HASAN KURU İLE YER BİLİMLERİ, DOĞAL AFET­LER, AYDIN ve DİDİM KENTİMİZ ÜZERİNE SÖYLEŞİ - Mavi Didim GazetesiMavi Didim Gazetesi

19 Ocak 2021 - 12:04

HASAN KURU İLE YER BİLİMLERİ, DOĞAL AFET­LER, AYDIN ve DİDİM KENTİMİZ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Son Güncelleme :

28 Aralık 2020 - 14:53

605 views
HASAN KURU İLE YER BİLİMLERİ, DOĞAL AFET­LER, AYDIN ve DİDİM KENTİMİZ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

HASAN KURU İLE YER BİLİMLERİ, DOĞAL AFET­LER, AYDIN ve DİDİM KENTİMİZ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

 

Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri Odası Aydın il tem­sil­ci­ Hasan Kuru ile Aydın ve Didim üzerine söyleşi yaptık. Mesleki konularda ve Didim üzerine sorularımızı cevapladı.
Ergun KORK­MAZ: Siz­le­ri ta­nı­ya­bi­lir­mi­yiz?
Hasan KURU: 1976 yı­lın­dan iti­ba­ren Didim İlçe­miz­de ika­met et­me­ye baş­la­yan Ka­ra­de­niz­li bir aile­nin üye­si­yim. İlk ve orta ka­de­me öğ­re­ni­mi­mi Didim il­çe­sin­de, üni­ver­si­te eği­ti­mi­mi Es­ki­şe­hir’de ta­mam­la­dım. 2005 yı­lın­dan iti­ba­ren ser­best mü­hen­dis­lik bü­ro­su sa­hi­bi ola­rak Didim de ti­ca­ri fa­ali­yet­le­ri­mi sür­dür­mek­te­yim. 2012 yı­lın­dan iti­ba­ren son 5 yılı baş­kan­lık olmak üzere 9 yıl­dır Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri Odası Aydın il tem­sil­ci­li­ğin­de mes­lek­taş­la­rı­mı­za ve va­tan­daş­la­rı­mı­za kamu hiz­me­ti ver­mek­te­yiz.

Ergun KORK­MAZ: Je­olo­ji ( Yer Bi­li­mi ) mü­hen­di­si görev ve so­rum­lu­luk­la­rı nedir?
Hasan KURU: Kı­sa­ca ta­nım­la­mak ge­re­kir­se Je­olo­ji mü­hen­dis­le­ri; ma­den­ci­lik, mü­hen­dis­lik, pet­rol, maden, ye­ral­tı suyu ve atık yö­ne­ti­mi pro­je­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ne veya böl­ge­sel kal­kın­ma­ya yar­dım­cı ola­cak ve­ri­le­ri top­lar ve ana­liz eder. Ha­ri­ta­la­ma prog­ram­la­rı plan­lar ve ge­liş­ti­rir. Yer­le­şim alanı ve mü­hen­dis­lik ya­pı­la­rı­nın yer seçim ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­tür. Büyük in­şa­at fa­ali­yet­le­ri­nin sa­ha­lar­da ya­ra­ta­ca­ğı olası et­ki­yi be­lir­le­mek için kaya, top­rak, ye­ral­tı suyu ve diğer ko­şul­la­rın tek­nik ve bi­lim­sel ana­liz­le­ri­ni üst­le­nir.

