Gö­zü­müz­den Kaç­ma­yan­lar « Mavi Didim Gazetesi

21 Haziran 2021 - 22:33

Gö­zü­müz­den Kaç­ma­yan­lar

Gö­zü­müz­den Kaç­ma­yan­lar
Son Güncelleme :

11 Şubat 2021 - 7:18

126 views

Gö­zü­müz­den Kaç­ma­yan­lar

*Prof. Dr. Canan Ka­ra­tay di­yor­du ki
Kah­val­tı­da üç yu­mur­ta­dan omlet, kırk adet zey­tin…
Acı­kın­ca çokça meyve yer­sen; gö­bek­le­nir­sin !…
Gir­me­yecek evine; ne şeker, ne un…
Yer­sen ekmek ve tatlı; çabuk gelir sonun !…

* Mut­fa­ğın­dan ses­le­ni­yor­du Arda
Haydi Bro­w­ni ya­pa­lım bugün
Kap­la­ra bolca te­re­ya­ğı sürün
Ve bir kaba dol­du­run
Birer bar­dak kakao ve de fın­dık
Dört yu­mur­ta, iki bar­dak da şeker
Unut Ka­ra­tay Hoca ne demiş?…
Boş­ver ki­lo­na; kaç çe­ker­se, çeker…

*Ben de di­yor­dum ki
Bık­tım artık iki­si­nin ara­sın­da kal­mak­tan
Çek­ti­ğim vic­dan azabı; her şey­den beter
Be hey Tan­rım; ya onu, ya öte­ki­ni sus­tur
Bu Ce­hen­nem aza­bı­nı tez günde dur­dur…

Meğer sus­tur­muş­lar, he­kim­lik yap­ma­sı­nı en­gel­le­miş­ler Prof. Dr. Canan Ka­ra­tay’ın… Şu an Bod­rum’da, zey­tin ağaç­la­rı­nın göl­ge­sin­de “acaba sa­bah­la­rı 40 zey­tin mey­ve­si­ni ta­ba­ğı­na di­zi­yor mudur?” emek­li­lik ya­şa­mı­nı sür­dü­rü­yor­muş. Ondan kalan boş­lu­ğu dol­du­ran he­kim­ler de “ona iro­nik gön­der­me­ler ya­pa­rak” alay­cı dudak kıv­rım­la­rıy­la ona gü­lü­yor­muş ne yazık ki…
Ül­ke­miz­de her alan­da gö­rü­len “kurt ko­ca­yın­ca kö­pek­le­rin mas­ka­ra­sı olur­muş” ör­ne­ği an­la­şı­lan odur ki bir kez daha ser­gi­le­ni­yor­muş.
Gülün bay­lar ve de ba­yan­lar; gülün!…
Gün gelir siz de çıkar gu­rup­la­rı­nın ho­şu­na git­me­yen söz­ler söy­ler­se­niz, başka bi­ri­le­ri de sizin pa­buç­la­rı­nı­zı dama atar, ar­ka­nız­dan iro­nik söz­ler­le, de­ğe­ri­ni­zi bir pula satar.

