HÜ­KÜ­METİN ‘’2020 CİNSİYET EŞİTLİĞİ’’ KAR­NESİ « Mavi Didim Gazetesi

15 Mayıs 2021 - 07:55

HÜ­KÜ­METİN ‘’2020 CİNSİYET EŞİTLİĞİ’’ KAR­NESİ

HÜ­KÜ­METİN ‘’2020 CİNSİYET EŞİTLİĞİ’’ KAR­NESİ
Son Güncelleme :

30 Aralık 2020 - 16:00

694 views

Kurt, kadın ve çocuk hak­la­rı açı­sın­dan 2020 yı­lı­nı de­ğer­len­dir­di

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Didim İlçe Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Arzu Kurt, ya­zı­lı ola­rak yap­tı­ğı açık­la­ma ile kadın ve çocuk hak­la­rı açı­sın­dan 2020 yı­lı­nı de­ğer­len­dir­di.
HÜ­KÜ­METİN ‘’2020 CİNSİYET EŞİTLİĞİ’’ KAR­NESİ

Ocak ayın­da “Hü­kü­me­tin 2020 cin­si­yet eşit­li­ği kar­ne­si” di­ye­rek:
-27 kadın ci­na­ye­ti ve 7 şüp­he­li kadın ölümü ger­çek­leş­ti.
-Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si pro­fe­sö­rü Bedri Gen­der, Ela­zığ dep­re­min ge­rek­çe­si­nin çocuk yaşta ev­len­dir­me­nin ya­sak­lan­ma­sı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. İlgili kişi hak­kın­da üni­ver­si­te ta­ra­fın­dan in­ce­le­me baş­la­tıl­dı.
-“Deve si­di­ği şi­fa­lı­dır” şek­lin­de garip açık­la­ma­lar yapan Ya­lo­va Üni­ver­si­te­si’nde öğ­re­tim gö­rev­li­si olan Doç. Dr. Ebu­be­kir Sifil, bu defa da er­ke­ğin bir­den fazla eşi­nin ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di, bunun meşru ol­du­ğu­nu iddia etti.
-Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı, üni­ver­si­te­ler ve ilçe milli eği­tim mü­dür­lük­le­ri ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen bir bilim pro­je­si­nin afi­şin­de “erkek öğ­ren­ci­le­re yö­ne­lik­tir” yazdı ve kız öğ­ren­ci­le­ri yok saydı.
-Düz­ce Kay­naş­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Birol Şahin, Tür­ki­ye A Milli Kadın Vo­ley­bol Ta­kı­mı hak­kın­da kadın düş­ma­nı açık­la­ma­lar lis­te­si­ne bir ye­ni­si­ni ek­le­di ve kadın spor­cu­la­rın ken­di­ni teş­hir et­ti­ği­ni iddia etti ve “Dünya şam­pi­yo­nu olsan ne yazar. Di­ni­mi­ze göre ka­dın­lar kendi ara­la­rın­da spor ya­pa­bi­lir­ler, er­kek­ler hu­zu­run­da açık saçık ola­rak değil” dedi.
-Dün­ya­nın dört bir ya­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­len Las Tesis ey­le­min­de ka­dın­la­ra karşı şid­det uy­gu­la­nan “tek” ül­ke­nin Cum­hur­baş­ka­nı, başka ül­ke­ler­de­ki po­lis­ler hak­kın­da “cop­lar­la ba­yan­la­rı dö­vü­yor­lar, bun­la­rı ek­ran­lar­dan iz­le­dik. Türk po­li­si yapsa dün­ya­yı ayağa kal­dı­rır­lar” dedi.