Ergun KORK­MAZ: Doğal afet­ler ve dep­rem­sel­lik hu­su­sun­da Aydın ve Didim yer­le­şim­le­ri­mi­zi nasıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz.
Hasan KURU : İçe­ri­sin­de ya­şa­dı­ğı­mız Aydın kenti il­çe­le­ri ile bir­lik­te, dep­rem teh­li­ke­si çok yük­sek yer­le­şim yer­le­ri ara­sın­da yer al­mak­ta­dır. İlçe­le­ri­nin ne­re­dey­se ta­ma­mı, Je­olo­ji li­te­ra­tü­rün­de Men­de­res Gra­be­ni (çöküntü) ola­rak yer edin­miş, ke­nar­la­rı aktif D-B doğ­rul­tu­lu nor­mal fay­lar­la sı­nır­lı çö­kün­tü hav­za­sı içe­ri­sin­de ge­li­şi­mi­ne devam et­mek­te­dir. İli­miz­de, gerek ta­rih­sel ge­rek­se alet­sel dö­nem­de ciddi can ve mal ka­yıp­la­rı­na neden olan dep­rem kay­nak­lı afet­ler ka­yıt­la­ra geç­miş­tir. 1895-1899 yıl­la­rın­da peş peşe mey­dan gelen Na­zil­li ve Aydın dep­rem­le­rin­de, yak­la­şık 40 km uzun­lu­ğun­da fay­la­rın kı­rıl­ma­sı so­nu­cu yer yer 3 m.​ye varan düşey atım­lar oluş­muş­tur. Böl­ge­miz için en yakın ta­rih­li dep­rem,1955 yı­lın­da, Söke il­çe­si Balat köyü ya­kın­la­rın­da Saz­lı-Pri­ene fay zonu üze­rin­de mey­da­na gel­miş­tir. Dep­re­min alet­sel bü­yük­lü­ğü 6.8-6.9 ara­sın­da­dır.
Didim il­çe­miz nis­pe­ten ze­mi­ni, yük­sek katlı ya­pı­laş­ma­nın ol­ma­ma­sı ve sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de kısa, orta va­de­de aktif dep­rem oluş­tu­ra­bi­lecek bir fay hat­tı­nın ol­ma­ma­sı do­la­yı­sıy­la gü­ven­li sa­yı­la­bi­lecek yer­le­şim yer­le­ri­miz­den­dir.

Ergun KORK­MAZ: Dep­rem­ler başta olmak üzere doğal afet­le­re karşı gerek dev­let ku­rum­la­rı ge­rek­se de yerel ida­re­ler ha­zır­lık­lı­lar mı?
Hasan KURU : So­ru­nu­zu iki şe­kil­de ele almak icap eder. Dev­le­ti­mi­zin il­gi­li ku­rum­lar yö­nün­den ele alın­dı­ğın­da milad kabul edi­len 1999 kör­fez dep­re­mi so­nu­cu oluş­tu­ru­lan yasa ve yö­net­me­lik­ler ol­duk­ça ek­sik­tir. Ha­ya­tı ve kabul edi­le­mez ek­sik­ler içer­mek­te­dir.
Yasa ve yö­net­me­lik­ler beton ve in­şa­at lo­bi­si is­te­ği­ne göre sa­de­ce yapı yö­nün­den ir­de­le­ne­rek çık­mak­ta­dır. Dünya kay­nak­lı afet­ler­de yer­bi­lim­le­ri­nin, je­olo­ji mü­hen­dis­li­ği di­sip­li­ni­nin yapı de­ne­tim sis­te­mi içe­ri­sin­de ve be­le­di­ye­le­ri­miz­de kont­rol mü­hen­di­si ola­rak zo­run­lu ol­ma­ma­sı ve ko­nu­nun sa­de­ce yapı yö­nün­den ir­de­len­me­si­nin be­de­li­ni ma­ale­sef hal­kı­mız öde­me­ye devam et­ti­ği­ni gör­mek­te­yiz.
Be­le­di­ye­le­ri­mi­zin bir çoğu or­ga­ni­zas­yon ye­ter­li­li­ği ek­sik­le­ri, konu öze­lin­de fark­lı ça­lış­ma ih­ti­yaç­la­rı be­lir­le­me­le­ri do­la­yı­sıy­la je­olo­ji mü­hen­di­si is­tih­dam et­me­me ve/veya önem­se­me ha­ta­la­rı­na düş­tük­le­ri gö­rül­mek­te­dir.
Tüm bu hu­sus­lar bir araya gel­di­ğin­de al­tı­nı çi­ze­rek söy­lü­yo­rum, yapı de­ne­tim sis­te­min­de ve be­le­di­ye­ler­de je­olo­ji mü­hen­di­si (yer bi­lim­ci) ol­ma­dı­ğı tak­dir­de ze­mi­ne ve afete uygun bina ya­pıl­dı de­ne­mez. Ya­pı­lar yeni imal edil­se­ler dahi…