Ve kut­sal bir gün daha…
Bi­lin­di­ği gibi Pazar günü 14 Şubat Sev­gi­li­ler Günü… Bu yıl yine 14 Şubat gel­me­den, tar­tış­ma­la­rı geldi.
Şu 14 Şubat Sev­gi­li­ler Günü; ulus­la­ra­ra­sı sö­mür­gen­le­rin, eski def­ter­le­ri ka­rış­tır­ma­sı so­nu­cu te­da­vü­le sü­rü­len bir “kut­sal” gün, el­bet­te ki ka­pi­ta­list düzen için ve el­bet­te ki aşık­lar, sev­gi­li­ler için…
Kı­sa­ca bu gün…
Or­ta­çağ’da genç­le­rin ev­len­me­si­ne izin ver­me­yen bir de­re­be­yi­ne karşı çıkan Va­len­ti­ne adlı bir pa­pa­zın; genç­le­ri giz­li­ce ev­len­dir­me­siy­le iliş­ki­len­di­ri­len bir gün­dür. Bu pa­pa­za son­ra­dan “aziz­lik” pa­ye­si ve­ril­miş ve bu gün de onun adıy­la anıl­mış Saint Val­ne­ti­ne’s Day ola­rak ki Türk­çe kar­şı­lı­ğıy­la Aziz Va­len­ti­ne Günü ola­rak anıl­ma­ya baş­lan­mış.
Doğal ola­rak bu günle il­gi­li; ar­ma­ğan­lar almak ve ye­mek­li, mü­zik­li, dans­lı bir gece için har­ca­ma­lar yap­mak ne­de­niy­le “bu işte ka­dın­la­rın kur­naz­lı­ğı var­dır” di­ye­rek yo­rum­lar yap­mak, ka­dın­la­ra yö­ne­lik bir hak­sız­lık­tır.
Çünkü…
Böy­le­si bir tö­ren­sel sö­mü­rü günü; ancak ve ancak tüc­car dü­şün­ce­li er­kek­le­rin ba­şı­nın al­tın­dan çık­mış­tır. Kuş­ku­suz bu günün şeh­vet­le kut­lan­ma­sı da “Küçük Ame­ri­ka olma yo­lun­da hızlı ve emin adım­lar­la yol al­ma­ya baş­la­nı­lan” Tur­gut Özal’lı gün­ler­de yay­gın­laş­mış­tır.
Ben­de­niz her şey­den az-çok ha­ber­dar olan, hır­sı­zı evine kadar ko­va­la­yıp ve “af­fı­nı­za sı­ğı­na­rak” piçin ba­ba­sı­nı soran bir kadın kişi ola­rak… Oğ­lu­mun kolej ha­zır­lık sı­nı­fı yılı olan 1983’de, onun İngi­liz öğ­ret­me­ni­nin yine bir 14 Şubat günü sı­nıf­ta ço­cuk­la­rı­mı­za bu gün­den ve öy­kü­sün­den söz et­me­siy­le… Do­la­yı­sıy­la bu günü; oğ­lum­dan öğ­ren­miş oldum.
Ve güne özgü kut­la­ma­la­rın ka­mu­sal alan­da Covid 10 vi­rü­sün­den de hızlı ya­yı­lı­mı, 90’lı yıl­la­ra denk gelir ki bu yıl­lar Türk top­lu­mu­nun “tü­ke­tim top­lu­mu­na özgü de­ğer­le­ri, tutum ve dav­ra­nış­la­rı” da öğ­ren­me­ye baş­la­dı­ğı yıl­lar­dır.
Ve her kur­naz erkek de o gün­ler­den beri “bu kut­sal günün anlam ve öne­mi­nin ka­dın­lar ta­ra­fın­dan iç­sel­leş­ti­ril­me­si­nin ar­dın­dan” günün özgün har­ca­ma­la­rın­dan ka­çın­mak için de “sev­gi­lim; bize her gün sev­gi­li­ler günü” te­ra­ne­si­ne sı­ğı­nır.
Neyse ki ka­dın­lar bu kut­la­ma­lar ko­nu­sun­da azim­li, is­tik­rar­lı ve özen­li­dir. Ce­sa­ret­le­ri varsa er­kek­ler; bu günü kut­la­ma­mak için ba­ha­ne­ler üret­sin, bu gün­den kaçış yok­tur. Kü­re­sel sal­gın ne­de­niy­le her yerin ka­pa­lı ol­ma­sı­na kar­şın; 14 Şubat 2021 Pazar günü bütün çi­çek­çi­ler ve pas­ta­ne­ler açık­tır.
Ekmek bu­la­mı­yo­ruz; İstan­bul’da simit olmuş iki buçuk lira… Sev­gi­li­ler gü­nün­de çiçek ve pasta almak için ne­re­den bu­la­ca­ğız para di­ye­rek “aji­tas­yon” yap­mak yok bay­lar !…
Covid 19 sal­gı­nı­na kar­şın el­ler­de si­ga­ra­ya, sof­ra­da ra­kı­ya para varsa; ya­şa­mı­nı­zı pay­laş­tı­ğı­nız bi­ri­cik aş­kı­nı­za da bir demet kır­mı­zı gülü çok gör­me­yin. Hem eşi­ni­zi, hem de çi­çek­çi­le­ri se­vin­di­rin.