Şubat ayın­da:
-22 kadın ci­na­ye­ti ve 12 şüp­he­li kadın ölümü ger­çek­leş­ti.
-Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı’nın sözde ka­dı­na şid­det­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da kur­du­ğu aile ve dini reh­ber­lik bü­ro­la­rı­na baş­vu­ran ka­dın­la­ra, akla ziyan tav­si­ye­ler­de bu­lun­du­ğu or­ta­ya çıktı. Ba­sın­da­ki ha­be­re göre; gö­rev­li kişi, şid­det ne­de­niy­le bo­şan­mak is­te­yen bir ka­dı­na “Da­ya­nıl­maz hale gel­diy­se, bü­yük­le­ri­niz­le is­ti­şa­re edin. Biz di­yo­ruz ki aile bü­yük­le­riy­le sı­kın­tı­yı aş­ma­ya ça­lı­şın” diyor. Şid­de­te maruz ka­lın­dı­ğın­da ise po­li­si ara­mak ye­ri­ne “Uygun dille se­be­bi­ni sorun. Çok büyük bir sorun değil bu, ko­nu­şa­rak çö­ze­bi­lir­si­niz.” öne­ri­sin­de bu­lu­nu­yor. “Şid­det gör­dü­ğüm­de ne yap­mam ge­re­kir?” diye soran ka­dı­na ise “Vu­rur­sa tepki ver­me­yin, ora­dan uzak­la­şın. Oda­nı­za çe­ki­lin. ‘Nasıl is­ti­yor­san öyle ya­pa­yım’ diye olayı ört­me­ye ça­lı­şın, ama uygun za­man­da açın. Suç­la­yı­cı dille ko­nuş­ma­yın. Ko­nuş­ma­nın so­nun­da ‘Peki, po­li­si ara­mak ge­re­kir mi?’ diye so­rul­du­ğun­da ise te­le­fon­da­ki kişi “Yok, bu tür şey­le­ri çö­zer­si­niz in­şal­lah. Allah’a ema­net olun…” diyor.
-Ada­let Ba­kan­lı­ğı’nın ikin­ci yargı pa­ke­ti ça­lış­ma­sı­na göre, aile uyuş­maz­lık­la­rı­na da zo­run­lu ara­bu­lu­cu­luk ge­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor. Bo­şan­ma­lar­da şid­det varsa ara­bu­lu­cu­luk ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği halde, ‘’mah­ke­me­le­rin iş yü­kü­nün ha­fif­le­til­me­si’’ ge­rek­çe ola­rak su­nu­lu­yor.
-TÜİK’in bu ay açık­la­dı­ğı ra­po­ra göre; son 1 sene için­de ev­li­lik oranı aza­lır­ken, bo­şan­ma oran­la­rı arttı. Geçen sene öl­dü­rü­len 474 ka­dın­dan 114’ü bo­şan­mak veya ay­rıl­mak gibi kendi ha­yat­la­rı­na dair karar almak is­ter­ken öl­dü­rül­dü.

Mart ayın­da;
-29 kadın ci­na­ye­ti ve 9 şüp­he­li kadın ölümü ger­çek­leş­ti.
-Co­vid-19 sal­gı­nı ile bir­lik­te ka­ran­ti­na ön­lem­le­ri ile baş­la­yan eve ka­pan­ma uy­gu­la­ma­la­rı, bir­çok so­ru­nu be­ra­be­rin­de ge­tir­di. Ka­dın­la­rın iş yükü daha da arttı.
-Te­le­viz­yon­da ya­yın­la­nan bir prog­ram­da ko­nu­şan İla­hi­yat­çı Ali Rıza De­mir­can, ko­ro­na vi­rü­sün ne­de­ni­nin “ev­li­lik dışı iliş­ki ve eş­cin­sel­lik” ol­du­ğu­nu iddia etti.
-Ko­ro­na virüs sal­gı­nı ne­de­niy­le baş­la­yan uzak­tan eği­tim prog­ra­mın­da ço­cuk­la­ra Adnan Men­de­res’in idam sah­ne­si de­tay­lı şe­kil­de iz­le­til­di, ya­yın­la­nan gö­rün­tü­ler ka­mu­oyu ta­ra­fın­dan büyük tepki çekti. Tep­ki­le­rin ar­dın­dan açık­la­ma yapan Milli Eği­tim Ba­ka­nı Ziya Sel­çuk ise, gö­rün­tü­le­rin ‘de­net­le­me ih­ti­ya­cı duy­ma­dı­ğı’ bir ekip ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­dı­ğı­nı ifade etti.
-TRT EBA TV ya­yın­la­rın­da­ki kadın öğ­ret­men­ler, kı­ya­fet­le­ri ba­ha­ne edi­le­rek, kadın düş­ma­nı tar­tış­ma­la­rı­nın he­de­fi ha­li­ne geldi. Yine EBA TV’de öğ­ren­ci­le­re cin­si­yet­çi bir eği­tim ve­ril­di. Vi­de­oya göre “ma­sa­yı ha­zır­la­ma” ve “ütü yapma” gibi ev iş­le­ri, erkek ses­len­dir­me­siy­le komut ola­rak ve­ri­li­yor ve kadın oyun­cu ta­ra­fın­dan bu işler ye­ri­ne ge­ti­ri­li­yor.
-Dü­şün­ce ku­ru­lu­şu Fre­edom House’un ha­zır­la­dı­ğı “Dün­ya­da Öz­gür­lük­ler 2020” ra­po­ru­na göre; Tür­ki­ye son 10 yılda dünya ge­ne­lin­de öz­gür­lük­le­rin en çok ge­ri­le­di­ği ikin­ci ülke oldu.

