İŞKUR İl Müdürü Terzi’den kısa çalışma ödeneği hatırlatması « Mavi Didim Gazetesi

15 Mayıs 2021 - 08:23

İŞKUR İl Müdürü Terzi’den kısa çalışma ödeneği hatırlatması

İŞKUR İl Müdürü Terzi’den kısa çalışma ödeneği hatırlatması
Son Güncelleme :

27 Nisan 2021 - 14:11

171 views

İŞKUR İl Müdürü Terzi’den kısa çalışma ödeneği hatırlatması

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan tüm sek­tör­ler için Kısa Ça­lış­ma Öde­ne­ği’nin üç ay daha uza­tıl­ma­sı­nın ar­dın­dan İŞKUR Aydın İl Mü­dü­rü Rahmi Terzi, bun­dan fay­da­lan­mak is­te­yen­le­rin en kısa sü­re­de mü­dür­lü­ğe baş­vu­ru yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni ha­tır­lat­tı.
Terzi yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ko­vid-19 sal­gı­nı­nın et­ki­le­ri­ni azalt­mak için kı­sıt­la­ma ted­bir­le­ri uy­gu­la­dı­ğı­mız şu gün­ler­de, iş­ve­ren­le­re bek­le­dik­le­ri haber Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ve­ril­di. 31 Mart 2021 ta­ri­hi­ne kadar her­han­gi bir dönem kısa ça­lış­ma öde­ne­ğin­den fay­da­lan­mış iş­yer­le­ri ve yine aynı dö­nem­ler­de fay­da­la­nan ça­lı­şan­la­ra kısa ça­lış­ma öde­ne­ğin­den 3 ay daha fay­da­lan­ma im­ka­nı ve­ril­miş­tir.
İşve­ren­le­ri­mi­zin kısa ça­lış­ma öde­ne­ğin­den tek­rar fay­da­la­na­bil­me­le­ri için en kısa sü­re­de İŞKUR İl Mü­dür­lü­ğü ve Hiz­met Mer­kez­le­ri­miz­le ir­ti­ba­ta geç­me­ye davet edi­yo­ruz. Bu sü­reç­te iş ve iş­le­me­le­rin bir sek­te­ye uğ­ra­ma­dan, bir ge­cik­me­ye mahal ver­me­den yü­rü­tü­le­bil­me­si için Ku­ru­mu­mu­za ya­pı­la­cak baş­vu­ru­lar için ge­ci­kil­me­me­si­ni önem­le rica edi­yo­ruz” dedi.