Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nıy­la mü­ca­de­le kap­sa­mın­da 1 Mart son­ra­sın­da yeni bir sü­re­ç başlıyor - Mavi Didim GazetesiMavi Didim Gazetesi

22 Nisan 2021 - 02:35

Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nıy­la mü­ca­de­le kap­sa­mın­da 1 Mart son­ra­sın­da yeni bir sü­re­ç başlıyor

Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nıy­la mü­ca­de­le kap­sa­mın­da 1 Mart son­ra­sın­da yeni bir sü­re­ç başlıyor
Son Güncelleme :

27 Şubat 2021 - 7:38

152 views

Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nıy­la mü­ca­de­le kap­sa­mın­da 1 Mart son­ra­sın­da yeni bir sü­re­ç başlıyor

Aydın Valiliği’nin Yaptığı açıklamada ; Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nıy­la mü­ca­de­le kap­sa­mın­da 1 Mart son­ra­sın­da yeni bir sü­re­ce gi­ri­le­ce­ği ve bu sü­reç­te sal­gı­nın sey­ri­nin il bazlı ta­ki­bi­nin ya­pı­la­rak uy­gu­la­na­cak ted­bir­le­rin de buna göre be­lir­le­ne­ce­ği ka­mu­oyu­nun ma­lu­mu­dur.
Bu kap­sam­da Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ko­ro­na­vi­rüs Bilim Ku­ru­lun­ca be­lir­le­nen kri­ter­le­re göre ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me çer­çe­ve­sin­de 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yük­sek, çok yük­sek) tes­pit edi­le­rek bu risk grup­la­rı­na göre uy­gu­la­na­cak ted­bir se­vi­ye­le­ri­nin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne­sin­de ka­rar­laş­tı­rı­la­bi­le­ce­ği de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mı­zın 26 Şubat ta­rih­li Ge­nel­ge­siy­le 1 Mart günü Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız baş­kan­lı­ğın­da top­la­na­cak Ka­bi­ne’de yeni ka­rar­lar alı­nın­ca­ya kadar mev­cut ted­bir­le­rin uy­gu­lan­ma­ya devam edil­me­si ge­rek­ti­ği bil­di­ril­miş­ti.
Ka­bi­ne Top­lan­tı­sın­da eği­tim ve öğ­re­ti­me yö­ne­lik dü­zen­le­me­ler de 4 ayrı risk se­vi­ye­si­ne göre be­lir­le­necek olup bu ne­den­le 1 Mart 2021 Pa­zar­te­si günü mev­cut uy­gu­la­ma­ya (15 Şubat’tan bu yana uy­gu­la­nan; bir­leş­ti­ril­miş sınıf uy­gu­la­ma­sı yapan tüm il­ko­kul­lar­da, köy ve sey­rek nü­fus­lu yer­le­şim yer­le­rin­de­ki resmi ve özel il­ko­kul­lar, or­ta­okul­lar ve imam hatip or­ta­okul­la­rı­nın bütün se­vi­ye­le­rin­de ve tüm ba­ğım­sız resmi ana­oku­lu ve özel eği­tim ana­okul­la­rı ile özel okul ön­ce­si eği­tim ku­rum­la­rın­da haf­ta­da 5 gün yüz yüze eği­tim ya­pıl­ma­sı, 22 Ocak’tan beri uy­gu­la­nan; 8 ve 12.sınıf öğ­ren­ci­le­ri ile me­zun­lar için is­te­ğe bağlı açı­lan des­tek­le­me ve ye­tiş­tir­me kurs­la­rı­nın yüz yüze sür­dü­rül­me­si) devam edi­lecek ve alı­nan ka­rar­lar çer­çe­ve­sin­de yeni uy­gu­la­ma­ya 2 Mart 2021 Salı günü iti­ba­riy­le baş­la­na­bi­le­cek­tir.
1 Mart 2021 Pa­zar­te­si günü Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne­sin­de alı­nan ka­rar­lar çer­çe­ve­sin­de her ili­miz­de içe­ri­sin­de bu­lu­nul­du­ğu ilan edi­len risk grubu se­vi­ye­si­ne dair be­lir­le­nen ku­ral­la­ra göre Hıf­zıs­sıh­ha Ku­rul­la­rı­mız­ca ge­rek­li adım­lar atı­la­cak­tır.
Ka­mu­oyu­na saygı ile du­yu­ru­lur.

Aydın Va­li­li­ği

%d blogcu bunu beğendi: