HASAN KURU İLE YER BİLİMLERİ, DOĞAL AFET­LER, AYDIN ve DİDİM KENTİMİZ ÜZERİNE SÖYLEŞİ « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 21:04

HASAN KURU İLE YER BİLİMLERİ, DOĞAL AFET­LER, AYDIN ve DİDİM KENTİMİZ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

HASAN KURU İLE YER BİLİMLERİ, DOĞAL AFET­LER, AYDIN ve DİDİM KENTİMİZ ÜZERİNE SÖYLEŞİ
Son Güncelleme :

28 Aralık 2020 - 14:53

796 views

HASAN KURU İLE YER BİLİMLERİ, DOĞAL AFET­LER, AYDIN ve DİDİM KENTİMİZ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

 

Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri Odası Aydın il tem­sil­ci­ Hasan Kuru ile Aydın ve Didim üzerine söyleşi yaptık. Mesleki konularda ve Didim üzerine sorularımızı cevapladı.
Ergun KORK­MAZ: Siz­le­ri ta­nı­ya­bi­lir­mi­yiz?
Hasan KURU: 1976 yı­lın­dan iti­ba­ren Didim İlçe­miz­de ika­met et­me­ye baş­la­yan Ka­ra­de­niz­li bir aile­nin üye­si­yim. İlk ve orta ka­de­me öğ­re­ni­mi­mi Didim il­çe­sin­de, üni­ver­si­te eği­ti­mi­mi Es­ki­şe­hir’de ta­mam­la­dım. 2005 yı­lın­dan iti­ba­ren ser­best mü­hen­dis­lik bü­ro­su sa­hi­bi ola­rak Didim de ti­ca­ri fa­ali­yet­le­ri­mi sür­dür­mek­te­yim. 2012 yı­lın­dan iti­ba­ren son 5 yılı baş­kan­lık olmak üzere 9 yıl­dır Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri Odası Aydın il tem­sil­ci­li­ğin­de mes­lek­taş­la­rı­mı­za ve va­tan­daş­la­rı­mı­za kamu hiz­me­ti ver­mek­te­yiz.

Ergun KORK­MAZ: Je­olo­ji ( Yer Bi­li­mi ) mü­hen­di­si görev ve so­rum­lu­luk­la­rı nedir?
Hasan KURU: Kı­sa­ca ta­nım­la­mak ge­re­kir­se Je­olo­ji mü­hen­dis­le­ri; ma­den­ci­lik, mü­hen­dis­lik, pet­rol, maden, ye­ral­tı suyu ve atık yö­ne­ti­mi pro­je­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ne veya böl­ge­sel kal­kın­ma­ya yar­dım­cı ola­cak ve­ri­le­ri top­lar ve ana­liz eder. Ha­ri­ta­la­ma prog­ram­la­rı plan­lar ve ge­liş­ti­rir. Yer­le­şim alanı ve mü­hen­dis­lik ya­pı­la­rı­nın yer seçim ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­tür. Büyük in­şa­at fa­ali­yet­le­ri­nin sa­ha­lar­da ya­ra­ta­ca­ğı olası et­ki­yi be­lir­le­mek için kaya, top­rak, ye­ral­tı suyu ve diğer ko­şul­la­rın tek­nik ve bi­lim­sel ana­liz­le­ri­ni üst­le­nir.

