Gün­ler Ge­çer­ken « Mavi Didim Gazetesi

25 Haziran 2021 - 01:07

Gün­ler Ge­çer­ken

Gün­ler Ge­çer­ken
Son Güncelleme :

19 Mart 2021 - 18:53

323 views

Gün­ler Ge­çer­ken

Ya­şam­la, ölüm ara­sın­da sı­kı­şıp kalan insan türü; avut­mak için ken­di­ni pek çok önem­li gün­ler tü­ret­miş. Bu gün­ler­le ken­di­ni ye­ni­den, ye­ni­den üret­miş ve belki de var etmiş. Yeri gel­miş; o gün­ler­le mutlu olmuş avun­muş ve pek çok başka gün­ler­le de ken­di­ni, ül­ke­si­ni, do­ğa­sı­nı, hak­la­rı­nı sa­vun­muş.

8 Mart Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü ve 12 Mart Muh­tu­ra­sı’nın yıl­dö­nü­mü; Mart ayı­nın ba­şın­da an­dı­ğı­mız, ka­dın­la­ra yö­ne­lik ve de “ağır, aksak iş­le­yen” de­mok­ra­si­mi­ze yö­ne­lik sal­dı­rı­la­ra yan­dı­ğı­mız gün­ler ola­rak gelip, ge­çi­ver­di­ler.
Şimdi sı­ra­da hangi gün­ler var?…

21 Mart Dünya Şiir Günü
İnsana özgü de­ğer­ler, al­gı­lar sı­ra­la­ma­sın­da şiir; gü­nü­müz ko­şul­la­rın­da kaç para eder ?…
Üst ben­li­ği ge­liş­me­miş bir top­lum­da; şiir mi de­di­niz ?…
Nedir, ne ilgi, ne alaka ?…
Ma­ga­zin mi, fut­bol mu ?…
Ta­ri­kat şey­hi­nin cen­net vaad eden ke­la­mı mı ?…
Kitap oku­ma­yan, İnter­net­ten gün­de­mi iz­li­yo­ruz ba­ha­ne­siy­le, bo­ya­lı ba­sı­nı bile iz­le­me­yen ülke in­sa­nı; çok­tan unut­tu sazlı, sözlü ozanı…
Şim­di­ler­de ta­nı­yor yal­nız­ca; ken­di­ni güden ço­ba­nı…

22 Mart Dünya Su Günü
Ya­şa­mak için ön­ce­lik­le; hava, su, besin…
Bun­la­rı sağ­la­ya­maz­sa insan; ölür.
Ve bugün in­san­lar ölü­yor?… Ne için?… Yal­nız­ca pet­rol için mi?…
Pet­rol ba­ha­ne; pet­ro­lü çı­kart­mak için de, insan ya­şa­mı­nı sür­dü­re­bil­mek için de Me­zo­po­tam­ya hav­za­sın­da­ki su­la­rı ele ge­çir­mek dünya ege­men­le­ri­nin en ön­ce­lik­li amacı, is­te­ği ve bu­ra­da çı­ka­rı­lan sa­vaş­la­rın son aşa­ma­da­ki iş­le­vi suyu ele ge­çir­mek, SU SA­VAŞ­LA­RI­NI KA­ZAN­MAK…
Belki de bu­gün­ler­de Henry Kis­sen­ger; PET­ROL’ü değil, SU’yu eline ge­çi­ren, dün­ya­yı de­net­ler di­yor­dur Ame­ri­ka­lı abi­le­ri­mi­ze, kim bilir?

23 Mart Dünya Or­man­cı­lık Günü
Orman de­di­ğin; yal­nız­ca yeşil bir örtü, do­ğa­nın en güzel kürkü müdür?…
Orman; yaşam… Orman; yağ­mur… Orman; be­re­ket bol­luk…
Varsa or­ma­nın; olmaz ya­ba­na kö­le­lik, kul­luk…
Or­ma­nın yok­lu­ğun­da; yaşam çöl, sen de ölüm marşı çal ken­di­ne insan soyu…

Ve daha ne gün­ler kut­la­na­cak; bu gün­le­rin ardı sıra ?…
El­bet­te ki Dünya Ti­yat­ro Günü kut­la­na­cak 27 Mart’da…
Ama kent­le­ri­miz­de her gün bir kadın ci­na­ye­ti, her gün bir yeşil alan kat­li­amı ol­duk­ça; ti­yat­ro­ya, sa­na­ta, sa­nat­çı­ya değer veren kaldı mı ki ?… Ne yazık ki ya­şa­dı­ğı­mız dö­nem­de, gün­dem­de olan; kut­la­ma­la­rın ye­ri­ne yas…
Ve bu yas­la­ra baş­kal­dır­dık­ça biz­ler; de­ğiş­mi­yor düzen her şey aynı, her şey eski hamam ve eski tas…

8 Mart; ka­dın­la­rın gü­nüy­müş.
21 Mart; şi­ir­le­rin.
22 Mart; suyun ya­şam­sal öne­mi­ni vur­gu­la­mış.
23 Mart Or­man­cı­lık için var­mış.
27 Mart; ti­yat­ro­ya adan­mış.
Oysa ÖLÜM; ha­ya­sız­ca ül­ke­mi­ze da­dan­mış.
İş yok, aş yok, aşı da yok
Ama kü­re­sel sal­gın ne­de­niy­le can­la­ra sal­dı­rı çok ve du­ra­cak gibi de değil.
Do­la­yı­sıy­la bun­dan böyle bak­ma­ya­ca­ğım önem­li gün­ler sı­ra­la­ma­sı­na…
“Acaba an­lam­lı olan ne var bugün?” diye…
Ne zaman ki ola­cak­tır tüm gün­ler; “doğal ölüm­ler” dı­şın­da, yal­nız­ca “yaşam gün­le­ri”
İşte o gün gel­di­ğin­de; baş­la­ya­cak­tır benim için özel gün­le­ri anma ve kut­la­ma şen­lik­le­ri !…