­te­ğin­de ya­pıl­sa ve Kıraç top­rak­la­rı­mız AĞAÇ di­kil­se ve Or­man­la­rı­mız ge­liş­se ve var olan­la­rı ko­ru­sak her­hal­de kü­re­sel de olsa yerel bazda ku­rak­lı­ğa karşı mü­ca­de­le etmiş olmaz mıyız,
Top­rak de­de­nin mü­ca­de­le­si ile ku­ru­lan or­man­la­rı­mız gibi..
Ka­pı­dan içe­ri­ye gir­me­ye ça­lı­şan SU­SUZ­LU ve ge­nel­de­ki KU­RAK­LIK in­şal­lah ak­lı­mı­zı ba­şı­mı­za ge­tir­miş olur…