İnsanı İnsan Ye­ri­ne Koy­mak Lazım « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 02:02

Erol Yıldız

Erol Yıldız

İnsanı İnsan Ye­ri­ne Koy­mak Lazım

İnsanı İnsan Ye­ri­ne Koy­mak Lazım
Son Güncelleme :

21 Mayıs 2021 - 9:19

146 views

İnsanı İnsan Ye­ri­ne Koy­mak Lazım

Sev­gi­li Hacı kar­de­şim bir se­vin­miş bir se­vin­miş ki di­yecek ke­li­me bu­la­mı­yo­rum. Sanki yaşı kü­çül­müş ve on sekiz ya­şı­na ye­ni­den geri dön­müş. Ha­va­lar­da bir uç­ma­dı­ğı kal­mış. Ne ya­pa­cak­sın adam ha­ya­tın­da bir ga­ze­te kitap açıp oku­ma­yın­ca dün­ya­dan bi­ha­ber olu­yor. Ken­di­si­ne di­yecek sözüm yok da, ya ge­le­cek­te­ki to­run­la­rı ne alem­de ola­cak çok üzü­lü­yo­rum. Ken­di­si Ana­do­lu’nun küçük bir ka­sa­ba­sın­da çift­çi­lik ya­pı­yor, ya­nın­da da biraz keçi ko­yu­nu var. Buna rağ­men üç ku­ru­şa ey­val­lah di­ye­rek çek­ti­ği ezi­yet­le­ri boyun eğe­rek te­la­fi et­me­ye ça­lı­şı­yor. Ken­di­si­ne sorum neden se­vinç­li­sin diye. Bana ver­di­ği cevap üzü­le­rek söy­lü­yo­rum ki, IQ sağ­lı­ğı­nın bozuk ol­du­ğu ka­na­ati­ni uyan­dı­rı­yor. Yap­ma­yın bu in­san­la­rın sağ­lı­ğı ile oy­nu­yor­su­nuz. Adam hala ha­ya­tın­da geç­me­di­ği köp­rü­le­rin be­da­va ol­ma­sın­dan do­la­yı se­vinç­ten ölecek.

Ben mi, evet ben de çok şaş­kı­nım. Acaba dedim kendi ken­di­me, bak ne kadar güzel olmuş, keşke hep böyle olsa diye. Sonra bir­den sil­ke­len­dim. “Ak­lı­nı topla Erol” dedim kendi ken­di­me. Zaten tam ka­pan­ma var ya. Ne zaman be­da­va ge­çe­cek­sin bu köp­rü­ler ve yol­lar­dan. Res­men bey­ni­miz­le alay edi­yor­lar. Ben mi yan­lış bi­li­yo­rum diye de ak­lım­dan muh­tar­lı­ğı ara­mak geldi içim­den ama, o cevap ve­re­bi­lir mi diye de te­red­düt et­ti­ğim­den vaz geç­tim.

Nasıl ol­duy­sa te­miz­lik ile il­gi­li sa­tış­lar ya­sak­lan­mış. Bunu karar veren mer­ci­de­ki me­mur­lar her halde daha ön­ce­den simit sa­tı­yor­lar­mış. Yoksa böyle bir yan­lış ka­rar­dan dönme eği­li­min­de bu­lun­maz­lar­dı. TMM diye haf­ta­nın ne­re­dey­se iki günü stat­lar­da maç­la­rı fi­ilen de ol­ma­sa iz­le­yen bir mil­le­tiz. İstik­lal Mar­şı­mı­zın söy­len­me­si­ne az kala, ül­ke­mi­zin Cum­hur­baş­ka­nı’nın afişi çok ho­şu­ma gi­di­yor. Te­miz­lik, Maske, Me­sa­fe. Bunu hala an­la­ma­yan ve ku­ral­la­ra uy­ma­yan­la­ra ka­fa­sı­na sokar gibi söy­len­me­si ger­çek­ten ol­ma­sı ge­re­ken bir uya­rı­dır. Peki bu te­miz­lik ko­nu­su bu kadar önem­liy­ken, neden tu­va­let ka­ğı­dı, pe­çe­te, havlu kağıt ve pet ya­sak­la­nır. Be­re­ket vere kısa za­man­da yol­dan dö­nül­müş. Ben maç­lar­da­ki TMM afi­şi­ni her gör­dü­ğüm­de keşke TBMM ha­tır­la­tıl­say­dı diye de dü­şü­nü­yo­rum. Ha­tır­lat­sa da ara­da­ki büyük ke­li­me­si or­ta­dan kalk­tı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Sa­nı­rım IQ me­se­lem­den kay­nak­lı.

Bir dos­tum bana an­lat­mış­tı. Hay­van­lar­da en akıl­lı olan­lar IQ ola­rak en yük­sek may­mun­lar­mış. Biraz al­tın­da ise Yak var­mış. Yak­la­rı bi­lir­si­niz diye dü­şü­nü­yo­rum. Bil­me­yen­le­re du­yu­ru­lur. Tibet Ökü­zü­nün bir başka adı­dır Yak. Hani bir tabir var­dır, “Ökü­zün trene bak­tı­ğı gibi” der­ler. Oku­mak ve bi­linç­li dav­ran­mak IQ ora­nı­nı art­tı­ra­cak­tır. Artık bize bun­lar aci­len ge­re­ki­yor. Cad­de­den kar­şı­ya geç­mek is­te­yen köpek bile durup bek­li­yor. Araç geç­tik­ten sonra kar­şı­ya ge­çi­yor. Henüz biz onlar kadar da ola­ma­dık diye dü­şü­nü­yo­rum. Sürç i lisan et­tiy­sek af ola ne di­ye­lim.