Ergun KORK­MAZ: Doğal afet­ler ve dep­rem­sel­lik hu­su­sun­da Aydın ve Didim yer­le­şim­le­ri­mi­zi nasıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz.
Hasan KURU : İçe­ri­sin­de ya­şa­dı­ğı­mız Aydın kenti il­çe­le­ri ile bir­lik­te, dep­rem teh­li­ke­si çok yük­sek yer­le­şim yer­le­ri ara­sın­da yer al­mak­ta­dır. İlçe­le­ri­nin ne­re­dey­se ta­ma­mı, Je­olo­ji li­te­ra­tü­rün­de Men­de­res Gra­be­ni (çöküntü) ola­rak yer edin­miş, ke­nar­la­rı aktif D-B doğ­rul­tu­lu nor­mal fay­lar­la sı­nır­lı çö­kün­tü hav­za­sı içe­ri­sin­de ge­li­şi­mi­ne devam et­mek­te­dir. İli­miz­de, gerek ta­rih­sel ge­rek­se alet­sel dö­nem­de ciddi can ve mal ka­yıp­la­rı­na neden olan dep­rem kay­nak­lı afet­ler ka­yıt­la­ra geç­miş­tir. 1895-1899 yıl­la­rın­da peş peşe mey­dan gelen Na­zil­li ve Aydın dep­rem­le­rin­de, yak­la­şık 40 km uzun­lu­ğun­da fay­la­rın kı­rıl­ma­sı so­nu­cu yer yer 3 m.​ye varan düşey atım­lar oluş­muş­tur. Böl­ge­miz için en yakın ta­rih­li dep­rem,1955 yı­lın­da, Söke il­çe­si Balat köyü ya­kın­la­rın­da Saz­lı-Pri­ene fay zonu üze­rin­de mey­da­na gel­miş­tir. Dep­re­min alet­sel bü­yük­lü­ğü 6.8-6.9 ara­sın­da­dır.
Didim il­çe­miz nis­pe­ten ze­mi­ni, yük­sek katlı ya­pı­laş­ma­nın ol­ma­ma­sı ve sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de kısa, orta va­de­de aktif dep­rem oluş­tu­ra­bi­lecek bir fay hat­tı­nın ol­ma­ma­sı do­la­yı­sıy­la gü­ven­li sa­yı­la­bi­lecek yer­le­şim yer­le­ri­miz­den­dir.

Ergun KORK­MAZ: Dep­rem­ler başta olmak üzere doğal afet­le­re karşı gerek dev­let ku­rum­la­rı ge­rek­se de yerel ida­re­ler ha­zır­lık­lı­lar mı?
Hasan KURU : So­ru­nu­zu iki şe­kil­de ele almak icap eder. Dev­le­ti­mi­zin il­gi­li ku­rum­lar yö­nün­den ele alın­dı­ğın­da milad kabul edi­len 1999 kör­fez dep­re­mi so­nu­cu oluş­tu­ru­lan yasa ve yö­net­me­lik­ler ol­duk­ça ek­sik­tir. Ha­ya­tı ve kabul edi­le­mez ek­sik­ler içer­mek­te­dir.
Yasa ve yö­net­me­lik­ler beton ve in­şa­at lo­bi­si is­te­ği­ne göre sa­de­ce yapı yö­nün­den ir­de­le­ne­rek çık­mak­ta­dır. Dünya kay­nak­lı afet­ler­de yer­bi­lim­le­ri­nin, je­olo­ji mü­hen­dis­li­ği di­sip­li­ni­nin yapı de­ne­tim sis­te­mi içe­ri­sin­de ve be­le­di­ye­le­ri­miz­de kont­rol mü­hen­di­si ola­rak zo­run­lu ol­ma­ma­sı ve ko­nu­nun sa­de­ce yapı yö­nün­den ir­de­len­me­si­nin be­de­li­ni ma­ale­sef hal­kı­mız öde­me­ye devam et­ti­ği­ni gör­mek­te­yiz.
Be­le­di­ye­le­ri­mi­zin bir çoğu or­ga­ni­zas­yon ye­ter­li­li­ği ek­sik­le­ri, konu öze­lin­de fark­lı ça­lış­ma ih­ti­yaç­la­rı be­lir­le­me­le­ri do­la­yı­sıy­la je­olo­ji mü­hen­di­si is­tih­dam et­me­me ve/veya önem­se­me ha­ta­la­rı­na düş­tük­le­ri gö­rül­mek­te­dir.
Tüm bu hu­sus­lar bir araya gel­di­ğin­de al­tı­nı çi­ze­rek söy­lü­yo­rum, yapı de­ne­tim sis­te­min­de ve be­le­di­ye­ler­de je­olo­ji mü­hen­di­si (yer bi­lim­ci) ol­ma­dı­ğı tak­dir­de ze­mi­ne ve afete uygun bina ya­pıl­dı de­ne­mez. Ya­pı­lar yeni imal edil­se­ler dahi…

Ergun KORK­MAZ : Je­olo­ji mü­hen­dis­le­ri odası ola­rak afet­ler­le mü­ca­de­le hu­su­sun­da neler yap­mak­ta­sı­nız?
Hasan KURU : Kurum içi eği­tim­ler, se­mi­ner­ler, kon­fe­rans ve bil­gi­len­dir­me­ler, be­le­di­ye­le­ri­miz­le pro­to­kol­ler oluş­tur­ma­ya ça­lı­şa­rak tek­nik des­tek sağ­la­mak, kurum-ku­ru­luş­lar­da je­olo­ji mü­hen­di­si is­tih­dam edil­me­si hu­su­sun­da ve ken­ti­miz­de afet bi­lin­ci oluş­ma­sı açı­sın­dan fa­ali­yet­ler­de bu­lun­mak­ta­yız. Genel mer­ke­zi­miz nez­din­de, ulu­sal öl­çek­te bir fay ya­sa­sı­nın kabul edil­me­si ve dün­ya­da­ki ör­nek­le­ri esas alı­na­rak afet­ler­le mü­ca­de­le hu­su­sun­da kav­ram kar­ma­şa­sı­nın önüne ge­çe­bil­mek ve etkin mü­ca­de­le adına Tür­ki­ye Je­olo­ji Ku­ru­mu­nun ku­rul­ma­sı­nı des­tek­le­mek­te­yiz.

Ergun KORK­MAZ : Mes­le­ki ko­nu­lar dı­şın­da fa­ali­yet­le­ri­niz var mı, va­li­lik ve il­gi­li ku­rum­lar­la ile­ti­şi­mi­niz hak­kın­da bilgi ve­re­bi­lir­mi­si­niz?
Hasan KURU : Sa­de­ce mes­lek odası ol­ma­dı­ğı­mı­zı, hal­kı­mı­zın or­ga­nik bir par­ça­sı ol­du­ğu­mu­zu unut­ma­ya­rak ih­ti­yaç sa­hi­bi va­tan­daş­la­rı­mı­za yar­dım fa­ali­yet­le­rin­de bu­lu­nu­yo­ruz. Yıl içe­ri­sin­de mes­lek­taş­la­rı­mız­la kay­naş­ma ge­ce­le­ri ve iftar ye­mek­le­ri dü­zen­len­mek­te­dir.
Va­li­li­ği­miz­le mes­le­ki çer­çe­ve­de görüş alış­ve­ri­şi ve ça­lış­ma­la­rı­mız devam et­mek­te olup, va­li­lik ma­ka­mı­nın is­te­ği üze­ri­ne mes­le­ki ko­nu­lar­da ken­ti­mi­ze katkı ko­ya­bil­me­miz adına Va­li­lik İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­na ak­re­di­te edil­miş bu­lun­mak­ta­yız.

Ergun KORK­MAZ : Didim de ika­met edi­yor, ti­ca­ri fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nu­yor­su­nuz, idari ve ti­ca­ri an­lam­da neler dü­şü­nü­yor­su­nuz?
Hasan KURU : Ara ara Didim il­çe­miz­de de mes­le­ki ve diğer fa­ali­yet­ler­de bu­lun­mak­ta­yız. Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ya da sivil top­lum ör­güt­le­ri, resmî ku­rum­la­rın dı­şın­da kalan ve bun­lar­dan ba­ğım­sız ola­rak ça­lı­şan, po­li­tik, sos­yal, kül­tü­rel, hu­ku­kî ve çev­re­sel amaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da lobi ça­lış­ma­la­rı, ikna ve ey­lem­ler­le ça­lı­şan, üye­le­ri­ni ve ça­lı­şan­la­rı­nı gö­nül­lü­lük usu­lüy­le alan, kâr amacı güt­me­yen ku­ru­luş­lar­dır.

Didim il­çe­miz­de sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın etkin ve güçlü ol­ma­la­rı genel ar­zu­muz­dur. Bi­rey­sel çaba ve men­fa­at­le­rin dı­şın­da, top­lum men­fa­ati­ni ön plan­da tutan, bi­lim­sel ve tek­nik an­la­yış­la ço­ğul­cu, ka­tı­lım­cı ve bilgi öze­lin­de li­ya­kat sa­hi­bi or­ga­ni­zas­yon­la­rın ön plan­da tu­tul­du­ğu sivil top­lum ku­rum­la­rı­nın var­lı­ğı ve çok­lu­ğu ken­ti­miz için ye­gâ­ne ar­zu­muz­dur. Mes­lek oda­mı­zın da bu çer­çe­ve­de gerek yerel idare ge­rek­se de sivil top­lum ku­rum­la­rıy­la ça­lı­şa­rak ken­ti­mi­ze hiz­met et­me­yi arzu et­mek­te­dir.

