İlk 10’da yer alan Aydın, 42’inci sı­ra­ya ge­ri­le­di « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 07:59

İlk 10’da yer alan Aydın, 42’inci sı­ra­ya ge­ri­le­di

İlk 10’da yer alan Aydın, 42’inci sı­ra­ya ge­ri­le­di
Son Güncelleme :

01 Şubat 2021 - 19:16

576 views

İlk 10’da yer alan Aydın, 42’inci sı­ra­ya ge­ri­le­di

Sos­yo­eko­no­mik ge­liş­miş­lik tab­lo­la­rın­da 1990’lı yıl­la­rın ikin­ci ya­ra­sı­na kadar ilk 10’da yer alan Aydın, bugün kişi ba­şı­na düşen milli ge­lir­de 42’inci sı­ra­ya ge­ri­le­di.

Eko­no­mi Ga­ze­te­ci­le­ri Der­ne­ği üye­le­ri, mes­lek odası baş­kan­la­rı­nı din­le­ye­rek kent­le­rin eko­no­mi nab­zı­nı tut­ma­ya devam edi­yor.
Aydın Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Hakan Ülken son 25 yılda kent­le­ri­nin ka­mu­dan ye­ter­li ya­tı­rı­mı ala­ma­dı­ğı­nı.
Ak­sa­ray Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Cü­neyt B. Gök­taş cazip ya­tı­rım avan­ta­jı sunan şe­hir­le­ri­nin marka şir­ket­le­rin göz­de­si ol­ma­ya devam ede­ce­ği­ni söy­le­di.

‘Tür­ki­ye Eko­no­mi­yi Ko­nu­şu­yor’ baş­lık­lı gö­rün­tü­lü plat­form üze­rin­den ya­yın­la­nan et­kin­li­ği­ne devam eden EGD’nin bu haf­ta­ki ko­nuk­la­rı Ak­sa­ray Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Cü­neyt B. Gök­taş ve Aydın Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Hakan Ülken oldu. Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­da­ras­yo­nu’nun des­tek ver­di­ği prog­ram­da TGF Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi ve Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Semra Şener de hazır bu­lun­du. EGD Baş­ka­nı Celal Top­rak ve EGD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Meh­met Uluğ­tür­kan’ın mo­de­ra­tör­lü­ğün­de­ki prog­ra­ma ka­tı­lan Aydın Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Hakan Ülken, kent­le­ri­nin eko­no­mi­siy­le il­gi­li de­ğer­len­dir­me yaptı.

İlk 10’da yer alan Aydın, 42’inci sı­ra­ya ge­ri­le­di

25 YILDA 30 SIRA DÜŞÜŞ
“Aydın’ın tarım, sa­na­yi, tu­rizm ve ener­ji sek­tör­le­rin­de­ki yük­sek po­tan­si­ye­li­ne dik­kat çeken Aydın TO Baş­ka­nı Hakan Ülken, “Sos­yo­eko­no­mik ge­liş­miş­lik tab­lo­la­rın­da 1990’lı yıl­la­rın ikin­ci ya­ra­sı­na kadar ilk 10’da yer alan Aydın, bugün kişi ba­şı­na düşen milli ge­lir­de 42’inci sı­ra­ya ge­ri­le­di. Bunu Aydın kendi is­te­se ya­pa­maz­dı. Teş­vik uy­gu­la­ma­sıy­la re­ka­bet ede­mez hale ge­ti­ri­len Aydın’a ge­rek­li kamu ya­tı­rı­mı ya­pıl­ma­dı. Ege’de ha­va­li­ma­nı, fuar alanı, ser­best böl­ge­si, şehir has­ta­ne­si ve her­han­gi bir bölge mü­dür­lü­ğü bu­lun­ma­yan bir şehir olduk. Mer­ke­zi yö­ne­tim ta­ra­fın­dan yal­nız bı­ra­kı­lan ken­ti­miz ye­ter­li kamu des­te­ği­ni alsa Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne lo­ko­mo­tif­lik ya­pa­bi­lir” dedi.

KU­ŞA­DA­SI İLE KA­RA­CA­SU AYNI MI?
Teş­vik­te ger­çek­leş­ti­ri­len ‘ilçe bazlı’ dü­zen­le­me­nin de eko­no­mi­ye ye­ter­li katkı sağ­la­ya­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Ülken, “Aydın, 2’nci il­çe­le­ri bir ba­sa­mak son­ra­sın­dan yani 3’üncü bölge teş­vik­le­rin­den ya­rar­la­nı­yor. Oysa doğru olan her il­çe­nin de­ğer­len­di­ri­le­rek sı­nıf­lan­dı­rıl­ma­sı­dır. Aydın’ın Ku­şa­da­sı il­çe­siy­le Ka­ra­ca­su il­çe­si­nin aynı ka­te­go­ri­de de­ğer­len­dir­mek doğru olmaz. Pa­ra­met­re­le­re bak­tı­ğı­nız­da Ku­şa­da­sı 1’inci, Ka­ra­ca­su 6’ıncı bölge teş­vik­le­rin­den ya­rar­lan­ma­lı. Biz ilçe bazlı teş­vik­le­rin ka­te­go­ri­ze edil­me­si­nin yanı sıra sek­tö­rel teş­vik uy­gu­la­ma­la­rı­nı bek­li­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

GÜ­NEŞ­TEN SOĞUK HAVA DE­PO­SU
Tarım ürün­le­ri­nin katma de­ğe­ri­ni yük­selt­me ve de­ğe­rin­de pa­zar­la­ma çer­çe­ve­sin­de oda ve bor­sa­lar­la bir­lik­te ener­ji­si­ni gü­neş­ten elde eden soğuk hava de­po­su kur­duk­la­rı­nı an­la­tan Ülken, “İncir başta olmak üzere ta­rım­sal ürün­le­ri­mi­zi ko­ru­ya­ca­ğı­mız, hasat dö­ne­min­de çok ucuza sat­ma­dan üre­ti­ci­mi­zi ko­ru­ya­ca­ğı­mız bir pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­dik. Ta­rım­sal gı­da­la­rı­mı­zın ih­ra­ca­tı­nı tüm yıla ya­ya­rak daha fazla gelir elde et­me­ye baş­la­dık. Bunun Tür­ki­ye’ye örnek ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz” dedi.

BÜYÜK MAR­KA­LA­RIN YA­TI­RIM TERCİHİ
Ak­sa­ray Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Cü­neyt B. Gök­taş da Tür­ki­ye’de ya­tı­rım de­nin­ce ilk akla gelen şe­hir­ler ara­sın­da yer al­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ku­zey­le gü­ne­yin, do­ğuy­la ba­tı­nın mer­ke­zin­de yer alan dep­rem riski düşük Ak­sa­ray, 5’inci bölge teş­vik avan­ta­jı­nı doğru de­ğer­len­dir­di. Son dü­zen­le­mey­le teş­vik­te 5’ten 4’üncü böl­ge­ye yük­se­len bir bölge ol­ma­mı­za rağ­men fark­lı sek­tör­ler­den büyük grup­la­rın ilgi odağı ol­ma­ya devam edi­yo­ruz. Mer­kez­de­ki OSB’mize il­çe­ler­le kar­deş OSB’ler ka­zan­dı­rı­yo­ruz. Böy­le­ce yeni kur­du­ğu­muz OSB’lerle 6’ıncı bölge teş­vik­le­ri­ni kul­la­nan şehir ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz” dedi.

Ak­sa­ray’ın ge­li­ri­nin yüzde 70’lik bö­lü­mü­nü tarım ve hay­van­cı­lık­tan elde et­ti­ği­ne vurgu yapan ATSO Baş­ka­nı Gök­taş, “Süt iş­le­me ağır­lık­lı gıda, teks­til ve oto­mo­tiv sek­tör­le­rin­de al­dı­ğı­mız büyük ya­tı­rım­lar son dö­nem­de Ak­sa­ray sa­na­yi­si­ni de bü­yüt­tü. İstan­bul ve An­ka­ra başta olmak üzere bir­çok büyük şeh­rin et ve süt te­da­ri­ki­ni sağ­la­yan bir ken­tiz. Kav­şak nok­ta­sın­da olma avan­ta­jı­mı­zı yeni ya­tı­rım­lar­la güç­len­di­re­rek Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne daha fazla katkı sağ­la­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Tür­ki­ye ve dün­ya­da önem­li söz sa­hi­bi olan bir kon­fek­si­yon mar­ka­sı 4 bin kişi is­tih­dam sağ­la­ya­ca­ğı lo­jis­tik ope­ras­yon ya­tı­rı­mı­nı Ak­sa­ray’da ger­çek­leş­tir­me ka­ra­rı aldı. Bu ya­tı­rım ye­ni­le­ri­ni de be­ra­be­rin­de ge­ti­recek. Tür­ki­ye’nin ya­tı­rım kav­şa­ğı şehri olma yo­lun­da iler­li­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

AK­SA­RAY – ULU­KIŞ­LA TREN YOLU İSTEĞİ
Tür­ki­ye’nin en genç il­le­rin­den biri olan Ak­sa­ray’ın 100 mil­yon do­lar­lık ih­ra­ca­tı­nı hızla ar­tı­ra­bi­le­ce­ği­ni ancak en önem­li en­ge­lin Mer­sin Li­ma­nı’na ula­şım zor­lu­ğu ol­du­ğu­nu an­la­tan Gök­taş, “Tarım ve sa­na­yi­nin önem­li şehri Ak­sa­ray, henüz tren yo­luy­la ta­nı­şa­bil­miş değil. İhale aşa­ma­sı­na gel­di­ği be­lir­ti­len Ak­sa­ray- Ulu­kış­la tren yolu pro­je­si­nin ha­ya­ta geç­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Bu proje ha­ya­ta geç­ti­ğin­de ih­ra­cat ra­kam­la­rı­mı­zın hızla ar­ta­ca­ğı­nı bi­li­yo­ruz” dedi.