Hem İfla­sın Eşine Gel­miş… Hem de Yet­ki­si Yok! « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 19:32

Hem İfla­sın Eşine Gel­miş… Hem de Yet­ki­si Yok!

Hem İfla­sın Eşine Gel­miş… Hem de Yet­ki­si Yok!
Son Güncelleme :

29 Ocak 2021 - 10:36

1.582 views

Hem İfla­sın Eşine Gel­miş… Hem de Yet­ki­si Yok!

Hem İfla­sın Eşine Gel­miş… Hem de Yet­ki­si Yok!; Balık çift­li­ği iş­let­me­le­ri­nin Akköy kı­yı­la­rın­da tesis kurma gi­ri­şim­le­ri tüm hı­zıy­la devam edi­yor. Ancak bu gi­ri­şim­le­re karşı çevre der­nek­le­ri ön­cü­lü­ğün­de Didim hal­kı­nın di­ren­ci ve aktif mü­ca­de­le­si de aynı hızla sü­rü­yor.

Son ola­rak Ag­ro­mey Gıda ve Yem A.Ş. şir­ke­ti­nin Çevre ve Orman Ba­kan­lı­ğı’ndan al­ma­sı ge­re­ken izin sü­re­ci bu mü­ca­de­le­nin canlı bir ör­ne­ği­ni oluş­tu­ru­yor.
Halk sağ­lı­ğı ve Didim’in tu­rizm ge­le­ce­ği­nin ko­run­ma­sı yö­nün­de sür­dü­rül­mek­te olan mü­ca­de­le­nin ana baş­lık­la­rı­nı Akbük Kül­tür ve Çevre Der­ne­ği [AKÇED] baş­ka­nı Gülru Pere şöyle açık­la­dı:
İdari yar­gı­ya açmış bu­lun­du­ğu­muz iptal da­va­sı­nın özeti şu hu­sus­lar­dan oluş­mak­ta­dır:

– Ya­şa­mak­ta ol­du­ğu­muz pan­de­mi sü­re­cin­de ale­la­ce­le küçük bir köy kah­ve­sin­de bir “hal­kın Ka­tı­lım Top­lan­tı­sı” dü­zen­miş ol­du­ğu Aydın Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan res­men ilan edil­di. Bunun üze­ri­ne ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te ne yap­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni dü­şün­dük ve so­nun­da, Aydın Va­li­li­ği’ne ve Didim Kay­ma­kam­lı­ğı’na bir di­lek­çe ile baş­vur­duk.
Di­lek­çe­de özet­le şu nok­ta­la­rı dile ge­tir­dik:

“… Öte yan­dan ül­ke­miz her gün or­ta­la­ma 70 küsur va­tan­da­şı­mı­zın ha­ya­tı­nı yi­tir­mek­te ol­du­ğu pan­de­mi sü­re­ci­nin ağır ev­re­le­rin­den geç­mek­te­dir.
Dev­let tüm il­gi­li bi­rim­le­ri ara­cı­lı­ğı ile halka; Ev­le­rin­den müm­kün ol­du­ğu kadar çık­ma­ma­la­rı­nı öğüt­le­mek­te… Ve top­lu­luk­la­ra ka­tıl­ma­ma ve özel­lik­le de ka­pa­lı alan­la­ra gir­me­me ted­bir­le­ri­ne sıkı sı­kı­ya uyul­ma­sı­nı önem­le öner­mek­te­dir.
Bi­lin­di­ği üzere; yasal ola­rak ya­pıl­ma­sı ge­re­ken bir­çok top­lan­tı, genel kurul ve bun­lar gibi hal­kın bir araya gel­me­si­ni ge­rek­ti­ren top­lan­tı­lar halk sağ­lı­ğı gö­ze­ti­le­rek ya­sak­lan­mış­tır ve ya­sak­lan­mak­ta­dır.

DEV­LETİN SO­RUM­LU­LU­ĞU TAR­TIŞ­MA­LI HALE GETİRİLME­MELİ…

Hal ve şart­lar böyle iken… tüm yöre hal­kı­nın bir araya gel­me­si­ni ge­rek­ti­ren bir ÇED top­lan­tı­sı­nın Dev­let eli ile dü­zen­len­me­si açık ve derin bir çe­liş­ki oluş­tur­mak­ta­dır.
Bu çe­liş­ki­nin gi­de­ril­me­me­si ve bu ni­te­lik­te bir top­lan­tı­nın küçük ve ka­pa­lı bir kah­ve­ha­ne­de ya­pıl­ma­sın­da ısrar edil­me­si ha­lin­de ciddi bir gü­ven­siz­li­ğin oluş­ma­sı­na neden ola­cak ve Dev­let’in ta­raf­sız­lı­ğı ile halk sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ma yö­nün­de var ol­ma­sı ge­re­ken görev ve so­rum­lu­luk­la­rı­nı tar­tış­ma ko­nu­su ha­li­ne ge­ti­re­cek­tir.
Di­le­ği­miz, vakit ge­çir­me­den ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı ve böy­le­lik­le zo­run­lu ola­rak or­ta­ya çı­ka­cak olan şüphe ve gü­ven­siz­lik or­ta­mı­nın izole edil­me­si­dir.

YENİDEN DÜ­ZEN­LE­NEN TOP­LAN­TI­YA DENİZ ATA­BAY ÖN­DERLİK ETTİ.

AKÇED baş­ka­nı Gülru Pere açık­la­ma­la­rı­nı öyle sür­dür­dü:
“Bu baş­vu­ru­muz üze­ri­ne, ileri sür­dü­ğü­müz ne­den­ler haklı bu­lun­da ve söz ko­nu­su top­lan­tı iptal edil­di.
Ancak tüm şart­lar aynen mev­cut iken kısa bir süre sonra bu kez Ba­tı­köy’de aynı top­lan­tı­nın ye­ni­den ya­pıl­ma­sı­na karar ve­ril­di.
Biz­ler yine dü­zen­le­nen bu, be­le­di­ye baş­ka­nı­mız Deniz Ata­bay ile bir­lik­te top­lan­tı­ya ka­tıl­dık. Ge­rek­çe­le­ri­mi­zi canlı ola­rak ifade ettik. Baş­ka­nı­mız bu ge­rek­çe­le­rin tu­tu­lan zapta ge­çi­ril­me­sin­de ön­cü­lük etti. Ama sonuç ola­rak izin sü­re­cin­de­ki bu süreç, hu­ku­ka açık­ça ay­kı­rı da olsa –şek­len- ta­mam­lan­mış oldu.

HUKUK MÜ­CA­DE­LESİ BAŞ­LAT­TIK

Mü­ca­de­le­nin için­de ya­şa­mak­ta ol­du­ğu­muz son ev­re­si sür­dür­mek­te ol­du­ğu­muz hukuk mü­ca­de­le­si­dir. Bu mü­ca­de­le­nin sa­tır­baş­la­rı­nı ve ge­rek­çe­le­ri­ni de kı­sa­ca arz etmek is­ti­yo­rum:
Aydın Va­li­li­ği ya­pı­lan in­ce­le­me­le­rin so­nun­da gi­ri­şim­ci fir­ma­nın mü­ra­ca­atı­nın “ÇED Olum­lu Ka­ra­rı” ve­re­rek izin verdi. Bu karar in­ter­net or­ta­mın­da ya­yın­lan­dı ve biz­ler de ya­sa­nın biz­le­re ta­nı­dı­ğı 30 gün için­de idari yar­gı­ya da­va­mı­zı açtık.

GİRİŞİMCİ ŞİRKET İFLA­SIN EŞİĞİNE GELMİŞ

Yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma­da gi­ri­şim­ci şir­ket hak­kın­da son de­re­ce önem­li bazı bil­gi­le­re de ulaş­tık.
Bun­la­rın ilki bu fir­ma­nın baş­vu­ru­sun­da kısa bir süre önce Kon­kor­da­to ilan et­ti­ği idi. Kon­kor­da­to bi­lin­di­ği üzere, borç­la­rı­nı öde­ye­me­ye­rek iflas teh­li­ke­si ile karşı kar­şı­ya kalan şir­ket­le­re ta­nı­nan son bir imkan ve can si­mi­di­dir. Şir­ket yine ken­di­si­ni kur­ta­ra­maz ise, tü­müy­le iflas eder.
İşte hak­kın­da ÇED olum­lu ka­ra­rı ve­ri­len şir­ket böyle bir şir­ket­tir.

ŞİRKETİN BALIK ÇİFTLİĞİ KURMA VE İŞLET­ME YETKİSİ YOK

Ay­rı­ca, Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si’nde ya­pı­lan bir araş­tır­ma so­nu­cun­da bu şir­ke­tin balık üret­me çift­li kurma yet­ki­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­dik…
Yani yet­ki­li­ler, balık üret­me çift­li­ği kurma ve iş­let­me yet­ki­si ol­ma­yan bir şir­ke­te bu işi yap­mak için izin ver­miş bu­lu­nu­yor­lar…

BAŞ­VU­RU DİLEK­ÇEMİZİN ÖZETİ:

Ay­rı­ca dava di­lek­çe­miz­de özet­le Didim’in yerel özel­lik­le­rin­den söz ede­rek aşa­ğı­da­ki hu­sus­la­rı be­lirt­tik:
Şöyle ki;

 1. Didim, ta­ri­hi kül­tür mi­ra­sı ve do­ğa­sı ile ge­li­şen bir tu­rizm cen­ne­ti­dir. Men­de­res neh­ri­nin del­ta­sı 1. de­re­ce Sit ala­nı­dır. Ta­ri­hi Apol­lon Ta­pı­na­ğı, Batı kül­tü­rü­nün kay­na­ğı ve baş­ken­ti sa­yı­lan Milet antik ken­ti­ni bağ­rın­da ba­rın­dır­mak­ta­dır. Kut­sal yol ise, yine 1. de­re­ce Sit ala­nı­dır.
 2. Didim il­çe­si­nin önem­li bir bö­lü­mü Kül­tür ve Tu­rizm Ko­ru­ma ve Ge­li­şim Böl­ge­si ilan edil­miş ve bu karar, 06.01.2005 tarih ve 25692 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te yolu ile tes­cil edil­miş­tir.
 3. “Ay­dın-Muğ­la-De­niz­li Plan­la­ma Böl­ge­si 1/100 000 Öl­çek­li Çevre Dü­ze­ni Planı çer­çe­ve­sin­de bu ka­rar­lar ay­rı­ca onay­lan­mış bu­lun­mak­ta­dır. Söz ko­nu­su plana göre Didim’in ge­liş­me çiz­gi­si­nin, eko­lo­jik açı­dan has­sas olan [Akköy ve uzan­tı­sın­da yer alan] böl­ge­ler­de ko­run­ma-kul­lan­ma den­ge­si­nin, ge­liş­mek­te olan tu­rizm sek­tö­rü ile eş­gü­düm ha­lin­de ola­cak şe­kil­de sür­dü­rül­me­si ön gö­rül­mek­te­dir. Bu önem­li tes­pit, resmi bir karar bi­çi­min­de plan içe­ri­ğin­de vur­gu­lan­mış ve ke­sin­leş­miş bu­lun­mak­ta­dır.”

Aynı alan­da;

 • Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar Genel Mü­dür­lü­ğün­ce Dilek Yarım adası Büyük Men­de­res Del­ta­sı Milli Parkı ko­ru­ma alanı,
 • Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­nın Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğün­ce 1. De­re­ce Doğal Sit Alanı,
 • Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Kül­tür Var­lık­la­rı ve Mü­ze­ler Genel Mü­dür­lü­ğün­ce Kut­sal yol 1. De­re­ce Ar­ke­olo­jik Sit ve Ko­ru­ma Alanı,
 • Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Ya­tı­rım İşlet­me­ler Genel Mü­dür­lü­ğün­ce, Kül­tür ve Tu­rizm Ko­ru­ma ve Ge­li­şim Böl­ge­si… gibi eko­lo­jik açı­dan has­sas ve ko­run­ma­ya muh­taç böl­ge­ler tes­pit edi­le­rek karar al­tı­na alın­mış bu­lun­mak­ta­dır.

Bütün bu karar ve tes­pit­le­rin tek amacı, kamu ya­ra­rı, halk sağ­lı­ğı ve ül­ke­nin eko­no­mik ge­liş­me­si­ne katkı sağ­la­mak­tır. Ko­nu­mu­zu oluş­tu­ran balık çift­li­ği iş­let­me­ci­li­ği, hâkim rüz­gar olan kuzey ve kuzey batı rüz­gar ve akın­tı­la­rı­nın et­ki­si ile Didim sa­hil­le­ri­ni ve plaj­la­rı kir­li­li­ği ile kap­la­ya­cak te­la­fi edil­me­si müm­kün ol­ma­yan pis ko­ku­su ile tu­rizm at­mos­fe­ri­ni bo­ğa­cak­tır.

Do­ğa­nın ko­run­ma­sı­nı, çevre de­ğer­le­ri­ni hiçe sa­ya­rak insan un­su­ru­nu ve Didim’in ge­le­ce­ği­ne büyük bir darbe vu­ra­cak olan bu pro­je­nin da­yan­dı­ğı tek unsur, diz­gin­le­ne­me­yen kar hır­sı­dır.

AY­RI­CA… BU­RA­SI SİT ALANI
iv. Ay­rı­ca…
24.01.2007 tarih ve 26413 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yın­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren “De­niz­ler­de Balık Çift­lik­le­ri­nin Ku­ru­la­ma­ya­ca­ğı Has­sas Alan Ni­te­li­ğin­de­ki Ka­pa­lı Koy Ve Kör­fez Alan­la­rı­nın Be­lir­len­me­si­ne İliş­kin Teb­li­ğin 3/b mad­de­si,
“Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nca be­lir­le­nen/ be­lir­le­necek olan doğal ve ar­ke­olo­jik sit alan­la­rın­da balık çift­lik­le­ri ku­ru­la­maz”
… hük­mü­nü içer­mek­te­dir…

Söz ko­nu­su iş­let­me­le­rin halk sağ­lı­ğı­na zarar veren türlü çe­şit­li et­ki­le­ri ol­du­ğu ger­çe­ği bugün artık üstü ör­tü­le­me­yecek kadar or­ta­ya çık­mış bu­lun­mak­ta­dır.
Deniz su­yun­da­ki ok­si­je­nin azal­tıl­ma­sı, kul­la­nı­lan an­ti­bi­yo­tik ve çe­şit­li kim­ye­vi sen­te­tik-ya­pay katkı mad­de­le­ri­nin ya­rat­tı­ğı kir­li­lik, yem ve balık dış­kı­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu yoğun pis­lik de­niz­de­ki eko­lo­jik den­ge­yi önem­li öl­çü­de yok et­mek­te­dir.

Biz­ler va­tan­daş so­rum­lu­lu­ğu­nu omuz­la­rı­mı­za yük­le­ne­rek hu­zur­da­ki da­va­yı ikame edi­yor; sonuç ola­rak kamu ya­ra­rı­nın tesis edil­me­si­ni, tu­rizm po­tan­si­ye­li hayli yük­sek olan Didim’in halk sağ­lı­ğı­nı, eko­no­mik ge­le­ce­ği­ni ve kök­le­ri ta­ri­hin ilk çağ­la­rın­da­ki de­rin­lik­le­re kadar uza­nan kül­tü­rel ve sos­yal ya­pı­sı­nı ko­ru­mak amacı ile işbu da­va­yı ikame edi­yo­ruz.”

Gülru Pere ay­rı­ca “sür­dü­rü­len bu mü­ca­de­le­nin sa­de­ce bir aşama ol­du­ğu­nu” be­lirt­ti ve “ge­re­kir­se hukuk ve idari yön­de­ki mü­ca­de­le­mi­zi AHİM ve Ana­ya­sa Mah­ke­me­si gibi en üst mer­ci­le­re ulaş­tı­ra­ca­ğı­mı­zı Didim hal­kı­na ga­ran­ti edi­yo­ruz,” dedi.
Biz­ler AKÇED ola­rak Söke Do­ğan­bey’deki aynı ni­te­lik­te­ki ÇED top­lan­tı­la­rı­na da omuz ver­dik, ora­lar­da­ki çevre mü­ca­de­le­le­ri­ne de fi­ilen ka­tıl­dık. Ve bu yön­de­ki da­ya­nış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz.

NOT:
Ay­rı­ca, söz ko­nu­su dava di­lek­çe­si­nin ta­ma­mı AKÇED’in www.​ak­ce­der.​com ad­re­sin­den in­ce­le­ne­bi­lir ve kop­ya­la­na­bi­lir.

EN ÇOK KAZANANLAR

 • RODRG18.70 10.00%
 • IDGYO5.50 10.00%
 • ISBIR6.655.20 10.00%
 • TKURU126.60 9.99%
 • KONTR71.65 9.98%

EN ÇOK KAYBEDENLER

 • BERA18.81 -10.00%
 • BAGFS17.26 -9.96%
 • PENTA32.04 -8.98%
 • DOKTA28.52 -8.24%
 • YESIL2.14 -7.76%

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

 • THYAO14.66 2.37%
 • GARAN8.19 -2.03%
 • EKGYO2.12 -4.50%
 • BJKAS6.79 0.15%
 • GUSGR6.14 -4.81%

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

DÖVİZ KURU

BIST100 1.414.15 % -1,20
DOLAR 8.7090 % 1,18
EURO 10.3969 % 0,64
BITCOIN 37.827.58 % -1,83
ÇEYREK ALTIN 815.14 % -0,69
GRAM ALTIN 500.50 % -0,53