Ergun KORK­MAZ : Je­olo­ji mü­hen­dis­le­ri odası ola­rak afet­ler­le mü­ca­de­le hu­su­sun­da neler yap­mak­ta­sı­nız?
Hasan KURU : Kurum içi eği­tim­ler, se­mi­ner­ler, kon­fe­rans ve bil­gi­len­dir­me­ler, be­le­di­ye­le­ri­miz­le pro­to­kol­ler oluş­tur­ma­ya ça­lı­şa­rak tek­nik des­tek sağ­la­mak, kurum-ku­ru­luş­lar­da je­olo­ji mü­hen­di­si is­tih­dam edil­me­si hu­su­sun­da ve ken­ti­miz­de afet bi­lin­ci oluş­ma­sı açı­sın­dan fa­ali­yet­ler­de bu­lun­mak­ta­yız. Genel mer­ke­zi­miz nez­din­de, ulu­sal öl­çek­te bir fay ya­sa­sı­nın kabul edil­me­si ve dün­ya­da­ki ör­nek­le­ri esas alı­na­rak afet­ler­le mü­ca­de­le hu­su­sun­da kav­ram kar­ma­şa­sı­nın önüne ge­çe­bil­mek ve etkin mü­ca­de­le adına Tür­ki­ye Je­olo­ji Ku­ru­mu­nun ku­rul­ma­sı­nı des­tek­le­mek­te­yiz.

Ergun KORK­MAZ : Mes­le­ki ko­nu­lar dı­şın­da fa­ali­yet­le­ri­niz var mı, va­li­lik ve il­gi­li ku­rum­lar­la ile­ti­şi­mi­niz hak­kın­da bilgi ve­re­bi­lir­mi­si­niz?
Hasan KURU : Sa­de­ce mes­lek odası ol­ma­dı­ğı­mı­zı, hal­kı­mı­zın or­ga­nik bir par­ça­sı ol­du­ğu­mu­zu unut­ma­ya­rak ih­ti­yaç sa­hi­bi va­tan­daş­la­rı­mı­za yar­dım fa­ali­yet­le­rin­de bu­lu­nu­yo­ruz. Yıl içe­ri­sin­de mes­lek­taş­la­rı­mız­la kay­naş­ma ge­ce­le­ri ve iftar ye­mek­le­ri dü­zen­len­mek­te­dir.
Va­li­li­ği­miz­le mes­le­ki çer­çe­ve­de görüş alış­ve­ri­şi ve ça­lış­ma­la­rı­mız devam et­mek­te olup, va­li­lik ma­ka­mı­nın is­te­ği üze­ri­ne mes­le­ki ko­nu­lar­da ken­ti­mi­ze katkı ko­ya­bil­me­miz adına Va­li­lik İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­na ak­re­di­te edil­miş bu­lun­mak­ta­yız.

Ergun KORK­MAZ : Didim de ika­met edi­yor, ti­ca­ri fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nu­yor­su­nuz, idari ve ti­ca­ri an­lam­da neler dü­şü­nü­yor­su­nuz?
Hasan KURU : Ara ara Didim il­çe­miz­de de mes­le­ki ve diğer fa­ali­yet­ler­de bu­lun­mak­ta­yız. Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ya da sivil top­lum ör­güt­le­ri, resmî ku­rum­la­rın dı­şın­da kalan ve bun­lar­dan ba­ğım­sız ola­rak ça­lı­şan, po­li­tik, sos­yal, kül­tü­rel, hu­ku­kî ve çev­re­sel amaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da lobi ça­lış­ma­la­rı, ikna ve ey­lem­ler­le ça­lı­şan, üye­le­ri­ni ve ça­lı­şan­la­rı­nı gö­nül­lü­lük usu­lüy­le alan, kâr amacı güt­me­yen ku­ru­luş­lar­dır.

Didim il­çe­miz­de sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın etkin ve güçlü ol­ma­la­rı genel ar­zu­muz­dur. Bi­rey­sel çaba ve men­fa­at­le­rin dı­şın­da, top­lum men­fa­ati­ni ön plan­da tutan, bi­lim­sel ve tek­nik an­la­yış­la ço­ğul­cu, ka­tı­lım­cı ve bilgi öze­lin­de li­ya­kat sa­hi­bi or­ga­ni­zas­yon­la­rın ön plan­da tu­tul­du­ğu sivil top­lum ku­rum­la­rı­nın var­lı­ğı ve çok­lu­ğu ken­ti­miz için ye­gâ­ne ar­zu­muz­dur. Mes­lek oda­mı­zın da bu çer­çe­ve­de gerek yerel idare ge­rek­se de sivil top­lum ku­rum­la­rıy­la ça­lı­şa­rak ken­ti­mi­ze hiz­met et­me­yi arzu et­mek­te­dir.

