Ka­dın­lar, Ka­dın­sı­lar - Mavi Didim GazetesiMavi Didim Gazetesi

22 Nisan 2021 - 02:49

Ka­dın­lar, Ka­dın­sı­lar

Ka­dın­lar, Ka­dın­sı­lar
Son Güncelleme :

25 Şubat 2021 - 7:04

272 views

Ka­dın­lar, Ka­dın­sı­lar

Sa­vaş­ta, kav­ga­da, söv­gü­de, yar­gı­da aşa­ğı­la­nan kadın…
Mi­ras­ta, si­ya­set­te, zi­ya­fet­te dış­la­nan kadın…
Tin­sel ve ten­sel her türlü sö­mü­rü­de kim­li­ği de, ki­şi­li­ği de
Kay­nar ka­zan­da haş­la­nan kadın
Ve zorda ka­lın­ca Ade­moğ­lu
Ar­sız­ca sır­tı­na yas­la­nı­lan kadın
Öl­dü­rü­le, öl­dü­rü­le si­li­necek dün­ya­dan adın
Sen yine de bu dü­ze­ne ve seni üzene baş­kal­dır­ma­ya­cak mısın?…

Kemal Tahir; Gangs­ter­ler Kra­li­çe­si’nde “eller ha­va­da dedi” diye yazar.
Oysa yıl­lar­dır “eller ha­va­ya” de­nil­di­ğin­de; ta­sa­sız­ca, umur­sa­maz­ca oy­nu­yor ka­dın­lar.

Her gün bi­ri­le­ri ya­şa­mı­nı yi­ti­ri­yor bu ül­ke­de; onlar ya şehid, ya ci­na­yet kur­ba­nı ya da kader kur­ba­nı…
Ar­dın­dan açık­la­ma­lar ya­pı­lı­yor so­rum­suz­ca ki ka­ba­hat “gelin” hep ka­lı­yor or­ta­da
Ve di­yor­lar ki
Her ne varsa, her ne ol­duy­sa Ce­nab-ı Allah’dan… Tak­dir-i İlahi ya da Fıt­rat…
Nasıl inanç­tır bu böyle ya­şa­nan her yan­lış­lık­ta; suç­lu­da değil de Ya­ra­dan’da ka­ba­hat ?…

Yoksa…
Son yıl­lar­da sa­yı­sı çığ gibi bü­yü­yen ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­tin, özel­lik­le de iş­le­nen ci­na­yet­le­rin so­rum­lu­su “bis­fe­nol” mad­de­si mi acaba?…
Em­zik­le bü­yü­yen erkek be­bek­ler…
Te­ne­ke ku­tu­lar­da sa­tı­lan gazlı içe­cek­le­rin ba­ğım­lı­sı erkek ço­cuk­lar, de­li­kan­lı­lar, ye­tiş­kin­ler…
Ve da­ma­ca­na­lar­dan su içmek zo­run­da kalan; her yaş­tan er­kek­ler…
ABD’li bilim in­san­la­rı­nın açık­la­ma­la­rı­na göre (ne­den­se her şeyi onlar bulur, hem de ya­rar­lı-za­rar­lı ne varsa onlar bilir); bis­fe­nol mad­de­si, er­kek­le­rin hor­mo­nal den­ge­si­ni er­kek­lik­ten eş­cin­sel­li­ğe doğru te­tik­li­yor­muş, er­kek­le­ri efe­mi­ne­li­ğe itek­li­yor­muş.
Kuş­ku­suz ge­nel­lik­le pek çok kadın ta­ra­fın­dan bi­lin­di­ği gibi “gizli ya da açık” eş­cin­sel­ler; ka­dın­la­rı pek sev­mi­yor, ka­dın­lar­la re­ka­be­te gi­ri­şi­yor. On­la­rın ço­ğun­lu­ğu sanki birer kadın düş­ma­nı…
Do­ğuş­tan değil de böy­le­si­ne dış et­ken­ler­le de­ği­şim, dö­nü­şüm ge­çi­ren ve aynı anda/ha­li­ha­zır­da bir ka­dın­la evli olan er­kek­ler ço­ğal­dı­ğı için mi ka­dı­na yö­ne­lik şid­det, da­ha­sı ka­dı­nın ca­nı­na kast ar­tı­yor ?…
Ne yazık ki..
Ka­dın­la­rın uğ­ra­dı­ğı şid­det, kıyım, vah­şet gi­de­rek art­tık­ça; insan denen can­lı­la­rın ak­lı­na işte böyle ol­ma­dık dü­şün­ce­ler ve so­ru­lar üşü­şü­yor şu üç gün­lük dün­ya­da…
Ve biz ölüm­lü­ler; daha ne di­ye­bi­li­riz ki
Tanrı insan tü­rü­nün so­nu­nu ay­dın­lı­ğa çı­ka­ra !… Amen !…

%d blogcu bunu beğendi: