Kay­ma­kam Kurt Didim’de ölü bu­lun­du « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 03:10

Kay­ma­kam Kurt Didim’de ölü bu­lun­du

Kay­ma­kam Kurt Didim’de ölü bu­lun­du
Son Güncelleme :

03 Nisan 2021 - 7:27

390 views

Kay­ma­kam Kurt Didim’de ölü bu­lun­du

Ku­yu­cak Kay­ma­ka­mı Yıl­maz Kurt, Didim’e bağlı Akbük ma­hal­le­si Çam­lı­koy si­te­si önün­de bu­lu­nan plaj­da ara­ba­sı­nın içe­ri­sin­de can­sız be­de­ni bu­lun­du.
Aydın’ın Ku­yu­cak il­çe­sin­de 17 Eylül 2018 ta­ri­hin­den bu yana Kay­ma­kam­lık gö­re­vi­ni yü­rü­ten Yıl­maz Kurt’tan uzun süre haber ala­ma­yan ya­kın­la­rı po­li­se ih­bar­da bu­lun­du. Aydın em­ni­ye­ti­nin te­yak­ku­za geç­ti­ği öğ­re­ni­lir­ken, Kay­ma­kam Kurt’un cep te­le­fo­nu sin­ya­lin­den ye­ri­ni bulan ekip­ler olay böl­ge­sin­de yap­tı­ğı araş­tır­ma­da Kay­ma­ka­mın can­sız be­de­ni ile kar­şı­laş­tı. Kay­ma­kam Kurt’un in­ti­har et­ti­ği şüp­he­si üze­rin­de du­ru­lu­yor.
“Mesaj atıp he­lal­lik is­te­di”
Edi­ni­len bil­gi­ye göre; 2018 yı­lın­dan bu yana Ku­yu­cak Kay­ma­ka­mı ola­rak görev yapan Yıl­maz Kurt, akşam sa­at­le­rin­de ken­di­si­ne ait 61 FL 525 özel ara­cıy­la Didim’e git­ti­ği öğ­re­nil­di. Yıl­maz Kurt, 19.00 sı­ra­la­rın­da ko­ru­ma­sı ve şo­fö­rü­ne “Hak­kı­nı­zı helal edin” şek­lin­de mesaj attı.
Ya­pı­lan tek­nik takip so­nu­cu Kay­ma­kam Kurt’un aracı PTS ka­yıt­la­rı­na göre Didim’e git­ti­ği tes­pit edil­di. Araç or­man­lık bir alana yakın yerde Jan­dar­ma ekip­le­rin­ce bu­lun­du. Jan­dar­ma ekip­le­ri yap­tık­la­rı ara­ma­da Kurt’un can­sız be­de­ni­ni plaj­da buldu. Kurt’un bey­lik si­la­hıy­la ka­fa­sı­na sı­ka­rak in­ti­har et­ti­ği şüp­he­si üze­rin­de du­ru­lu­yor. Sav­cı­lık in­ce­le­me­si­nin ar­dın­dan Kurt’un can­sız be­de­ni ce­na­ze ara­ba­sıy­la Didim Dev­let Has­ta­ne­si mor­gu­na kal­dı­rı­lır­ken, ken­di­si­ne ait araç ise çe­ki­ci yar­dı­mıy­la Didim ilçe em­ni­yet mü­dür­lü­ğü bah­çe­si­ne çe­kil­di.
Evli ve 3 çocuk ba­ba­sı olan Kurt’un in­ti­har mı et­ti­ği yoksa ci­na­ye­te mi kur­ban git­ti­ği kesin ola­rak bi­lin­mez­ken, olay­la il­gi­li çok yönlü so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.
“Aydın Va­li­li­ği resmi açık­la­ma yaptı”
Aydın Va­li­li­ği­nin resmi sos­yal medya he­sa­bın­dan ko­nuy­la il­gi­li ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da ise “ Ku­yu­cak kay­ma­ka­mı­mız Yıl­maz Kurt Didim il­çe­si Akbük Ma­hal­le­si sa­hi­lin­de 02.04 2021 günü saat 21.45 sı­ra­la­rın­da ölü ola­rak bu­lun­muş­tur. Kay­ma­ka­mı­mı­za Allah’tan rah­met di­li­yo­ruz. Konu ile il­gi­li so­ruş­tur­ma devam et­mek­te­dir. Ka­mu­oyu­na du­yu­ru­lur.” İfa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Yıl­maz Kurt kim­dir?
Yıl­maz Kurt, 1976 yı­lın­da Trab­zon-Çay­ka­ra’da doğdu. 2001 yı­lın­da Kırk­la­re­li Kay­ma­kam adayı ola­rak Mülki İdare Amir­li­ği Mes­le­ği­ne in­ti­sap etti. Bu dö­nem­de; Tokat/Almus, Nik­sar il­çe­le­rin­de Kay­ma­kam Ve­kil­li­ği gö­rev­le­rin­de bu­lun­du. İngil­te­re’de bir yıl ya­ban­cı dil eği­ti­mi aldı. 2005 ta­ri­hin­de Ordu/Ça­tal­pı­nar kay­ma­ka­mı ola­rak ata­nan Kurt, mü­te­aki­ben Er­zin­can/Ke­ma­li­ye, Rize/Hem­şin Kay­ma­kam­lı­ğı, Hak­ka­ri Vali Yar­dım­cı­lı­ğı, Er­zu­rum/Tor­tum Kay­ma­kam­lı­ğı, Art­vin Vali Yar­dım­cı­lı­ğı, Gi­re­sun/Ey­ne­sil Kay­ma­kam­lı­ğı gö­rev­le­rin­de bu­lun­du. 2018 yı­lın­da Aydın/Ku­yu­cak Kay­ma­kam­lı­ğı­na atan­mış olup, 17 Eylül 2018 ta­ri­hin­de gö­re­ve baş­la­mış­tı.

 

İHA