Nisan ayın­da;
-20 kadın ci­na­ye­ti ve 20 şüp­he­li kadın ölümü ger­çek­leş­ti.
-Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı İstan­bul İl Müdür Yar­dım­cı­sı Nail Noğay, “Ço­cuk­la­rım aç, nasıl evde ka­la­yım” diyen ka­dı­na düş­man­ca bir tutum ser­gi­le­ye­rek “Geber” ce­va­bı­nı verdi. Ka­mu­oyu­nun tep­ki­si son­ra­sın­da gö­rev­den alın­dı.
-Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı Ali Erbaş, ca­mi­de yap­tı­ğı bir ko­nuş­ma­sın­da ho­mo­fo­bik ve cin­si­yet­çi ifa­de­ler kul­lan­dı. Erbaş ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan “Ra­ma­zan Gün­lük­le­ri” isim­li ki­tap­ta da üni­ver­si­te genç­le­ri özel ha­yat­la­rıy­la il­gi­li ko­nu­lar­da hedef gös­te­ril­di.
-Di­ya­net’in açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Al­man­ya’da ya­şa­yan Metin Çakır is­min­de bir tıp dok­to­ru, eş­cin­sel­li­ği has­ta­lık ola­rak ni­te­len­dir­di. Tep­ki­le­rin ar­dın­dan has­ta­ne, dok­to­ru gö­rev­den al­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Mayıs ayın­da;
– 21 kadın ci­na­ye­ti ve 18 şüp­he­li kadın ölümü ger­çek­leş­ti.
– Gazi Üni­ver­si­te­si De­ka­nı Orhan Acar, çev­ri­mi­çi eği­tim sı­ra­sın­da ka­me­ra ve mik­ro­fo­nu­nun ka­pa­lı ol­du­ğu­nu zan­ne­dip “çak­tır­ma kız­la­rın re­sim­le­ri­ni de gö­rü­yo­ruz” dedi. Gazi Üni­ver­si­te­si, dekan hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tın­ca, Orhan Acar gö­re­vin­den is­ti­fa etti.
-AKP’li İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis Üyesi Ham­dul­lah Arvas, Muğla’da kat­le­di­len Zey­nep Şen­pı­nar’ın ar­dın­dan kadın düş­ma­nı bir açık­la­ma­da bu­lun­du. Kadın ci­na­yet­le­ri­ni meş­ru­laş­tır­ma­ya ça­lı­şa­rak “Hi­ka­ye aynı, öz­gür­lük düş­kü­nü bir kadın ve gay­ri­meş­ru ya­şan­tı­sı için­de geçen bir ölüm hi­ka­ye­si” dedi. Aynı akşam bin­ler­ce kadın sos­yal med­ya­da ona ge­re­ken cevap verdi.
-Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı çev­ri­mi­çi ola­rak ya­yım­la­dı­ğı “Aile Ha­ya­tı­mız” isim­li bir do­kü­man­da, ka­dın­lar­la er­kek­le­rin bir­lik­te dans et­me­me­le­ri­ni, el ele halay çek­me­me­le­ri­ni, ho­ro­na dur­ma­ma­la­rı­nı öğüt­le­di ve bun­la­rın İslam’a ay­kı­rı ol­du­ğu­nu iddia etti.

