İstik­la­lin ne ol­du­ğu­nu so­nun­da an­la­dık « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 01:45

Erol Yıldız

Erol Yıldız

İstik­la­lin ne ol­du­ğu­nu so­nun­da an­la­dık

İstik­la­lin ne ol­du­ğu­nu  so­nun­da an­la­dık
Son Güncelleme :

28 Aralık 2020 - 15:02

330 views

İstik­la­lin ne ol­du­ğu­nu so­nun­da an­la­dık

 

Biz İstik­la­li­mi­zi bu ül­ke­de hep sa­vun­duk. Demek ki şimdi daha yeni İstik­la­lin ne ol­du­ğu­nu öğ­re­nen­ler var. İşte oku­ma­sı­nı bil­me­yen­ler bu işin ne ol­du­ğu­nu an­la­mak­ta güç­lük çe­ken­ler­dir. Bu ko­nu­da ülke men­fa­at­le­ri­ni hiçe sa­ya­rak şahsi men­fa­at­le­ri­ni öne çı­ka­ran­la­rın yap­tı­ğı bir ayıp­tır. Şah­sım ola­rak ben, kö­şe­le­ri­me baş­la­dı­ğım kırk yıl­dır, hep İstik­la­li­mi­zi sa­vun­dum. İstik­la­lin ne ol­du­ğu­nu bil­me­yen­le­re bir kere daha an­lat­mak is­ti­yo­rum.

İstik­lal ke­li­me­si­nin eş an­lam­lı­sı, her zaman dile ge­tir­di­ği­miz Ba­ğım­sız­lık ke­li­me­si­dir. Kı­sa­ca­sı, Tam ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı, Kur­tu­luş Sa­va­şı­mız­la çok ulus­lu dev­let­le­re karşı elde et­ti­ği­miz büyük mü­ca­de­le so­nun­da or­ta­ya çıkan ka­za­nı­mın ta ken­di­si­dir. Bu ulu­sal ka­za­nı­mın çok önem­li bazı sim­ge­le­ri mev­cut­tur. Gön­der­de dal­ga­la­nan ay yıl­dız­lı bay­ra­ğı­mız, tam ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zın en büyük sem­bo­lü­dür. Ulu­su­mu­zun bu ba­şa­rı­sı so­nu­cun­da, her sefer coşku ile tek­rar­la­dı­ğı­mız İstik­lal Mar­şı­mız ise ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zın sim­ge­si ve onun hay­kı­rı­şı­dır.

Çok şükür ki, yıl­lar­ca dile ge­tir­di­ği­miz tam ba­ğım­sız­lık ke­li­me­si­nin ge­re­ği­ni ya­şat­mak için mü­ca­de­le ettik. Ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zın ko­run­ma­sı sa­de­ce İstik­lal mar­şı­mı­zı söy­le­mey­le, Bay­ra­ğı­mı­zı gön­de­re çek­mey­le yet­mi­yor. Çağ­daş se­vi­ye­ler­le öl­çü­len ül­ke­miz, Hukuk ala­nın­da­ki eşit­lik, sağ­lık ala­nın­da­ki ge­rek­li­lik, yaşam ka­li­te­sin­de­ki den­ge­le­rin de eşit­lik öl­çü­sün­de ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ver­gi­len­dir­me­le­rin eşit­lik il­ke­si­ne uyum­lu, insan hak­la­rıy­la yaşam tarzı, her­ke­sin ko­ru­na­bi­le­ce­ği bir an­la­yış, ka­dın­la­rı­mı­zın hak­la­rın­dan, Ana­ya­sa­mı­zın tam uy­gu­lan­ma­sı­na kadar her şey bu il­ke­le­rin için­de yer al­mak­ta­dır.

“Ya İstik­lal Ya ölüm” ke­li­me­si boşa söy­le­nen ke­li­me de­ğil­dir. Kı­sa­ca­sı, bi­ri­le­ri­nin gü­dü­mün­de ya­şa­mak­tan­sa, ölmek daha net çö­züm­dür. Bizim için çok önem­li bir ol­gu­dur bu net dü­şün­ce­ler. Şimdi ge­le­lim 2021 yı­lı­nın İstik­lal Marşı yılı ola­rak kabul edil­me­si­ne. Bey­ler, ne­re­dey­di­niz bu za­ma­na kadar? Cum­hu­ri­ye­tin ku­rul­du­ğu 97 yıl bi­ti­yor. Bu ül­ke­nin tam ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ilan et­ti­ği ve çok ulus­lu dev­let­le­re ver­di­ği­miz ye­nil­gi so­nu­cun­da ka­zan­dı­ğı­mız yüz yıl oldu. Gerek ata­la­rı­mız, ge­rek­se tes­lim alan genç­ler ola­rak, bunu de­fa­lar­ca size an­lat­ma­ya ça­lı­şır­ken ne­re­dey­di­niz? Şimdi o kadar se­vinç­li­yim ki, geç de olsa Tam ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zın zik­re­dil­me­si bile gö­nül­le­rin tah­tı­nı oluş­tu­ru­yor. Bu sa­de­ce böyle kal­ma­ma­lı. Gerek ta­rım­da­ki yer­li­lik, gerek hu­kuk­sal alan­da­ki eşit­lik, top­rak­la­rı­mı­zın ya­ban­cı­lar­dan arın­dı­rı­la­rak ye­ral­tı kay­nak­la­rı­mı­zın milli ge­li­re dö­nüş­tü­rü­le­rek halka eşit ola­rak yan­sı­tıl­ma­sı da gel­mek­te­dir. Haydi gö­re­lim siz­le­ri.