Gel­me­yen Godot Gibi « Mavi Didim Gazetesi

25 Haziran 2021 - 01:03

Gel­me­yen Godot Gibi

Gel­me­yen Godot Gibi
Son Güncelleme :

29 Mart 2021 - 6:44

282 views

Gel­me­yen Godot Gibi

 

Bugün biz­ler bu ül­ke­de; Godot’u bek­le­yen Vi­la­di­mir ve Est­ra­gon gibi de­mok­ra­si­yi bek­le­yen­le­riz ama ne yazık ki Godot gibi o da gel­mi­yor.
Godot; Sa­mu­el Bec­kett’in çok bi­li­nen ti­yat­ro oyu­nu­dur. Issız bir park­ta geçer. Parka gelen bir kaç kişi olsa da (ör­ne­ğin ge­len­ler­den bi­ri­si var­sıl bir adam­dır, bir elin­de ye­mek­te ol­du­ğu tavuk eti, diğer elin­de de boy­nu­na köpek gibi tasma ge­çi­ril­miş bir ada­mın ipi… Var­sıl olan tavuk etini yer, bi­ti­rir ve ke­mi­ği­ni yere atar. Tas­ma­lı olan ke­mi­ği kapar ve ya­la­ma­ğa baş­lar) ki Vi­la­di­mir ve Est­ra­gon on­la­rı ilk gör­dük­le­rin­de Godot ol­du­ğu­nu sa­nır­lar ama hemen an­lar­lar; Godot de­ğil­dir onlar ve iki ar­ka­daş düş kı­rık­lı­ğı­na uğ­rar­lar.
Gel­me­yen Godot’un umut­suz­lu­ğu bir yana, onlar ara­la­rın­da ko­nuş­ma­ğa baş­lar­lar.
Vi­la­di­mir der ki:
-Hiç terk ettim mi ben seni?…
Est­ra­gon ya­nıt­lar bu so­ru­yu:
-Ama git­me­me izin ver­din!…

İşte bu kar­şı­lık­lı ko­nuş­ma, düş­tü­ğün­de usuma… On­la­rı hep ben­ze­ti­rim CHP ile halka… Bana göre Vi­la­di­mir ve Est­ra­gon; sanki CHP ile hal­kın birer iz­dü­şü­mü, yan­sı­ma­sı gi­bi­ler derim içim­de bir sı­zıy­la…
Çünkü…
CHP’nin de, tıpkı Vi­la­di­mir gibi; so­rar­sa­nız ona, ya­nı­tı ha­zır­dır her an:
-Hiç terk ettim mi seni?… Sen halk; hiç ay­rıl­dın mı sen­den?… Adını bile al­mı­şım senin var­lı­ğın­dan; halk kav­ra­mın­dan…
Ve Est­ra­gon ki o da halk kav­ra­mı­na kar­şı­lık­tır ka­nım­ca…
Diyor ki Vi­la­di­mir’e ya da CHP’ye:
-Ama git­me­me izin ver­din!… Ya­nım­da dur­ma­dın. Baş­ka­la­rı­na, başka umut­la­ra, başka par­ti­le­re git­me­me izin ver­din!…

Bugün bahar gel­sin diye ça­ba­lar­ken CHP ve halk; ne yazık ki Godot’u bek­le­yen Vi­la­di­mir ve Est­ra­gon gibi belki de bo­şu­na bek­le­mek­te­ler. Çünkü kü­re­sel iklim de­ği­şik­li­ği ne­de­niy­le mev­sim­le­rin den­ge­si, dü­ze­ni de­ğiş­ti. Bir­gün Güneş, bir­gün ka­sır­ga…​Top­lum­sal ya­pı­mız da iklim gibi de­ğiş­ti; pek çok ba­ğım­lı ve ba­ğım­sız de­ğiş­ke­nin et­ki­siy­le…
Nasıl ki iklim dü­ze­ni, mev­sim­le­rin akışı bil­di­ği­miz gibi de­ğil­se, hal­kın da si­ya­sal par­ti­le­re ve özel­lik­le de CHP’ye ba­kı­şı ne yazık ki bil­di­ği­miz gibi değil.
Pek çok de­ğiş­ken , pek çok etken var; top­lum­sal ya­pı­yı de­ğiş­ti­ren, ya­ban­cı­laş­tı­ran ve biraz da CHP’den uzak­laş­tı­ran…
Top­lum­sal ya­pı­yı de­ğiş­ti­ren, de­mok­ra­si ba­ha­rı­nın ge­li­şi­ni ge­cik­ti­ren ya da en­gel­le­yen pek çok etken var. Kuş­ku­suz bunda CHP’nin tutum ve dav­ra­nış­la­rı­nın da et­ki­si gö­zar­dı edi­le­mez ama bunun DSP’lisi var, Vatan Par­ti­li­si var ve en büyük etken Su­ri­ye­li­si var…
Godot’un gel­me­yi­şi gibi, bu ül­ke­ye de bahar gel­me­yecek gibi bu et­ken­ler ne­de­niy­le…
Kü­re­sel iklim de­ği­şik­li­ği­ne nasıl ki ken­di­ni dün­ya­nın efen­di­si sanan insan neden ol­duy­sa… İşte bu top­lum­sal de­ği­şi­me de CHP neden ol­muş­tur halka do­kun­ma­yı be­ce­re­me­yi­şi­nin yanı sıra re­ha­vet ve kibir için­de ol­ma­sı­nın, ger­çek an­lam­da ATA­TÜRK İlke ve Dev­rim­le­ri’nden uzak­laş­ma­sı­nın da olum­suz et­ki­siy­le…
Kuş­ku­suz bahar; de­mok­ra­si kav­ra­mı için bir me­ta­for ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır. Yoksa do­ğa­nın dü­ze­nin­de, 21 Mart’dan baş­la­ya­rak, dün­ya­mı­zın Kuzey yarım kü­re­si­ne dünya dön­dük­çe her yıl bahar gelir.
Bizi mutlu edecek bahar; de­mok­ra­tik se­çim­ler so­nu­cun­da san­dık­lar­dan çı­ka­cak oy­lar­la ge­lecek olan ba­har­dır, de­mok­ra­si ba­ha­rı­dır.
Ve bizim…
Bek­le­yi­şi­miz, umu­du­muz, ümi­di­miz; ül­ke­mi­zin her iline, il­çe­si­ne, kö­yü­ne, oca­ğı­na, bu­ca­ğı­na gel­me­si­ni di­le­di­ği­miz ba­ha­ra­dır.