Ergun KORK­MAZ : Bu hu­sus­ta didim de etkin mü­ca­de­le edil­me­si ge­re­ken ko­nu­la­rı ek­sik­le­ri , yö­ne­tim­sel, eko­no­mik ve sos­yal açı­dan nasıl de­ğer­len­di­rirsiniz?
Hasan KURU : Genel an­lam­da ve temel sorun ken­ti­mi­zin tu­rizm kenti al­gı­sı­nın her­şe­ye rağ­men kamu ida­re­sin­de bu şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­me­si­dir (toki, ha­pis­ha­ne ve osb ve ben­ze­ri).
Ken­ti­mi­zin genel ida­re­si ve sivil top­lum ku­rum­la­rı­nın pen­ce­re­sin­den ortak bir ge­lecek ha­ya­li do­la­yı­sı ile ge­li­şim planı bu­lun­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Didim ken­tin­de tu­rizm, tarım, in­şa­at ve hiz­met sek­tö­rü­nün ge­li­şi­mi­ni ve ge­lecek 10-15 yıl­la­ra dönük plan­la­ma, alt yapı, eği­tim, stan­di­zas­yon, ça­lış­ma ve pro­je­le­ri ya­pıl­ma­lı­dır. Tarım sek­tö­rü­nün tu­rizm sek­tö­rü­nü des­tek­le­me­si, tu­rizm sek­tö­rü­nün ter­mal, sağ­lık ve ben­ze­ri yö­ne­li­me açık hale ge­ti­ril­me­si, iş­let­me ve fir­ma­la­rı­mı­zın eği­tim, ka­li­te ve ben­ze­ri yön­ler­den des­tek­len­me­si ve sos­yal ha­ya­tı can­lan­dır­mak adına me­kân­sal plan­la­rın ya­pı­la­rak Didim ken­ti­mi­ze ka­zan­dı­rıl­ma­sı esas tu­tul­ma­lı­dır.

Ergun KORK­MAZ : Bah­set­miş ol­du­ğu­nuz ko­nu­la­rın ger­çek­le­şe­bil­me ve Didim ken­ti­mi­zin ge­le­ce­ği adına gö­rüş­le­ri­niz ne­ler­dir.
Hasan KURU : Yak­la­şık yüz bin nü­fu­sa sahip, doğa, tarih ve de­ni­ze sahip, geç­miş­ten gü­nü­mü­ze bir hi­ka­ye­si olan mü­kem­mel bir kent­te ya­şa­mak­ta­yız. Ül­ke­mi­zin her böl­ge­sin­den Didim ken­ti­mi­ze gel­miş, gerek yaşam tec­rü­be­le­ri ge­rek­se de bilgi bi­ri­kim­le­riy­le ken­ti­mi­ze katkı ko­ya­bi­lecek in­san­la­ra sa­hi­biz. Amaca ve he­de­fe ulaş­mak için her şeye sahip ol­du­ğu­mu­zu dü­şü­nü­yo­rum.

Ye­ter­ki; Hacı Bek­taş VELİ’ nin
“Ayağa kal­kar­san hiz­met ama­cıy­la kalk,
Eğer ko­nu­şa­cak­san, hik­met ile konuş,
Ve otu­ra­ca­ğın zaman, saygı ile otur!” sözü üze­ri­ne top­lum­da bir­lik ve dir­li­ğin sağ­lan­ma­sı, gö­nül­le­re sevgi yu­ma­ğı­nın dol­ma­sı, in­san­la­rın kar­deş gibi ya­şa­ma­sı hu­sus­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek “Bir ola­lım, iri ola­lım, diri ola­lım” an­la­yı­şı ile ken­ti­mi­zi Ba­rı­şın ve Re­fa­hın şehri Didim ha­li­ne ge­ti­re­lim.”dedi.

Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri Odası Aydın il tem­sil­ci­ Hasan Kuru’ya verdiği bilgiler için teşekkür ederiz…

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
%d blogcu bunu beğendi: