Milli Park’ta midye çift­li­ği tar­tış­ma­sı « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 21:37

Milli Park’ta midye çift­li­ği tar­tış­ma­sı

Milli Park’ta midye çift­li­ği tar­tış­ma­sı
Son Güncelleme :

16 Şubat 2021 - 13:04

1.061 views

Milli Park’ta midye çift­li­ği tar­tış­ma­sı

Tür­ki­ye’nin en önem­li doğal mi­ras­la­rı ara­sın­da yer alan Ku­şa­da­sı Dilek Ya­rı­ma­da­sı Büyük Men­de­res Del­ta­sı Milli Parkı kı­yı­la­rı­na, şimdi de Midye Çift­lik­le­ri ku­rul­mak is­te­ni­yor. Çev­re­ci­le­rin büyük tep­ki­si­ne yol açan ge­liş­me­ye göre, po­tan­si­yel midye ye­tiş­ti­ri­ci­lik sa­ha­sı ola­rak gös­te­ri­len milli par­kın Ku­şa­da­sı’na bağlı kuzey kı­yı­la­rı ile Söke’ye bağlı güney kı­yı­la­rı­nın mid­ye­ci­ler ta­ra­fın­dan par­sel­len­me­si için gi­ri­şim­le­re baş­lan­dı. Mid­ye­ci­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan midye çift­lik­le­ri baş­vu­ru­su­na Ku­şa­da­sı Milli Parkı Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan olum­suz ra­po­ru ve­ril­me­si­ne rağ­men mid­ye­ci­ler gi­ri­şim­le­ri sür­dü­rü­yor.

3 ta­ra­fı de­niz­le çev­ri­li, orman, deniz ve sulak alan eko­sis­tem­le­ri­ni bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran Ku­şa­da­sı’na bağlı Gü­zel­çam­lı’daki Dilek Ya­rı­ma­da­sı Milli Parkı, önem­li doğa alanı, Önem­li Kuş Alanı, Önem­li Bitki Alanı ve Önem­li Me­me­li Alanı ol­ma­sı ne­de­niy­le de bir ben­ze­ri bu­lun­ma­yan bu gü­zel­lik­le­rin ko­run­ma­sı için çev­re­ci­ler ve do­ğa­se­ver­ler kam­pan­ya baş­lat­tı.

Ya­şa­nan ge­liş­me­yen büyük tepki gös­te­ren Ku­şa­da­sı Eko Sis­te­mi Ko­ru­ma ve Doğa Se­ven­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Ba­hat­tin Sü­rü­cü, milli park mü­dür­lü­ğü­nün olum­suz ra­po­run des­tek­le­ri­ni be­lir­te­rek, bu ge­liş­me kar­şı­sın­da Ku­şa­da­sı’ndaki tüm kişi ve ku­ru­luş­la­rı tepki gös­ter­me­ye ça­ğır­dı. Milli park­ta daha önce balık çift­lik­le­ri ku­rul­ma­sı için gi­ri­şim­de bu­lu­nul­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Sü­rü­cü, “ Bin­ler­ce kıyı şe­ri­di olan Tür­ki­ye’de niçin Dilek Ya­rı­ma­da­sı’nın kı­yı­la­rı se­çi­li­yor? Milli Par­kın Ulus­la­ra­ra­sı Sulak alan­lar Söz­leş­me­si (Ram­sar), Av­ru­pa´nın Yaban Ha­ya­tı ve Yaşam Or­tam­la­rı­nın Ko­run­ma­sı­na Yö­ne­lik Söz­leş­me (Bern), Bi­yo­lo­jik Çe­şit­li­lik An­laş­ma­sı (Rio) ve Ak­de­niz’in Kir­li­li­ğe Karşı Ko­run­ma­sı Söz­leş­me­si (Bar­se­lo­na) kap­sa­mın­da ko­ru­nan alan ni­te­li­ğin­de ol­du­ğu bi­lin­mi­yor mu? Gerek ka­ra­da­ki yaban ha­ya­tı­nın, ge­rek­se de­niz­de­ki can­lı­la­rın son sı­ğı­na­ğı olan Dilek Ya­rı­ma­da­sı ve kı­yı­la­rı mut­lak ko­run­ma­sı ge­re­ken en önem­li doğa ala­nı­dır. Midye çift­lik­le­ri­nin ku­rul­ma­sı dü­şü­nü­len alan­lar; Dün­ya­da 700 adet, Ege kı­yı­la­rın­da 100 kadar kal­dı­ğı tah­min edi­len ve bakir ol­ma­sı ne­de­niy­le kıyı ma­ğa­ra­la­rın­da üre­yen Ak­de­niz Fok­la­rı­nın (Mo­nac­hus mo­nac­hus) önem­li yaşam alan­la­rı­dır. Yunus tür­le­ri­nin, Ca­ret­ta ca­ret­ta (İribaş Deniz Kap­lum­ba­ğa­sı), Che­lo­nia mydas (Yeşil Kap­lum­ba­ğa) gibi nadir can­lı­la­rın öz­gür­ce bes­len­di­ği alan­lar­dır “ dedi.

