İyi Parti’den Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Didim şu­be­si­ni ve Didim El­bis­tan­lı­lar Der­ne­ği­ni zi­ya­ret etti « Mavi Didim Gazetesi

21 Haziran 2021 - 21:57

İyi Parti’den Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Didim şu­be­si­ni ve Didim El­bis­tan­lı­lar Der­ne­ği­ni zi­ya­ret etti

İyi Parti’den Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Didim şu­be­si­ni ve Didim El­bis­tan­lı­lar Der­ne­ği­ni zi­ya­ret etti
Son Güncelleme :

18 Mart 2021 - 20:32

285 views

İyi Parti’den Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Didim şu­be­si­ni ve Didim El­bis­tan­lı­lar Der­ne­ği­ni zi­ya­ret etti

İyi Parti Didim İlçe yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ve Şe­hit­le­ri Anma Günü do­la­yı­sıy­la Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Didim şu­be­si­ni zi­ya­ret etti.
Der­nek bi­na­sın­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te İyi Parti Didim İlçe Baş­ka­nı Vefa Berk Tez­se­ze­ner ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni, Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Didim Şube Baş­ka­nı İlker Tür­kol ve der­nek üye­le­ri kar­şı­la­dı.
Zi­ya­ret­te İyi Par­ti­li heyet, gün­de­mi de­ğer­len­di­re­rek, Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Didim Şube Baş­ka­nı İlker Tür­kol’a he­di­ye tak­dim etti.

El­bis­tan­lı­la­ra zi­ya­ret
İyi Par­ti­li heyet Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Didim şu­be­si­nin zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan Didim El­bis­tan­lı­lar Der­ne­ği­ni zi­ya­ret etti.
Zi­ya­ret­te gün­de­mi de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni be­lir­ten İlçe Baş­ka­nı Tez­se­ze­ner, “Didim El­bis­tan­lı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Tacim Bakır ve der­nek üye­le­ri­ne mi­sa­fir­per­ver­li­ği ve de­ğer­li fikir alış­ve­riş­le­ri için te­şek­kür ede­rim.” dedi. İlçe Baş­ka­nı Tez­se­ze­ner, zi­ya­re­tin so­nun­da El­bis­tan­lı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Tacim Bakır’a he­di­ye tak­dim etti.
Didim El­bis­tan­lı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Tacim Bakır “Didim coğ­ra­sın­da der­nek­ler ara­sın­da kül­tü­rel bağın güç­len­me­si için iş­bir­li­ği kap­sa­mın­da fır­sat bul­duk­ça bir araya ge­le­rek kon­se­süs oluş­tur­ma­nın ge­rek­li­li­ği­ni vur­gu­la­dı”