Ha­zi­ran ayın­da;
-27 kadın ci­na­ye­ti ve 23 şüp­he­li kadın ölümü ger­çek­leş­ti.
-Bir kadın, evli ol­du­ğu er­ke­ğin şid­de­tin­den ka­ça­rak baş­vur­du­ğu ka­ra­ko­lun yön­len­dir­di­ği sı­ğın­ma evine yer­leş­ti. Aynı ka­ra­kol­da gö­rev­li olan ve evli ol­du­ğu er­ke­ğin ar­ka­da­şı olan polis me­mu­ru, şid­det uy­gu­la­yı­cı­sı er­ke­ğe sı­ğın­ma evi­nin ad­re­si­ni verdi.
-Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan Onur Ayı hak­kın­da yap­tı­ğı bir açık­la­ma­da, top­lum­sal cin­si­yet eşit­li­ği için mü­ca­de­le eden ki­şi­le­re it­ha­fen “Bu tür mar­ji­nal akım­la­rı des­tek­le­yen­ler bizim gö­zü­müz­de aynı sap­kın­lı­ğın or­tak­la­rı­dır” dedi.

Tem­muz ayın­da;
-36 kadın ci­na­ye­ti ve 11 şüp­he­li kadın ölümü ger­çek­leş­ti.
-Ka­dın­la­rın can si­mi­di olan İstan­bul Söz­leş­me­si aley­hi­ne bir­çok açık­la­ma ya­pıl­dı.
AKP Genel Baş­kan­ve­ki­li Numan Kur­tul­muş, “Nasıl usu­lü­nü ye­ri­ne ge­ti­re­rek im­za­lan­mış­sa, usu­lü­nü ye­ri­ne ge­ti­re­rek söz­leş­me­den çı­kı­lır” dedi.
AKP Mil­let­ve­ki­li Ahmet Hamdi Çamlı, “Kadın erkek eşit­li­ği koca bir tan­ta­na­dır. İstan­bul Söz­leş­me­si, başka top­lum­sal sı­kın­tı­la­rın ka­pı­sı­nı ara­la­dı” dedi.
Eski AKP mil­let­ve­ki­li Yasin Aktay, ‘’Bu söz­leş­me­nin et­kin­li­ği art­tık­ça, ka­dı­na yö­ne­lik şid­det­te de bir artış ol­du­ğu­nu gö­re­bi­li­yo­ruz” dedi.

Ağus­tos ayın­da;
-27 kadın ci­na­ye­ti iş­len­di ve 23 kadın şüp­he­li şe­kil­de öldü.
-Spi­ker Melih Şen­dil, “Fut­bol o kadar ata­er­kil bir oyun ki, me­se­la ka­dın­la­ra vo­ley­bol oy­na­mak çok ya­kı­şı­yor ama şah­sen benim dü­şün­cem ka­dın­lar fut­bol­da ol­ma­ma­lı. Bas­ket­bol da bence erkek oyunu” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Tep­ki­ler son­ra­sı özür di­le­di.
-Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı’nın Aile Eği­tim Prog­ra­mı için ha­zır­la­dı­ğı “Aile ve Ev­li­lik Ha­ya­tı” bel­ge­sin­de, “Gü­nü­müz­de çift­ler aşk duy­gu­su­nu ça­bu­cak tü­ket­mek­te ve aşkın bit­me­si­ni bo­şan­ma se­be­bi ola­rak gör­mek­te­dir­ler” ifa­de­le­ri kul­la­nıl­dı.

Eylül ayın­da;
-16 kadın ci­na­ye­ti ve 20 şüp­he­li kadın ölümü ger­çek­leş­ti.
-Sa­kar­ya’nın Ak­ya­zı il­çe­si’nde bu­lu­nan der­gâh­ta çocuk is­tis­ma­rı olayı or­ta­ya çıktı. Tu­tuk­la­nan Uş­şa­ki ta­ri­ka­tı li­de­ri Fatih Nu­rul­lah’ın, her şeyi iti­raf et­ti­ği ses kaydı bu­lun­du. Nu­ral­lah, ola­yın bü­yü­tül­me­me­si için­ço­cu­ğun ba­ba­sı­na 70 bin lira ver­me­yi tek­lif etti. Baba şi­kâ­yet­ten vaz­geç­me­yin­ce, mü­rit­ler ta­ra­fın­dan sert bir şe­kil­de darp edil­di.

Ekim ayın­da;
-21 kadın ci­na­ye­ti ve 8 şüp­he­li kadın ölümü ger­çek­leş­ti.
-GATA’nın Baş­he­kim Yar­dım­cı­sı Ali Edi­zer, Me­de­ni Kanun’u hedef ala­rak er­kek­le­re “ikin­ci eş al­ma­yı” öner­di. Gelen tep­ki­ler üze­ri­ne, Edi­zer gö­re­vin­den alın­dı.
-Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan 2021 Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Yıl­lık Prog­ra­mı’nda sa­de­ce ka­dın­la­ra yö­ne­lik açıl­ma­sı plan­la­nan bir “kadın üni­ver­si­te­si” pro­je­si yer aldı.

Kasım ayın­da;
-29 kadın ci­na­ye­ti ve 10 şüp­he­li kadın ölümü ger­çek­leş­ti.
-Büt­çe tar­tış­ma­la­rı gün­de­mi kap­lar­ken büt­çe­nin ge­ne­li­nin halka ait ol­ma­dı­ğı, kadın ve ço­cuk­lar açı­sın­dan ise hiç­bir önlem alın­ma­dı­ğı gö­rül­dü. Bütçe gö­rüş­me­le­rin­de Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı’nın ka­tip­li­ği­ni, adı Na­di­ra­Ka­di­ro­va’nın şüp­he­li ölü­müy­le anı­lan Şirin Ünal yaptı. Kadın der­nek­le­ri buna büyük tepki gös­ter­di.
-SMA has­ta­sı ço­cuk­la­rın aile­le­ri, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­riy­le gö­rüş­mek için An­ka­ra’ya gel­di­ler. Aile­ler ba­kan­lı­ğa dahi yak­laş­tı­rıl­ma­dı. Gü­ven­lik güç­le­ri; “De­ma­go­ji yap­ma­yın. Bu­ra­da ko­nuş­mak­la bir şey olmaz” dedi.
-Tür­ki­ye İzmir dep­re­mi­ni ko­nu­şur­ken, AKP Genel Baş­ka­nı Er­do­ğan ‘3 çocuk te­men­ni­sin­de’ bu­lun­du; “Her fır­sat­ta söy­le­di­ğim 3 çocuk te­men­ni­si ha­ya­ti öneme sa­hip­tir” dedi.

Ara­lık ayın­da;
-15 kadın ci­na­ye­ti ve 1 şüp­he­li kadın ölümü ger­çek­leş­ti.
-Pan­de­mi ne­de­niy­le zo­run­lu ola­rak kısa ça­lış­ma öde­ne­ğin­den fay­da­la­nan ha­mi­le iş­çi­ler, eğer ya­sa­da de­ği­şik­lik ya­pıl­maz­sa, 90 prim gü­nü­nü dol­du­ra­ma­dık­la­rı için ana­lık öde­ne­ğin­den ya­rar­la­na­ma­ya­cak­lar.
-Dev­rim­ci İşçi Sen­di­ka­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu Araş­tır­ma Mer­ke­zi (DİSK-AR) 2020 As­ga­ri Ücret Ra­po­ru’nu açık­la­dı. Ra­po­ra göre ka­dın­la­rın ya­rı­sı as­ga­ri ücret ya da bu üc­re­tin al­tın­da ça­lı­şı­yor. Özel sek­tör­de ise her dört ka­dın­dan üçü as­ga­ri ücret ci­va­rın­da ve al­tın­da ücret alı­yor.
-Uşak’ta ka­dın­la­ra ya­pı­lan çıp­lak arama, Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si’nin gün­de­min­dey­di. AKP Grup Baş­kan­ve­ki­li Özlem Zen­gin, Tür­ki­ye’de çıp­lak ara­ma­la­rın ol­ma­dı­ğı­nı ve Mec­lis’in te­rö­ri­ze edil­di­ği­ni söy­le­di. Buna kar­şın bir­çok kadın gö­rün­tü­lü ve sözlü be­yan­da bu­lu­na­rak çıp­lak ara­ma­ya maruz kal­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

-Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi Ebu­be­kir So­fu­oğ­lu, “üni­ver­si­te­ler fuhuş yu­va­sı” dedi. Ka­dın­la­rın ve ka­mu­oyu­nun büyük tep­ki­si­ne yol açan bu açık­la­ma son­ra­sın­da, Sav­cı­lık So­fu­oğ­lu hak­kın­da resen so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.
-“Kitle İmha Si­lah­la­rı­nın Ya­yıl­ma­sı­nın Fi­nans­ma­nı­nın Ön­len­me­si­ne İliş­kin Kanun Tek­li­fi” de­ği­şik­li­ği ya­sa­laş­tı. Kanun’a göre; te­rör­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da so­ruş­tur­ma açı­lan der­nek yö­ne­ti­ci­le­ri, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca gö­rev­den alı­na­bi­lir, der­nek fa­ali­yet­le­ri dur­du­ru­la­bi­lir ve uzak­laş­tı­rı­lan ki­şi­ler ye­ri­ne kay­yum ata­na­bi­lir. Dü­zen­le­me, yar­dım top­la­ma şart­la­rı­na ay­kı­rı fa­ali­yet­ler için ol­duk­ça yüklü mik­tar­da idari para ce­za­la­rı ön­gö­rü­yor.
-Ve dün bir günde üç kadın kat­le­dil­di. Ra­kam­lar­dan değil, insan ha­ya­tın­dan bah­se­di­yo­ruz.” dedi.
“Yal­nız de­ğil­sin biz varız”
Kurt, Pan­de­miy­le mü­ca­de­le edi­len 2020 yılı, ka­dın­lar açı­sın­dan çok daha zor bir yıl ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “En az 297 kadın kat­le­dil­di, 161 kadın da şüp­he­li şe­kil­de öldü. Al­dık­la­rı gös­ter­me­lik ce­za­lar­la adeta sırt­la­rı sı­vaz­la­nan ka­til­ler, can al­ma­ya devam etti. Ka­dın­lar, en çok ateş­li si­lah­lar­la, ev­le­rin­de ve sokak or­ta­sın­da öl­dü­rül­dü. Ölüm, ka­dın­la­ra hep en ya­kın­la­rın­dan geldi. Ka­dı­nı her de­fa­sın­da eve hap­se­den, itaat et­me­ye zor­la­yan zih­ni­yet, ka­til­le­ri­ni de üret­ti.
Ka­dın­la­rın ve ço­cuk­la­rın ha­yat­la­rı­nı tek tip­leş­tir­me­ye ça­lı­şan bu zih­ni­yet­le, ilk önce biz ka­dın­lar he­sap­la­şa­ca­ğız, çünkü asla ödün ver­me­ye­ce­ği­miz hak­la­rı­mız var! Her gün yaşam çığ­lı­ğı­nı bü­yü­ten ve ör­güt­lü gü­cüy­le ye­ni­den ayağa kal­kan kadın mü­ca­de­le­si var! Ter­ci­hi­miz eşit, özgür, de­mok­ra­tik, adil bir ya­şam­dan yana…
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Kadın Kol­la­rı ola­rak; Tür­ki­ye’nin her bir kö­şe­sin­de ör­güt­le­ni­yo­ruz. Hızla artan kadın üye­le­ri­miz­le, her geçen gün se­si­mi­zi ço­ğal­tı­yo­ruz. Şid­det gören, yal­nız­laş­tı­rı­lan kadın ve ço­cuk­la­ra Ya­şam­Hak des­tek hat­tı­mız­la ula­şı­yo­ruz. On­la­ra “Yal­nız de­ğil­sin biz varız” di­yo­ruz. Kadın der­nek­le­riy­le ke­net­le­ne­rek, ör­güt­lü mü­ca­de­le­mi­zi bü­yü­tü­yo­ruz. 2021 yı­lın­da, dip­ten gelen bir dal­gay­la ka­dın­la­rın, ül­ke­mi­zin ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­re­ce­ği­ne ina­nı­yor, he­pi­ni­zi en içten di­lek­le­ri­miz­le se­lam­lı­yo­ruz. “dedi.