Milli Par­kın mut­la­ka ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Sü­rü­cü, tüm ka­rar­la­rın buna göre alın­ma­sı­nı is­te­ye­rek, “ Gelen yerli ya­ban­cı bin­ler­ce mi­sa­fi­rin huzur duy­du­ğu ve mutlu bir şe­kil­de de­ni­ze gi­re­rek din­len­di­ği Dilek Ya­rı­ma­da­sı Milli Parkı kı­yı­la­rı, ba­kir­li­ği­ni ko­ru­ma­lı ve te­miz­li­ğiy­le gurur duy­du­ğu­muz deniz kir­le­til­me­me­li­dir. Ek­me­ği­ni bu­ra­dan çı­ka­ran yerel kıyı ba­lık­çı­la­rı­nın ve yaz ay­la­rın­da Milli Par­kın eşsiz gü­zel­lik­te­ki kı­yı­la­rı­nı mi­sa­fir­le­re gös­te­ren gezi yat­la­rı­nın po­tan­si­yel alan­la­rı­na midye çift­lik­le­ri ku­rul­ma­ma­lı­dır. Dilek Ya­rı­ma­da­sı kı­yı­la­rı Tür­ki­ye’de ki en has­sas alan­la­rın ba­şın­da gel­mek­te­dir. Gerek sı­nır­la­rın­da, ge­rek­se etki alanı için­de kalan böl­ge­ler­de, mev­cut Uzun Dev­re­li Ge­liş­me Pla­nın­da gös­te­ri­len gü­nü­bir­lik kul­la­nım dı­şın­da hiç­bir fa­ali­ye­te izin ve­ril­me­me­li­dir. 60’lı yıl­lar­da ve­ri­len mü­ca­de­le­ler so­nu­cun­da Milli Park olan ve hemen her­ke­sin ‘iyi ki bu­ra­sı Milli Park olmuş ve ko­ru­na­rak gü­nü­mü­ze kadar gel­miş’ de­di­ği bu doğa ha­ri­ka­sı­nı ko­ru­mak, bu­gü­nün ço­cuk­la­rı­nın ge­le­ce­ği­ni ko­ru­mak­tır. Dilek Ya­rı­ma­da­sı Milli Parkı Mü­dür­lü­ğü’nün bu ko­nu­yu olum­suz de­ğer­len­dir­di­ği bil­gi­si­ni aldık ve bu ka­ra­rı des­tek­li­yo­ruz. Midye Çift­lik­le­ri Tür­ki­ye kı­yı­la­rın­da uygun bir­çok alan­da ku­ru­la­bi­lir ama Dilek Ya­rı­ma­da­sı kı­yı­la­rın­da asla ku­rul­ma­ma­lı ve bu ko­nu­da tüm ku­rum­lar ve sivil top­lum ör­güt­le­ri iş­bir­li­ği ya­pa­rak bu uy­gu­la­ma­ya karşı dur­ma­lı­dır “ diye ko­nuş­tu.
(ZH-İK-BA-Y)

EN ÇOK KAZANANLAR

 • RODRG18.70 10.00%
 • IDGYO5.50 10.00%
 • ISBIR6.655.20 10.00%
 • TKURU126.60 9.99%
 • KONTR71.65 9.98%

EN ÇOK KAYBEDENLER

 • BERA18.81 -10.00%
 • BAGFS17.26 -9.96%
 • PENTA32.04 -8.98%
 • DOKTA28.52 -8.24%
 • YESIL2.14 -7.76%

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

 • THYAO14.66 2.37%
 • GARAN8.19 -2.03%
 • EKGYO2.12 -4.50%
 • BJKAS6.79 0.15%
 • GUSGR6.14 -4.81%

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

DÖVİZ KURU

BIST100 1.414.15 % -1,20
DOLAR 8.7195 % 1,30
EURO 10.3950 % 0,62
BITCOIN 37.771.18 % -1,98
ÇEYREK ALTIN 812.44 % -1,02
GRAM ALTIN 498.86 % -0,86