GEKA top­lan­tı­sı Muğla’da ya­pıl­dı « Mavi Didim Gazetesi

21 Haziran 2021 - 23:25

GEKA top­lan­tı­sı Muğla’da ya­pıl­dı

GEKA top­lan­tı­sı Muğla’da ya­pıl­dı
Son Güncelleme :

01 Haziran 2021 - 11:04

128 views

GEKA top­lan­tı­sı Muğla’da ya­pıl­dı

Güney Ege Kal­kın­ma Ajan­sı’nın (GEKA) 139’uncu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı Muğla’da ger­çek­leş­ti­ril­di.
Aydın Va­li­si ve GEKA Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hü­se­yin Aksoy’un baş­kan­lı­ğın­da, Muğla Va­li­si Orhan Tavlı’nın ise ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya, De­niz­li Va­li­si Ali Fuat Atik, De­niz­li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Zolan, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün, Aydın Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Meh­met Yunus Şahin, Muğla Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ercan ve GEKA Genel Sek­re­te­ri Özgür Ak­do­ğan ka­tıl­dı.
Top­lan­tı­nın gün­dem mad­de­le­ri hak­kın­da açık­la­ma yapan Aydın Va­li­si Hü­se­yin Aksoy, Ajan­sın 2021 yılı ça­lış­ma prog­ra­mı ve büt­çe­sin­de ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le­rin gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra bağ­lan­ma­sı­nın ön­ce­lik­li ko­nu­la­rın­dan biri ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ay­rı­ca, ön­ce­ki top­lan­tı­dan bu­gü­ne kadar GEKA’nın ger­çek­leş­tir­di­ği fa­ali­yet­le­ri de göz­den ge­çi­re­rek de­ğer­len­di­re­cek­le­ri­ni ifade etti.
Vali Aksoy ko­nuş­ma­sın­da; “Ajan­sın Güney Ege’de tu­rizm fa­ali­yet­le­ri­nin iç ke­sim­ler­de yay­gın­laş­tı­rı­la­rak tu­rizm ge­lir­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la “Eko Tu­rizm­de Yeni Des­ti­nas­yon­lar Sonuç Odak­lı Prog­ra­mı”nı uy­gu­la­dı­ğı­nı ve bu kap­sam­da geç­ti­ği­miz ay GEKA Genel Sek­re­ter­li­ğin­ce Eko-tu­rizm Far­kın­da­lık Eği­tim­le­ri dü­zen­len­di­ği­ni açık­la­dı. Yoğun ilgi gören eği­tim­ler sa­ye­sin­de Böl­ge­de eko-tu­riz­me yö­ne­lik ka­pa­si­te, algı ve tu­tu­mun ge­liş­ti­ril­me­si­ne katkı sağ­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Vali Aksoy aynı za­man­da, Ajan­sın eko-tu­rizm kap­sa­mın­da­ki hedef il­çe­le­ri­ne yö­ne­lik hedef pazar ana­li­zi yap­tı­rıl­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­na da devam edil­di­ği­nin al­tı­nı çizdi.
Bölge kal­kın­ma­sı­na hız ka­zan­dı­ran özel ni­te­lik­li pro­je­le­rin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ama­cıy­la yü­rü­tü­len gü­düm­lü proje ça­lış­ma­la­rı­nın top­lan­tı­nın gün­dem mad­de­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu be­lir­ten Vali Aksoy, Genel Sek­re­ter­lik­çe ça­lış­ma­la­rı devam eden gü­düm­lü pro­je­le­rin Yö­ne­tim Ku­ru­lu­na su­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

Aydın Va­li­si ve GEKA Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hü­se­yin Aksoy ko­nuş­ma­sı­na şu şe­kil­de devam etti; “ Ajan­sı­mız böl­ge­miz­de­ki ko­ope­ra­tif ve bir­lik­le­rin üre­tim sü­reç­le­ri­nin iyi­leş­ti­ril­me­si, ku­rum­sal, mar­ka­laş­ma ve pa­zar­la­ma ka­pa­si­te­le­ri­nin güç­len­di­ril­me­si ama­cıy­la 2021 yı­lın­da “Üre­ti­ci Ör­güt­le­ri­nin Güç­len­di­ril­me­si Yö­ne­tim Da­nış­man­lı­ğı Tek­nik Des­tek Prog­ra­mı”nı yü­rü­te­cek­tir. Bunun ya­nın­da, geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ol­du­ğu gibi 2021 yı­lın­da da Fi­zi­bi­li­te Des­te­ği Prog­ra­mı açık­la­ya­ca­ğı­mız des­tek araç­la­rı ara­sın­da yer ala­cak­tır. Söz ko­nu­su prog­ram­la­rın baş­vu­ru ve uy­gu­la­ma ko­şul­la­rı, Yö­ne­tim Ku­ru­lu­muz­ca onay­lan­dık­tan sonra prog­ram­lar ilan edi­le­cek­tir. GEKA’nın, Güney Ege’deki sos­yal so­run­la­rın çö­zü­mü­ne katkı sağ­la­mak ama­cıy­la Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı­nın ko­or­di­nas­yo­nun­da ve des­te­ğiy­le yü­rüt­tü­ğü 2021 yılı Sos­yal Ge­liş­me­yi Des­tek­le­me Prog­ra­mı (SOGEP) kap­sa­mın­da, Böl­ge­miz­den 87 adet proje öne­ri­si gel­miş­ti. Genel Sek­re­ter­lik ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cu, her ilden 4 adet olmak üzere top­lam 12 adet proje Ajans kat­kı­sı ile ge­liş­ti­ri­le­rek Ba­kan­lı­ğa gön­de­ril­di. Ay­rı­ca, Kal­kın­ma Ajans­la­rı­nın 2021 yılı ça­lış­ma te­ma­sı ola­rak be­lir­le­nen Kay­nak Ve­rim­li­ği ko­nu­sun­da GEKA’nın plan­la­dı­ğı fa­ali­yet­ler kap­sa­mın­da, Aydın ve De­niz­li’deki OSB’lere yö­ne­lik ener­ji ve su ve­rim­li­li­ği etüt ça­lış­ma­la­rı da Yö­ne­tim Ku­ru­lu­mu­za su­nu­la­cak­tır “ dedi.
GEKA Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Vali Aksoy, Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­ne ka­tı­lım­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür ede­rek top­lan­tı­nın bölge ve ülke için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­ye­rek söz­le­ri­ni son­lan­dır­dı.