İL AFET RİSK AZALTMA PLANLAMA TOPLANTISI YAPILDI « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 08:14

İL AFET RİSK AZALTMA PLANLAMA TOPLANTISI YAPILDI

İL AFET RİSK AZALTMA PLANLAMA TOPLANTISI YAPILDI
Son Güncelleme :

14 Ocak 2021 - 8:19

408 views

İL AFET RİSK AZALTMA PLANLAMA TOPLANTISI YAPILDI

 

Vali yar­dım­cı­mız Sayın Ömer Faruk Günay’ ın baş­kan­lı­ğın­da İl Afet Risk azalt­ma plan­la­ma­la­rı­na ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı dair top­lan­tısı 13 Ocak 2021 günü saat 14,00’da İl Afet Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonunda ger­çek­leş­ti­.

Toplanda, Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri Odası Aydın İl Tem­sil­ci­li­ği Yö­ne­tim ku­ru­lu adına İl Tem­sil­ci­miz Hasan KURU ve tem­sil­ci yar­dım­cı­mız İlhan ADI­YA­MAN top­lan­tı­ya ka­tı­la­rak katkı koy­muş­lar­dır.

İl Afet mü­dü­rü­müz Sayın Ra­ma­zan Har­man ve mes­lek oda­la­rı­mı­zın ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da il tem­sil­ci­miz Sayın Hasan Kuru yer­bi­lim­le­ri öze­lin­de ko­nu­ya iliş­kin su­num­la­rın­da;

* Yeni imar alan­la­rı­nın tes­pi­ti, ön­ce­lik­li kent­sel dö­nü­şüm alan­la­rı­nın be­lir­len­me­si ve yapı güç­len­dir­me fa­ali­yet­le­ri ön­ce­si de­tay­lı zemin etüd­le­ri ve je­olo­ji hiz­met­le­ri­nin alın­ma­sı ve yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı,
* Doğal afet, dep­rem­sel­lik ve zemin açı­sın­dan uygun yeni imar alan­la­rı­nın tes­pi­ti ve ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­mak kay­dıy­la yer­le­şim yer­le­ri üze­rin­de bu­lu­nan aktif fay hat­la­rı­nın sa­kı­nım bant­la­rı oluş­tu­ru­la­rak, uygun pro­je­ler­le des­tek­le­ne­rek is­kan­dan arın­dı­rıl­ma­sı

*Yapı de­ne­tim sis­te­min­de, yapı ruh­sa­tı­na imza atan mes­lek di­sip­lin­le­ri­nin etkin kont­ro­lü­nün sağ­lan­ma­sı açı­sın­dan ge­rek­li yasal dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı,
*Yapı ve iskan ruh­sa­tı veren be­le­di­ye­le­ri­miz­de je­olo­ji mü­hen­dis­le­ri­nin görev al­ma­la­rı, hu­sus­la­rın­da bil­gi­le­ri­ni sun­muş­lar­dır.