CHP Didim Ka­dın­kol­la­rı Baş­ka­nı Arzu KURT’un İstan­bul Söz­leş­me­si Basın Açıklaması « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 21:08

CHP Didim Ka­dın­kol­la­rı Baş­ka­nı Arzu KURT’un İstan­bul Söz­leş­me­si Basın Açıklaması

CHP Didim Ka­dın­kol­la­rı Baş­ka­nı Arzu KURT’un İstan­bul Söz­leş­me­si Basın Açıklaması
Son Güncelleme :

20 Mart 2021 - 14:44

427 views

CHP Didim Ka­dın­kol­la­rı Baş­ka­nı Arzu KURT’un İstan­bul Söz­leş­me­si Basın

 

Açıklamasıİstan­bul Söz­leş­me­si Basın Metni

Ülke adına ka­ran­lık bir güne uyan­dık. Ka­dın­la­rın can si­mi­di olan İstan­bul Söz­leş­me­si, bir ge­ce­de tek adam hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan fes­he­dil­di! Bu ka­rar­la, ko­ru­ma ve uzak­laş­tır­ma ka­rar­la­rı­na rağ­men en gü­ven­li yer olan ev­le­rin­de hatta sokak or­ta­sın­da kat­le­di­len bin­ler­ce kadın; bir kez daha öl­dü­rül­müş­tür. 42 mil­yon ka­dı­nın hakkı elin­den alın­mış­tır.
Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fı­nı bir kez daha belli ede­rek; ka­dın­la­rın yaşam hak­kı­na sahip çıkan İstan­bul Söz­leş­me­si’ne des­tek çı­ka­ca­ğı­na, za­lim­le­rin ya­nın­da saf tut­muş­tur.
Tür­ki­ye’nin ilk im­za­cı­sı ol­du­ğu İstan­bul Söz­leş­me­si, ka­dı­na yö­ne­lik her türlü şid­de­tin ön­len­me­si için dev­le­te so­rum­lu­luk yük­le­mek­te­dir. Psi­ko­lo­jik şid­det, ıs­rar­lı takip, fi­zik­sel şid­det, zorla ev­len­dir­me, cin­sel ve eko­no­mik şid­det de dahil olmak üzere ka­dın­la­rı her türlü şid­det­ten ko­ru­yan en kap­sam­lı söz­leş­me­dir. Şimdi AKP hü­kü­me­ti­ne so­ru­yo­ruz: “Bu söz­leş­me­nin ne­yin­den ra­hat­sız ol­du­nuz?”
Ka­dı­nı yok sayan dü­zen­den doğan ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­tin ate­şi­ni har­la­mak, şah­sım hü­kü­me­ti­nin haddi de­ğil­dir. Ka­dı­na karşı vah­şet ve aile içi şid­det va­ka­la­rın­da ya­şa­na­cak ar­tı­şın ve­ba­li, İstan­bul Söz­leş­me­si’ni fes­he­den­le­rin boy­nun­da­dır.
20 Tem­muz sivil dar­be­si­nin fa­il­le­ri dur­mu­yor, hak­sız, hu­kuk­suz ve ada­let­siz uy­gu­la­ma­la­rı­na devam edi­yor. Dün gece TBMM’ye bir darbe daha ya­pıl­dı ve ka­dın­la­rın uzun mü­ca­de­le­ler so­nu­cun­da elde et­ti­ği ka­za­nım­lar heba edil­di, ev­ren­sel de­ğer­ler­den uzak­la­şıl­dı.
Mec­lis’te oy bir­li­ğiy­le kabul edil­miş olan İstan­bul Söz­leş­me­si, mil­le­tin ira­de­si yok sa­yı­la­rak fes­he­di­le­mez. İnsan hak­la­rı, temel hak ve öz­gür­lük­ler ala­nın­da­ki söz­leş­me­ler TBMM ka­ra­rıy­la; yani ka­nun­la alı­nır. Bu karar açık­ça Ana­ya­sa­mı­zı da yok say­mak­tır. Kadın ci­na­yet­le­ri po­li­tik­tir. Biz, Er­do­ğan’ın TBMM’yi ve hu­ku­ku yok sa­ya­rak al­dı­ğı İstan­bul Söz­leş­me­si’nden çe­kil­me ka­ra­rı­nı ta­nı­mı­yo­ruz, ta­nı­ma­ya­ca­ğız!
Biz ka­dın­lar kork­mu­yo­ruz, sin­mi­yo­ruz, za­lim­le­re itaat et­mi­yo­ruz, geri dur­mu­yo­ruz. Onlar korku yay­ma­ya ça­lış­tık­ça, bizim ör­güt­lü gü­cü­müz her geçen gün bü­yü­yor. Onlar dal­la­rı­mı­zı bu­da­ma­ya ça­lış­tık­ça, bizim kök­le­ri­miz güç­le­ni­yor.
Başta TBMM olmak üzere her plat­form­da bu söz­leş­me­nin ge­rek­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­mak için kadın ha­re­ke­tiy­le bir­lik­te mü­ca­de­le­mi­ze devam ede­ce­ğiz. Bun­dan sonra bu­lun­du­ğu­muz her alan; so­kak­lar, ma­hal­le­ler, mey­dan­lar dahil bizim için mü­ca­de­le ala­nı­dır.
Vic­dan sa­hi­bi her er­ke­ğin an­ne­si, eşi, kar­de­şi, ar­ka­da­şı olan ve ya­şa­mın eşit or­ta­ğı olan ka­dın­lar­la be­ra­ber ola­ca­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Biz, hep bir­lik­te bu zulme dur di­ye­ce­ğiz. Tür­ki­ye’ye ay­dın­lık gün­le­ri biz­ler ge­ti­re­ce­ğiz!
Arzu KURT
CHP Didim Ka­dın­kol­la­rı Beş­ka­nı