Ergun KORK­MAZ : Bu hu­sus­ta didim de etkin mü­ca­de­le edil­me­si ge­re­ken ko­nu­la­rı ek­sik­le­ri , yö­ne­tim­sel, eko­no­mik ve sos­yal açı­dan nasıl de­ğer­len­di­rirsiniz?
Hasan KURU : Genel an­lam­da ve temel sorun ken­ti­mi­zin tu­rizm kenti al­gı­sı­nın her­şe­ye rağ­men kamu ida­re­sin­de bu şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­me­si­dir (toki, ha­pis­ha­ne ve osb ve ben­ze­ri).
Ken­ti­mi­zin genel ida­re­si ve sivil top­lum ku­rum­la­rı­nın pen­ce­re­sin­den ortak bir ge­lecek ha­ya­li do­la­yı­sı ile ge­li­şim planı bu­lun­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Didim ken­tin­de tu­rizm, tarım, in­şa­at ve hiz­met sek­tö­rü­nün ge­li­şi­mi­ni ve ge­lecek 10-15 yıl­la­ra dönük plan­la­ma, alt yapı, eği­tim, stan­di­zas­yon, ça­lış­ma ve pro­je­le­ri ya­pıl­ma­lı­dır. Tarım sek­tö­rü­nün tu­rizm sek­tö­rü­nü des­tek­le­me­si, tu­rizm sek­tö­rü­nün ter­mal, sağ­lık ve ben­ze­ri yö­ne­li­me açık hale ge­ti­ril­me­si, iş­let­me ve fir­ma­la­rı­mı­zın eği­tim, ka­li­te ve ben­ze­ri yön­ler­den des­tek­len­me­si ve sos­yal ha­ya­tı can­lan­dır­mak adına me­kân­sal plan­la­rın ya­pı­la­rak Didim ken­ti­mi­ze ka­zan­dı­rıl­ma­sı esas tu­tul­ma­lı­dır.

Ergun KORK­MAZ : Bah­set­miş ol­du­ğu­nuz ko­nu­la­rın ger­çek­le­şe­bil­me ve Didim ken­ti­mi­zin ge­le­ce­ği adına gö­rüş­le­ri­niz ne­ler­dir.
Hasan KURU : Yak­la­şık yüz bin nü­fu­sa sahip, doğa, tarih ve de­ni­ze sahip, geç­miş­ten gü­nü­mü­ze bir hi­ka­ye­si olan mü­kem­mel bir kent­te ya­şa­mak­ta­yız. Ül­ke­mi­zin her böl­ge­sin­den Didim ken­ti­mi­ze gel­miş, gerek yaşam tec­rü­be­le­ri ge­rek­se de bilgi bi­ri­kim­le­riy­le ken­ti­mi­ze katkı ko­ya­bi­lecek in­san­la­ra sa­hi­biz. Amaca ve he­de­fe ulaş­mak için her şeye sahip ol­du­ğu­mu­zu dü­şü­nü­yo­rum.

Ye­ter­ki; Hacı Bek­taş VELİ’ nin
“Ayağa kal­kar­san hiz­met ama­cıy­la kalk,
Eğer ko­nu­şa­cak­san, hik­met ile konuş,
Ve otu­ra­ca­ğın zaman, saygı ile otur!” sözü üze­ri­ne top­lum­da bir­lik ve dir­li­ğin sağ­lan­ma­sı, gö­nül­le­re sevgi yu­ma­ğı­nın dol­ma­sı, in­san­la­rın kar­deş gibi ya­şa­ma­sı hu­sus­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek “Bir ola­lım, iri ola­lım, diri ola­lım” an­la­yı­şı ile ken­ti­mi­zi Ba­rı­şın ve Re­fa­hın şehri Didim ha­li­ne ge­ti­re­lim.”dedi.

Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri Odası Aydın il tem­sil­ci­ Hasan Kuru’ya verdiği bilgiler için teşekkür ederiz…